Q4 2006 - Resultat till och med 31 december 2006

Q4 2006 - Resultat till och med 31 december 2006

Stockholm
February 16, 2007
08.00 CET

Stockholm den 16 februari 2007 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller ”koncernen”) (Nordiska Börsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2006. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. HÖJDPUNKTER FJÄRDE KVARTALET • Försäljningen steg med 18% till rekordnivån 2.918 (2.463) Mkr • Rörelseresultatet uppgick till 435 (427) Mkr, inklusive 79 Mkr i icke kassapåverkande nedskrivningar av immateriella tillgångar • Viasat Broadcastings försäljning steg med 14% till 2.310 (2.023) Mkr och rörelseresultatet ökade med 16% till 501 (431) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 316 (288) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 4,60 (4,29) kronor HÖJDPUNKTER HELÅRET 2006 • Försäljningen steg med 27% till rekordnivån 10.136 (8.012) Mkr • Rörelseresultatet ökade med 47% till 1.777 (1.213) Mkr, inklusive 79 Mkr i icke kassapåverkande nedskrivningar av immateriella tillgångar • Viasat Broadcastings försäljning steg med 29% till 8.291 (6.437) Mkr och rörelseresultatet ökade med 43% till 1.880 (1.316) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 1.499 (1.185) Mkr, inklusive 241 Mkr i ej kassapåverkande resultateffekt av nyemission vid börsintroduktion av CTC Media 2006 (389 Mkr i nettovinst från försäljning av aktier i TV4 2005) • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 21,57 (17,78) kronor • Utskiftning av aktier värda 1,5 miljarder kronor i Metro International slutförd • Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på 7,50 kronor per aktie • Styrelsen kommer att föreslå återköp av aktier på upp till 10% av utestående aktiekapital Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Det är mer än två och ett halvt år sedan vi i juni 2004 presenterade våra femåriga strategiska mål. Vi ligger redan före när det gäller målet att fördubbla storleken på Viasat Broadcasting – Viasats årliga försäljning har ökat med 78% sedan slutet av 2003. Vidare har vi uppnått rörelsemarginaler på över 15% för våra tre kärnverksamheter inom broadcasting och en rörelsemarginal på 17% för Viasat Broadcasting. Av koncernens rörelseresultat kommer idag 40% från vår verksamhet i Central- och Östeuropa.” ”Vi har bibehållit balansen mellan försäljningstillväxt och lönsamhet och har för första gången i koncernens historia redovisat en försäljning på över 10 miljarder kronor. Samtidigt redovisar vi lönsamhet på rekordnivå med en rörelsemarginal på nära 18%. I enlighet med vårt uttalade fokus på broadcasting har vi uppvisat god disciplin när det gäller att avyttra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheterna eller som inte redovisar tillräckligt goda resultat. Verksamheten har för de senaste tolv månaderna redovisat en avkastning på sysselsatt kapital på 29%.” ”Samtidigt som våra verksamheter inom betal-TV och Östeuropa fortsatte att leverera bättre resultat än väntat var resultatet för vår fri-TV-verksamhet i Skandinavien svagare än förväntat. Vi har vidtagit åtgärder avseende de svaga tittarsiffrorna i Sverige och genomför förbättringar inom programinköp, tablåläggning, försäljning och marknadsföring för att återta den marknadsposition som behövs för att utnyttja den fortsatta tillväxten i reklammarknaden och den ökande penetrationen.” ”I linje med koncernens överlag starka resultat, nettokassan på 430 Mkr i slutet av året och den flexibilitet som koncernens kreditfacilitet på 3,5 miljarder ger oss, föreslår styrelsen en utdelning på 7.50 kronor per aktie för årsstämman. Vidare söker styrelsen årsstämmans godkännande att köpa tillbaka upp till 10% av våra aktier under den kommande tolvmånadersperioden. Vi är fortsatt fokuserade på att expandera vår verksamhet både organiskt och via förvärv. Styrelsen utvärderar kontinuerligt koncernens kapitalstruktur för att upprätthålla balansen mellan finansiell flexibilitet och förbättrad avkastning till aktieägarna.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till investor.relations@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mathias Hermansson, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 7768 440 414

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf