Preliminära rapportdatum samt nya redovisningsprinciper

Preliminära rapportdatum samt nya redovisningsprinciper

Stockholm
January 10, 2001
15.31 CET

PRELIMINÄRA RAPPORTDATUM SAMT NYA REDOVISNINGSPRINCIPER Modern Times Group MTG AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2001: Bokslutskommuniké 2000 19 februari 2001 Kvartalsrapport 1 25 april 2001 Ordinarie bolagsstämma 17 maj 2001 Kvartalsrapport 2 6 augusti 2001 Kvartalsrapport 3 24 oktober 2001 Redovisningsrådet har anpassat svensk redovisningspraxis till Internationella redovisnings-rekommendationer (IAS) genom att under 2000 ge ut ett antal nya redovisningsrekommendationer som svenska bolag bör tillämpa från och med räkenskapsåret 2001. Rekommendation RR15, om immateriella tillgångar, tillåter inte aktivering av uppstartskostnader och liknande interna kostnader, vilket föranleder MTG att ändra redovisningsprincip från och med 2001. I det årsbokslut för 2000 som MTG offentliggör den 19 februari 2001 tillämpas de gamla reglerna, i konsekvens med de delårsrapporter som publicerats under 2000. Det innebär att kostnader för att starta nya verksamheter och vissa andra större projekt av marknadsförings- eller produktutvecklingskaraktär aktiveras. Exempelvis redovisas kostnaderna för att starta TV-kanalen i Ungern som aktiverad utvecklingskostnad. Likaså redovisas kostnaderna för övergången till digital satellit-TV, inklusive kostnaden för att byta deko-drar hos Viasats guldkunder, som en aktiverad utvecklingskostnad i balansräkningen per 31 december 2000. Från och med räkenskapsåret 2001 kommer uppstartskostnader och liknande inte längre att aktiveras. I enlighet med rekommendationen kommer de uppstartskostnader och liknande, inklusive kostnaden för digital-TV- projektet, som finns i den ingående balansen per den 1 januari 2001 att bokas bort direkt mot eget kapital. Som en följd härav minskar MTGs avskrivningskostnader under 2001. Jämförelsetalen för 2000 kommer i de delårsrapporter som gäller från och med första kvartalet 2001 att vara omarbetade så att de visar resultatet under motsvarande perioder som om den nya principen tillämpats redan under 2000. Stockholm den 10 januari 2001 MODERN TIMES GROUP MTG AB För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@sharedvalue.net eller kontakta Johan Lindgren, ekonomidirektör MTG, 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00660/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer