Utveckling i den operativa verksamheten i Kv1 inger förtroende när vi blickar framåt

Utveckling i den operativa verksamheten i Kv1 inger förtroende när vi blickar framåt

Stockholm
April 26, 2023
07.30 CEST
MTG såg en stark underliggande tillväxt från PlaySimple och Ninja Kiwi i det första kvartalet, med stabilisering och tidiga tecken på återhämtning från InnoGames, som trots en betydande nedgång på årsbasis såg uppmuntrande förbättringar under andra halvan av Kv1. Koncernens omsättning minskade med 4% på årsbasis under första kvartalet (-11% i konstant valuta) som ett resultat av förhöjda jämförelsetal under första kvartalet 2022. De totala kostnaderna för marknadsföring utgjorde 41% av intäkterna under första kvartalet, vilket återspeglade en förbättrad marknadsföringsmiljö under andra halvan av Kv1. Koncernen redovisade en justerad EBITDA på 263 Mkr under perioden, med en marginal på 20%.

Finansiella höjdpunkter första kvartalet – kvarvarande verksamheter

 • Omsättningen minskade med 4% på årsbasis till 1 306 Mkr (1 357) och minskade med 11% på årsbasis i konstant valuta
 • Kostnader för användarförvärv på 537 Mkr (576), motsvarande 41% av intäkterna (559 Mkr under Kv4 2022)
 • Justerad EBITDA uppgick till 263 Mkr (342) med en justerad EBITDA-marginal på 20% (25)
 • Redovisad EBITDA uppgick till 245 Mkr (239) och ett rörelseresultat (EBIT) på 121 Mkr (85), inklusive EBITDA-justeringar om 13 Mkr från bonusprogram av engångskaraktär och 5 Mkr från transaktionskostnader för förvärv
 • Finansnettot uppgick till -61 Mkr (-122) 
 • Totalt nettoresultat uppgick till 24 Mkr (-315) och totalt resultat per aktie före utspädning var 0,20 kronor (-2,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 262 Mkr (79), inklusive en realiserad valutakursvinst på 66 Mkr och en kassakonverteringskvot (cash conversion) om 51% under första kvartalet och 60% för den senaste 12-månadersperioden (april 2022 till mars 2023)
 • Likvida medel uppgick till 4 019 Mkr (894) vid periodens slut
 • Koncernen förväntar sig att försäljningen för helåret 2023 hamnar inom intervallet -3% till +2% exklusive valutakurseffekter, och en justerad EBITDA-marginal i linje med MTG:s långsiktiga förväntningar på 23–25%

Finansiell översikt

(Mkr) Kv1 2023 Kv1 2022 Helår 2022
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 306 1 357 5 537
EBIT/Rörelseresultat 121 85 558
EBITDA 245 239 1 229
Justerad EBITDA 263 342 1 373
Periodens resultat 24 -111 252
Resultat per aktie före utspädning, kr 0,20 -0,77 2,70
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,20 -0,77 2,69
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat - -204 6 223
Totalt verksamheter
Periodens resultat 24 -315 6 475
Resultat per aktie före utspädning, kr 0,20 -2,62 56,26
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,20 -2,62 56,06
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt -4% 77% 41%
Valutakurseffekter 7% 6% 9%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter¹ -11% 71% 32%
varav organisk tillväxt -11% -9% -4%
1) Försäljningstillväxten i första kvartalet 2022 var 10 % och 5% för helår 2022
SCROLL FOR MORE

Koncernchef och VD har ordet

Ett kvartal – två historier

Vi är glada att se att våra studios PlaySimple och Ninja Kiwi fortsatte leverera starka resultat under det första kvartalet 2023. InnoGames redovisade en påtaglig nedgång i omsättning jämfört med föregående år på grund utmanande jämförelsetal under Kv1 2022, drivna av post-covid-effekter förra året. Bolaget hade en utmanande start på året men vi kunde se en gradvis förbättring i verksamheten under kvartalet.

InnoGames resultat påverkades under första halvan av Kv1 av den låga visibilitet vi upplevde under fjärde kvartalet, drivet av fortsatta utmaningar från Apples förändringar av IDFA, normaliseringen på våra marknader efter pandemin och allmän makroekonomisk osäkerhet. Under andra halvan av kvartalet såg vi förtroendeingivande förbättringar av hur våra events presterade, samt även mer generella markandsförbättringar, vilket ledde till ökade intäkter från befintliga användare och en bättre miljö för marknadsföring.

När vi ser på MTG som helhet gör vår kombinerade prestation och marknadsdynamik oss mer och mer övertygande om att vi kommer kunna återgå till tillväxt under andra halvåret. Prognosen som vi presenterar idag återspeglar denna övertygelse.

Våra intäkter uppgick till 1 306 Mkr och minskade med 4% på årsbasis i redovisade valutakurser och med 11% vid konstanta valutakurseffekter. Nedgången åter-speglade utmanande jämförelsetal under Kv1 föregående år, drivet av två viktiga faktorer. Den första var att intäkterna för InnoGames minskade på årsbasis på grund av kombinationen av fortsatt nedgång i försäljningen under första halvan av kvartalet och det faktum att deras omsättning fortfarande var högre än vanligt när pandemin gick mot sitt slut under Kv1 föregående år. Den andra var att PlaySimple redovisade den första delen av sin plattformsbonus som intäkter under Kv1 förra året, vilket hade en negativ effekt om fem procentenheter på koncernens totala försäljning i Kv1 jämfört med förra året. 

Hutch omsättning minskade något på årsbasis under det säsongsmässigt svagare första kvartalet. Studion gör sig redo att lansera säsongsomställningen av F1 Clash och fortsätter att arbeta med sin spännande pipeline av nya spel. Kongregates försäljning minskade också jämfört med föregående år, främst på grund av lägre intäkter från deras traditionella portfölj.

Ett förbättrat marknadsföringsläge möjliggör en lönsam uppskalning av UA

Vi levererade en justerad EBITDA på 263 Mkr för kvartalet, en minskning från 342 Mkr under första kvartalet föregående år. Koncernens redovisade marginal var 20% för kvartalet jämfört med 25% under första kvartalet föregående år. Vår underliggande marginal hade ökat något på jämförbar årsbasis om vi hade uteslutit de tidigare nämnda plattformsincitamenten från beräkningen. Vår marginalutveckling återspeglade högre underliggande lönsamhet i InnoGames och PlaySimple, vilket uppvägdes av pågående investeringar i Web 3.0 av Kongregate och investeringar i nya spel från Hutch.

Våra studios investerade sammanlagt 537 Mkr i användarförvärv under kvartalet, vilket motsvarade 41% av våra totala intäkter. Våra investeringar i användarförvärv drevs främst av att PlaySimple framgångsrikt fortsatte att skala upp sina nya spel, även om de totala investeringsnivåerna var lägre än under första kvartalet förra året. Detta berodde på att InnoGames då fortfarande hade förhöjda nivåer av investeringar i användarvärv i slutet av pandemin och skalade de nya spelen Sunrise Village och Rise of Cultures i större utsträckning än vad de gör nu. 

Koncernen levererade också en kassakonverteringskvot på 51% under första kvartalet, och 60% för de senaste 12 månaderna, där tolvmånaderssiffran är förhöjd av de tidigare nämnda plattformsincitamenten.

Sund underliggande verksamhet och en stark pipeline av innehåll för kommande kvartal

Våra studios fokuserar på att växa sina spel genom live-ops, uppdateringar av innehållet och en pipeline av kommande nya titlar.

PlaySimple fortsatte att prestera starkt under första kvartalet och Word Games har varit vår största gaming-franchise under fem kvartal i rad, med stark redovisad tillväxt varje kvartal. Studion fortsatte framgångsrikt att skala upp nyckelspel under första kvartalet, och PlaySimples spelarbas växte som ett resultat av detta, både på årsbasis och sekventiellt. Vi såg också imponerande tillväxt och mycket positiva nyckeltal för de nya titlarna Crossword Explorer och Word Search under kvartalet.

Ninja Kiwis viktigaste spel, Bloons TD6, fortsatte att uppvisa goda resultat och studion är redo att lansera spelet på Netflix senare i år. Studion levererade öven en större uppdatering samt hade en framgångsrik Steam Sale av Bloons TD6 strax efter kvartalets slut.

Det första kvartalet är normalt sett inte så starkt för Hutch, eftersom det krävs att Formel 1-säsongen startar för att de ska kunna genomföra den årliga uppdateringen av F1 Clash. Men i mars, när den nya säsongen av Formula 1 började kom ett betydande antal tidigare spelare tillbaka till spelet. Hutch arbetar även med de kommande lanseringarna av två nya spel senare i år. Tidiga tester har visat positiva nyckeltal för dessa titlar.

InnoGames fortsatte att göra uppdateringar och lägga till nytt innehåll i Forge of Empires, där nyckelevent i spelet under februari och mars visade på en god utveckling. InnoGames tillkännagav i början av april en omorganisation av verksamheten för att stärka bolagets framtida hållbarhet och konkurrenskraft. Detta kommer hjälpa bolaget att optimera sin struktur för att öka utvecklingstakten av nya spel och samtidigt förnya fokus för de team som arbetar med de aktiva titlarna. Dessvärre innebar förändringarna också att studion beslutade att säga upp 75 personer.

Vi har även börjat bygga upp ett centralt team inom PlaySimple vilket kommer att driva våra koncern-övergripande initiativ för annonsteknik och cross-promotion (korsvis marknadsföring), baserat på den starka grund PlaySimple har byggt upp inom dessa områden. Detta kommer att göra det möjligt för MTG att förbättra intäkterna från reklam inom spel och stärka effektiviteten i vår marknadsföring.

En stark balansräkning möjliggör förvärv och fortsatta utdelningar

Vi har fortfarande en stark balansräkning tack vare den framgångsrika avyttringen av ESL Gaming i april 2022. Förvärv fortsätter att vara ett av de viktigaste elementen i MTG:s tillväxtstrategi och vi är fortsatt övertygade om att ytterligare tillskott till vår Gaming Village kommer att göra det möjligt för oss att öka vår relevanta skala och bygga ett synergistiskt gamingbolag. Vår ambition är att använda vår balansräkning för framtida förvärv om vi ser rätt möjligheter och prisbild på marknaden. 

Vi är övertygade om att förvärv kan och kommer gå hand i hand med fortsatt värdeskapande för våra aktieägare, vilket demonstreras av vårt pågående aktieåterköpsprogram som löper fram till årsstämman 2023. MTG:s styrelse har också föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att återköpa ytterligare aktier under 2023 om de finner det lämpligt. 

Vi blickar framåt

Vi är glada att notera det starka underliggande resultatet och den positiva dynamik som tydligt syns i våra franchiseverksamheter för Word Games och Tower Defense. Vår Racing-franchise kommer också att fortsätta växa tack vare live-ops, nytt innehåll och nya kommande spel. Det är betryggande att se resultatet för vår Strategy & Simulation-franchise börja förbättras och vi har en rik pipeline av innehåll planerad för våra spelare inom detta segment under året. Vi är även stolta över den fortsatt starka prestationen för våra nya ordspel vilket tydligt demonstrerar vår förmåga att framgångsrikt skala upp nya IP.

Andra halvan av kvartalet gav oss tecken på positiv dynamik, vilket inger förtroende, särskilt inom Forge of Empires, som framgångsrikt genomförde flera events. När vi tittar på utvecklingskurvan för vår verksamhet i helhet i år förväntar vi oss att den positiva utvecklingen fortsätter under samtliga kommande kvartal, vilket kommer att föra oss tillbaka till organisk tillväxt under andra halvåret 2023. 

Vi har mycket jobb att göra, speciellt i våra nya spel inom Startegy & Simulation-franchisen, men vi är övertygade att InnoGames har en tydlig plan för hur de ska förbättra sina nya och växa de nuvarande spelen.

Sist men inte minst ser jag med spänning fram emot att fortsätta växa vår Flow Platform och utveckla pelarna för annonsteknik och korsvis marknadsföring, vilket kommer att gynna alla våra portföljbolag.

Tack, och vi ser fram emot att dela fler uppdateringar med er i framtiden.

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Prognos för 2023

MTG förväntar sig att marknaden minskar något under helåret 2023, men att dynamiken på marknaden blir mer gynnsam under andra halvåret och mot slutet av 2023. I nuläget förväntar vi oss även att den positiva utveckling vi observerade i slutet av första kvartalet fortsätter under andra kvartalet och framåt.

Med hänsyn till dessa marknadsförväntningar uppskattar vi att vår försäljning för helåret kommer att hamna inom intervallet -3% till +2% justerat för valutaeffekter. Vi förväntar oss även en justerad EBITDA-marginal inom spannet i vår långsiktiga prognos på 23–25%.

Aktieägarinformation

MTG:s årsstämma 2023

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2023. All information om årsstämman, inklusive kallelsen, valberedningens förslag och relaterat material finns publiceras på www.mtg.com.

Post Datum
Kvartalsrapport Kv1 2023 26 april 2023
Årsstämma 2023 17 maj 2023
Kvartalsrapport Kv2 2023 20 juli 2023
Kvartalsrapport Kv3 2023 25 oktober 2023
SCROLL FOR MORE

Frågor?

Anton Gourman, VP Communications      Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Telefonkonferens 

MTG bjuder in till en livestreaming och telefonkonferens klockan 15:00 CEST samma dag. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Hur du deltar:

 • För att delta via livestream, använd denna länk.
 • För att delta via telefon, registrera dig på denna länk. Efter att du har registrerat dig får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.
 • Du kan ställa frågor via telefon under telefonkonferensen eller genom att använda Q&A-verktyget via livestream.

Modern Times Group MTG AB (Publ.) - org.nr: 556309-9158 - Telefon: +46 (0) 8-562 000 50

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklingsbolag med populära globala IP inom ett stort antal genrer för vardagsspel och mid-core-segmentet. Koncernen har fokus på att öka portföljbolagens tillväxt samt stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv drivkraft inom konsolideringen av gamingbranschen och en strategisk köpare av gamingbolag över hela världen. MTG har sina rötter i Sverige och bygger på en internationell kultur med globalt fotfäste. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 07.30 CEST.

Denna delårsrapport innehåller uttalanden som bland annat gäller MTG:s finansiella ställning och resultat som till sin natur är framåtblickande. Sådana uttalanden utgör inga historiska fakta utan representerar framförallt MTG:s framtida förväntningar. MTG anser att förväntningarna som avspeglas i dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden. Trots det finns inneboende risker och säkerhetsfaktorer i framåtblickande uttalanden, och ett antal viktiga faktorer skulle kunna leda till att de faktiska resultaten eller utfallen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks i eventuella framåtblickande uttalanden. Sådana viktiga faktorer kan bland annat utgöras av MTG:s marknadsställning, tillväxt i gamingbranschen samt effekterna av konkurrens och andra ekonomiska, affärsrelaterade, konkurrensmässiga och/eller regulatoriska faktorer som påverkar verksamheten i MTG, dess koncernbolag och gaming-branschen som helhet. Framåtblickande uttalanden gäller bara per det datum då de gjordes, och utöver vad som krävs enligt gällande lag, tar MTG inte på sig något ansvar för att uppdatera några av dessa uttalanden mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Q1 2023 Interim Report SWE