Q1 2007 - Resultat till och med 31 mars 2007

Q1 2007 - Resultat till och med 31 mars 2007

Stockholm
April 24, 2007
13.00 CEST
FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2007

Stockholm den 24 april 2007 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller ”koncernen”) (Nordiska Börsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det första kvartalet 2007. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET • Försäljningen ökade med 11% till 2.629 (2.362) Mkr • Rörelseresultatet ökade med 4% till 468 (453) Mkr • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 11% till 2.003 (1.804) Mkr och rörelseresultatet ökade med 5% till 481 (457) Mkr • Resultatet efter skatt ökade med 4% till 316 (305) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 4,55 (4,38) kronor • Förvärv av 50% av Balkan Media Group Limited för 11,6 miljoner euro Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Ännu ett kvartal med tvåsiffrig tillväxt, ökade investeringar och en rörelsemarginal på 18% demonstrerar koncernens förmåga att balansera god tillväxt med bibehållen lönsamhet. Detta var det bästa första kvartalet någonsin i koncernens historia. 2007 är ett år av investeringar som görs för att möjliggöra fortsatt tillväxt över hela verksamheten på medellång och lång sikt.” ”I linje med vår strategi har vi fortsatt att bygga vidare på vår position som Skandinaviens ledande mediehus, genom att öka den kommersiella tittartidsandelen för våra kanaler. Vi har dock påverkats negativt av svagare reklammarknader över hela regionen under ett av årets svagaste kvartal, samt av negativa valutakurseffekter. Det finns dock positiva tecken på att de åtgärder vi genomför på TV3 Sverige gradvis håller på att få önskat genomslag.” “Effekten av den nu nästan genomförda nedsläckningen av det analoga marknätet i Sverige minskar. Detta resulterar i att vi, samtidigt som vi fortfarande ser ökade penetrationsnivåer för våra fri-TV-kanaler, ser en väsentlig minskning i abonnentintag. Vi håller dock på att investera i framtida tillväxt genom att utnyttja nya teknologier, anamma nya distributionsplattformer och addera nya kanaler för att driva intäkten per abonnent och fortsätta stärka våra marknadsledande erbjudanden av premiumpaket. Samtidigt bibehåller vi goda marginaler och volymeffekten på försäljning från digitaliseringen av marknäten i Norge och Danmark kommer i framtiden.” ”Verksamheterna i Östeuropa med Ryssland i ledningen redovisade ännu ett kvartal av stark tillväxt. Den exponentiella tillväxt vi har sett i Tjeckien i 2006 har som förväntat minskat och vi fokuserar nu på att leverera ökade tittarsiffror för att ytterligare förbättra marknadsandelen. En avkastning på sysselsatt kapital på 30% demonstrerar framgången hos våra investeringar och vi bibehåller en flexibel balansräkning för att fortsätta kunna investera i koncernens expansion framöver.”

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf