Stark sekventiell tillväxt och goda marginaler under andra kvartalet stödjer utsikterna för helåret

Stark sekventiell tillväxt och goda marginaler under andra kvartalet stödjer utsikterna för helåret

Stockholm
July 20, 2023
07.30 CEST
MTG såg en stark fortsatt utveckling av verksamheten under andra kvartalet och är på rätt spår för att leverera på helårsutsikterna. PlaySimple och Ninja Kiwi redovisade återigen stark sekventiell tillväxt, medan InnoGames fortsatte att uppvisa samma positiva dynamik vi observerade mot slutet av Kv1. Koncernens omsättning ökade därför med 9 procent sekventiellt vid oförändrade valutakurser från Kv1. Omsättningen ökade med 6 procent på årsbasis i redovisade valutakurser och minskade med 2 procent vid oförändrade valutakurser. De totala kostnaderna för användarförvärv (UA) uppgick till 39 procent av försäljningen i kvartalet och drevs av fortsatt höga marknadsföringsnivåer i vår Word Games-franchise.  Koncernen redovisar trots detta en justerad EBITDA om 397 Mkr och en ökad marginal på 27 procent i Kv2.

Finansiella höjdpunkter andra kvartalet – kvarvarande verksamheter

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent på årsbasis till 1 458 Mkr (1 379) och minskade med -2 procent på årsbasis vid oförändrade valutakurser.
 • Ökade kostnader för användarförvärv på 563 Mkr (500), motsvarande 39 procent av omsättningen (537 Mkr under Kv1 2023)
 • Justerad EBITDA uppgick till 397 Mkr (357) med en justerad EBITDA-marginal på 27 procent (26 procent)
 • Redovisad EBITDA om 345 Mkr (361) och ett rörelseresultat (EBIT) om 222 Mkr (158)
 • Finansnettot uppgick till -86 Mkr (157) varav nettoräntan uppgick till 40 Mkr (9) och övriga finansiella poster uppgick till -126 Mkr (148) inklusive diskonterade räntor på tilläggsköpeskillingar om -51 Mkr, resultat från finansiella tillgångar och skulder om -52 Mkr samt orealiserade och realiserade valutakursdifferenser om -23 Mkr 
 • Totalt nettoresultat om 57 Mkr (6 746) och totalt resultat per aktie före utspädning var 0,47 kronor (61,57)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 260 Mkr (268), inklusive en realiserad valutakursvinst om 16 Mkr och en kassagenerering (cash conversion) om 53 procent under andra kvartalet och 42 procent för den senaste 12-månadersperioden (juli 2022 till juni 2023)
 • Likvida medel uppgick till 3 871 Mkr (8 182) vid periodens slut. Därutöver har koncernen 118 Mkr i långsiktiga bankinnehav
 • MTG bibehåller utsikterna för helåret: Vi förväntar oss försäljning i spannet -3 till +2 procent justerat för valutakurseffekter, och att den justerade EBITDA-marginalen för året kommer att hamna inom vår långsiktiga prognos på 23–25 procent.

Finansiell översikt

(Mkr) Kv2 2023 Kv2 2022 Första halvåret 2023 Första halvåret 2022 Helår 2022
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 458 1 379 2 764 2 736 5 537
EBIT/Rörelseresultat 222 158 344 244 558
EBITDA 345 361 590 600 1 229
Justerad EBITDA 397 357 620 699 1 373
Periodens resultat 57 254 82 143 252
Resultat per aktie före utspädning, kr 0,47 2,47 0,67 1,45 2,70
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,47 2,46 0,66 1,45 2,69
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat - 6 492 - 6 288 6 223
Totalt verksamheter
Periodens resultat 57 6 746 82 6 431 6 475
Resultat per aktie före utspädning, kr 0,47 61,57 0,67 58,56 56,26
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,47 61,42 0,66 58,41 56,06
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt 6% 70% 1% 73% 41%
Valutakurseffekter 7% 9% 7% 8% 9%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter¹ -2% 61% -6% 66% 32%
varav organisk tillväxt -2% -7% -6% -8% -4%
1) Försäljningstillväxten i andra kvartalet 2022 var 7 % och 5% för helår 2022
SCROLL FOR MORE

Koncernchefen har ordet

Positiv dynamik i verksamheten driver stark sekventiell tillväxt

Jag är glad över det starka resultatet vi redovisar för det andra kvartalet. Fyra av våra fem studios växte sekventiellt och vi på är god väg att leverera enligt våra utsikter och förväntningar för helåret. 

Vi redovisade 1 458 Mkr i omsättning under andra kvartalet, vilket motsvarade en sekventiell tillväxt på 9 procent. Omsättningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år i redovisade valutakurser, och minskade med 2 procent vid oförändrade valutakurser.

PlaySimple levererade ännu ett enastående kvartal med tillväxt både på årsbasis och sekventiellt, tack vare den framgångsrika tillväxten av nya spel och styrkan i deras bredare portfölj. Det nyligen lanserade spelet ”Word Search” stod för den främsta tillväxten, med stöd av god utveckling för Crossword Explorer och en ökning av annonsintäkterna från flera av våra väletablerade casual-titlar. De nya spelen står nu för cirka 10 procent av omsättningen från vår Word Games-franchise.

Ninja Kiwi levererade också ett starkt andra kvartal med sekventiell tillväxt, drivet av en väl mottagen större uppdatering av Bloons TD6 i april, vilken omedelbart följdes av en rea på Steam. Ninja Kiwi genomförde en framgångsrik lansering av Bloons TD6 på Netflix i juni och jobbar på en lansering av spelet på spelkonsol inom en snar framtid.

Den minskade omsättningen jämfört med föregående år i konstant valuta berodde främst på lägre intäkter för InnoGames. Detta återspeglade höga jämförelsetal under andra kvartalet 2022, då studions intäkter fortfarande var högre än normalt, som ett resultat av marknadsläget efter pandemin. Vi är därför glada att kunna rapportera att InnoGames ökade försäljningen sekventiellt från första kvartalet, och att försäljningen i juni var något högre än föregående år, då studion fortsätter att transformera sin verksamhet och stärka sitt fokus på nyckeltitlar. Tillväxten kan hänföras till InnoGames initiativ för att öka intäkterna från befintliga spelare, särskilt i Forge of Empires, vilket framgångsrikt kompenserade för fortsatt motvind från ett svårt marknadsläge för midcore-spel, vilket gör det mera utmanande att hitta nya spelare i detta segment.  

Hutch lanserade den nya säsongen av F1 Clash och den årliga uppdateringen av spelets ekonomi i maj. Uppdateringen genererade inte samma omedelbara försäljningslyft som föregående säsong, men vi fortsätter att vara optimistiska när det gäller uppdateringens positiva inverkan på att bibehålla spelare. Detta är baserat på de justeringar av spelets ekonomi som teamet genomförde efter uppdateringen var lanserad. Den långsiktiga effekten av uppdateringen behöver dock fortfarande utvärderas. Hutch fortsatte också att jobba mot lanseringen av sina två nya spel och meddelade i juni att de samarbetar med Turn 10, den Microsoft-ägda gamingstudio som står bakom Forza-spelen. Samarbetet gäller lanseringen av ett nytt mobilspel.

Kongregate fortsatte att investera både i kommande nya Web2-spel och i utvecklingen av vår portfölj av NFT-spel. De har även en aktiv kalender av spelevenemang för nuvarande NFT-spel och adderade 26 nya tredjepartsspel på portalen Kongregate.com under kvartalet.

Vi levererar ökade marginaler och bibehåller samtidigt höga investeringsnivåer av användarförvärv för våra ordspel

Våra studios investerade sammanlagt 563 Mkr i användarförvärv under kvartalet vilket motsvarade 39 procent av våra totala intäkter. Våra utgifter för användarförvärv (UA) under perioden drevs av PlaySimple, som framgångsrikt fortsatte att skala upp sina snabbväxande nya spel och investerade i marknadsföring i USA för att dra nytta av den starka utvecklingen för våra ordspel. Detta motvägdes i viss mån av att InnoGames investerade mindre i användarförvärv på årsbasis. Det är värt att notera är att marknadsläget under andra kvartalet föregående år möjliggjorde högre nivåer av utgifter för användarförvärv för våra nya Strategy & Simulation-spel. Vi fortsätter att ha strikta kriterier för avkastning på investeringarna (ROI) för våra utgifter för användarförvärv. Detta för att säkerställa att koncernen och vår allmänna spelarbas förblir sunda på lång sikt.

Vi redovisade en justerad EBITDA om 397 Mkr i kvartalet, en betydande ökning från 357 Mkr under andra kvartalet föregående år. Koncernen redovisade därmed en marginal på 27 procent för kvartalet, en svag uppgång jämfört med 26 procent i andra kvartalet 2022. Marginalen var cirka 7 procentenheter högre jämfört med första kvartalet, vilket huvudsakligen drevs av tre effekter – proportionellt lägre utgifter för användarförvärv, återföringen av ett incitamentsprogram i en av våra studios och en minskning av rörelsekostnaderna, som främst återspeglade en lägre kostnadsbas i InnoGames efter den omstrukturering som tillkännagavs i april samt faktumet att PlaySimples försäljning ökar som ett resultat av deras spel ökar i skala.

Vi levererade en kassagenerering (cash conversion) om 53 procent under andra kvartalet, och 42 procent för de senaste 12 månaderna. Kassagenereringen under kvartalet återspeglade den fortsatta styrkan i vår spelportfölj i kombination med relativt låga investeringsnivåer under kvartalet och motverkades av 40 Mkr i omstruktureringskostnader i InnoGames. Nivån av kassagenerering för den senaste 12-månadersperioden återspeglade faktumet att PlaySimple tog emot betalningen för plattformsincitamenten under Kv2 förra året, samt negativa effekter på nettorörelsekapitalet under Kv3 2022 efter positiva effekter under Kv2 förra året.

Stark balansräkning och sunt kassaflöde stödjer vår strategi och skapandet av aktieägarvärde

MTG har en stark balansräkning och goda kassaflöden från den löpande verksamheten och vi fortsätter att se framtida förvärv som en viktig ström av tillväxt och värdeskapande. Vi är övertygade om att framtida förvärv kommer att hjälpa oss att öka vår relevanta skala, vilket i sin tur kommer att göra det möjligt för oss att skapa värde för våra ägare genom att driva synergiskapande strategier genom vår Flow Platform.

Samtidigt är vi också väl medvetna om att vi även har möjligheten att använda vår balansräkning för att fortsätta leverera avkastning till aktieägarna. MTG planerar att fortsätta köpa tillbaka egna aktier i linje med bemyndigandet från årsstämman i maj. Som tidigare nämnt kräver lanseringen av ett nytt återköpsprogram att vi annullerar 6 520 000 av de B-aktier vi innehar som egna aktier. Vi förväntar oss att få tillstånd för detta av de svenska myndigheterna i mitten av augusti.

Vi blickar framåt

Andra kvartalet visade tydligt på den positiva dynamik vi har inom koncernen. Vår Word Games-franchise har återigen levererat mycket goda resultat och våra Tower Defense-spel fortsätter att visa på styrkan av ett community-baserat globalt IP. Jag är också stolt över framstegen och utvecklingen i Forge of Empires. Vi har mer arbete framför oss med de nuvarande spelen i vår Racing-franchise, men jag ser med förväntan fram mot de nya spelen som Hutch har i sin pipeline och det nya partnerskapet mellan Hutch och Turn 10. Detta partnerskap demonstrerar återigen vår förmåga att arbeta med ägare av stora globala IPs.

Marknaden under andra kvartalet gick något bättre än vi hade förväntat oss, och vi är nöjda med att både våra egna resultat och marknaden fortsätter att uppvisa en positiv dynamik.

Tack,

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Prognos för 2023

MTG upprepar sina framtidsutsikter för helåret 2023.

Vi förväntar att vår omsättning för helåret kommer att hamna inom intervallet -3 procent till +2 procent justerat för valutaeffekter. Vi förväntar oss också att vår justerade EBITDA-marginal för året kommer att vara i enlighet med vår långsiktiga prognos om 23–25 procent.

Aktieägarinformation

Finansiell kalender

Koncernen kommer att rapportera sitt finansiella resultat för årets tredje kvartal den 25 oktober 2023.

Frågor?

Anton Gourman, VP Communications          Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Telefonkonferens 

MTG bjuder in till en livestreaming och telefonkonferens klockan 15:00 CEST idag, den 20 juli 2023. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Hur du deltar:

 • För att delta via livestream, använd denna länk.
 • För att delta via telefon, registrera dig på denna länk. Efter att du har registrerat dig får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.
 • Du kan ställa frågor via telefon under telefonkonferensen eller genom att använda Q&A-verktyget via livestream.

Modern Times Group MTG AB (Publ.) - org.nr: 556309-9158 - Telefon: +46 (0) 8-562 000 50

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklingsbolag med populära globala IP inom ett stort antal genrer för vardagsspel och mid-core-segmentet. Koncernen har fokus på att öka portföljbolagens tillväxt samt stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv drivkraft inom konsolideringen av gamingbranschen och en strategisk köpare av gamingbolag över hela världen. MTG har sina rötter i Sverige och bygger på en internationell kultur med globalt fotfäste. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 07.30 CET.

Denna delårsrapport innehåller uttalanden som bland annat gäller MTG:s finansiella ställning och resultat som till sin natur är framåtblickande. Sådana uttalanden utgör inga historiska fakta utan representerar framförallt MTG:s framtida förväntningar. MTG anser att förväntningarna som avspeglas i dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden. Trots det finns inneboende risker och säkerhetsfaktorer i framåtblickande uttalanden, och ett antal viktiga faktorer skulle kunna leda till att de faktiska resultaten eller utfallen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks i eventuella framåtblickande uttalanden. Sådana viktiga faktorer kan bland annat utgöras av MTG:s marknadsställning, tillväxt i gamingbranschen samt effekterna av konkurrens och andra ekonomiska, affärsrelaterade, konkurrensmässiga och/eller regulatoriska faktorer som påverkar verksamheten i MTG, dess koncernbolag och gaming-branschen som helhet. Framåtblickande uttalanden gäller bara per det datum då de gjordes, och utöver vad som krävs enligt gällande lag, tar MTG inte på sig något ansvar för att uppdatera några av dessa uttalanden mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG - Q2 2023 Interim Report SWE
Visa mer filer