Q4 2007 - Resultat till och med 31 december 2007

Q4 2007 - Resultat till och med 31 december 2007

Stockholm
February 14, 2008
13.00 CET

14 februari 2008 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller ”koncernen”) (OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt preliminära resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2007. HÖJDPUNKTER FJÄRDE KVARTALET • Försäljningen ökade med 12% till 3.268 Mkr • Rörelseresultatet ökade med 40% till 611 Mkr med en ökad rörelsemarginal på 19% • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 17% till 2.571 Mkr efter en försäljningsillväxt på 14% i fri-TV Skandinavien, och rörelseresultatet ökade med 21% till 611 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 24% • Resultatet efter skatt ökade med 45% till 458 Mkr • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 41% till 6,48 kr • Bud på Gymgrossisten och förvärv av ytterligare två online-baserade återförsäljare, samt försäljning av Sonet Films verksamhet HÖJDPUNKTER HELÅRET • Försäljningen ökade med 12% till 11.351 Mkr • Rörelseresultatet ökade med 14% till 2.027 Mkr med en rörelsemarginal på 18% • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 13% till 8.842 Mkr och rörelseresultatet ökade med 6% till 2.027 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 23% • Resultatet efter skatt uppgick till 1.428 (1.499 Mkr inklusive 241 Mkr ej kassapåverkande resultateffekt av nyemission vid börsintroduktion av CTC Media under 2006) • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 20,35 kronor • Återköp för 307 Mkr av 719.000 B-aktier till ett genomsnittligt pris på 427 kronor från 20 september till årets slut • Styrelsen kommer för årsstämman föreslå en ordinarie utdelning på 5 kronor per aktie samt en extraordinär utdelning på 10 kronor per aktie • Styrelsen kommer ha fortsatt fokus på en flexibel kapitalstruktur och söka årsstämmans godkännande för ett potentiellt återköp av upp till 10% av utestående aktiekapital Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Resultaten för det fjärde kvartalet och helåret var på nya rekordnivåer både vad gällde intäkter och lönsamhet. Efter en försäljningsökning på 12% redovisade koncernen för första gången ett rörelseresultat på över 2 miljarder kronor. Tillsammans med en rörelsemarginal för Viasat Broadcasting på 23% visar dessa resultat att vi är på banan med våra strategiska mål. De skandinaviska kärnmarknaderna har redovisat starka resultat och våra investeringar i existerande och nya kanaler har fått avkastning i form av ökade tittartids- och marknadsandelar. Samtidigt har utvecklingstakten i våra östeuropeiska verksamheter ökat under året och redovisade en försäljningstillväxt på 26% och bidrog med 42% av koncernens rörelseresultat. Vi har därför utökat vår täckning av Europas snabbast växande mediemarknader ytterligare och är ett mer internationellt TV-bolag än någonsin. Vår strategi fortsätter att vara tydlig – att göra vårt innehåll och våra kanaler så brett tillgängliga som möjligt och att fortsätta att utöka vår räckvidd och geografiska täckning. Samtidigt har vi fortsatt att vara disciplinerade och avyttrat tillgångar som inte utgör kärnverksamheter eller som inte redovisar tillräckligt goda resultat, samt varit noggranna i att hantera våra kapitalallokeringar, vilket har givit en rekordavkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital för helåret på 34%. Trots utdelningen på 503 Mkr och investeringen av 307 Mkr i återköp av egna aktier redovisade MTG en nettokassa i slutet av året. Under 2007 genererade vi 930 Mkr i fritt kassaflöde från verksamheten och hade likvida medel på 3,7 miljarder i slutet av året. Styrelsen kommer därför att föreslå årstämman att godkänna en ordinarie utdelning på 5 kronor per aktie samt en extraordinär utdelning på 10 kronor per aktie. Styrelsen är fokuserad på att upprätthålla en flexibel kapitalstruktur för att balansera tillgängligt kapital för investeringar i den fortsatta expansionen av koncernens verksamhet med ökad avkastning till aktieägarna. Styrelsen kommer därför söka aktieägarnas godkännande för potentiella återköp av upp till 10% av koncernens aktier under tolvmånadersperioden efter årsstämman i maj.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till investor.relations@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mathias Hermansson, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel: +44 (0) 7768 440 414 Bert Willborg, Pressfrågor tel: +44 (0) 791 2280 850 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2008 klockan 13.00 (CET).

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf