Q3 2007 - Resultat till och med 30 september 2007

Q3 2007 - Resultat till och med 30 september 2007

Stockholm
October 23, 2007
13.00 CEST
FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2007

Stockholm den 23 oktober 2007 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller ”koncernen”) (OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det tredje kvartalet och årets första nio månader 2007. HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET • Försäljningen ökade med 15% till 2.612 Mkr • Rörelseresultatet ökade med 13% till 279 Mkr, exklusive resultatandelar från intressebolag på 137 Mkr • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 16% till 2.022 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 400 Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 292 Mkr (529 Mkr, inklusive 241 Mkr ej kassapåverkande resultateffekt av nyemission vid börsintroduktion av CTC Media) • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 4,39 (7,82) kronor HÖJDPUNKTER ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER • Försäljningen ökade med 12% till 8.083 Mkr • Rörelseresultatet ökade med 9% till 1.006 Mkr, exklusive resultatandelar från intressebolag på 410 Mkr • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 12% till 6.272 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 1.417 Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 970 Mkr (1.183 Mkr inklusive 241 Mkr ej kassapåverkande resultateffekt av nyemission vid börsintroduktion av CTC Media) • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 13,88 (16,98) kronor Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Koncernens försäljningstillväxt i kvartalet visar att våra resultat ligger i linje med våra femåriga strategiska mål. Marginalerna återspeglar de investeringar vi gör i både våra existerande och nya verksamheter och vissa av dessa investeringar påverkar koncernens resultat för första gången. Vi har ökat vår tittar- och marknadsandel på flertalet av våra marknader och har även adderat fler abonnenter till Viasats plattform än i de senaste kvartalen. Lanseringen av nya kanaler, ompaketeringen av vårt nordiska betal-TV-erbjudande, den ökade penetrationen i Ryssland, etableringen av en joint venture i Ukraina och det nya avtalet med Canal Digital i Norge är strategiska steg med mål att säkerställa fortsatt tvåsiffrig försäljningstillväxt och fortsatt förbättrade lönsamhetsnivåer i framtiden.” "Återköpsprogrammet som påbörjades i slutet av kvartalet bekräftar vårt fokus på att optimera koncernens kapitalstruktur, samtidigt som vi behåller flexibilitet för ökad expansion. Koncernen generarar goda kassaflödesnivåer och vår avkastning på sysselsatt kapital har fortsatt att överstiga 30%. Allt detta ger koncernen ett bra utgångsläge för att utnyttja de investeringsmöjligheter och strukturella förändringar i marknaden när vi möter dem." För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till investor.relations@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mathias Hermansson, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- & analytikeransvarig tel: +44 (0) 7768 440 414 Bert Willborg, Pressansvarig tel: +44 (0) 791 2280 850 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2007 klockan 13.00 (CET).

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf