ÖVERENSKOMMELSE MED STIM; NY REDOVISNINGSPOLICY FÖR PROGRAMVARULAGER; NEDSKRIVNING AV NYTTJANDERÄTTER I MODERN ENTERTAINMENT

ÖVERENSKOMMELSE MED STIM; NY REDOVISNINGSPOLICY FÖR PROGRAMVARULAGER; NEDSKRIVNING AV NYTTJANDERÄTTER I MODERN ENTERTAINMENT

Stockholm
December 15, 2004
08.00 CET

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att TV3 Sverige har nått en överenskommelse med STIM för ersättningar för upphovsrätter utsända mellan 1 juli 1993 och 31 december 2004. TV3 har även nått en överenskommelse med STIM angående ersättningar för upphovsrätter som utsänds för den framtida perioden från 1 januari 2005 till slutet av 2007. Den överenskomna ersättningen är cirka 55 Mkr lägre än de avsättningar som tidigare redovisats i TV3 och tar även hänsyn till historiska betalningar gjorda av TV3 till STIM. TV3s resultat för det fjärde kvartalet inkluderar således en positiv effekt på cirka 55 Mkr. MTG tillkännagav idag även förändringar i sin redovisningspolicy av programvarulager inom koncernens fri-TV-verksamhet i Skandinavien. Förändringarna påverkar inte den totala programkostnaden för 2005, men kommer att medföra en nedskrivning av vissa programrättigheter i TV3 Skandinavien under det fjärde kvartalet. Omvärderingen innebär samtidigt en positiv valutakurseffekt till följd av ändringar i redovisningspolicy för programvarulagret för TV3 Skandinavien under det fjärde kvartalet. Policyförändringarna innebär att en större del av investeringar i serier och egenproduktioner kostnadsförs vid det första visningstillfället, vilket återspeglar den förväntade kortare livslängden på liknande innehåll i framtiden. Värderingsförändringarna innebär en negativ effekt på cirka 75 Mkr för det fjärde kvartalet. Nettoeffekten av överenskommelsen med STIM och förändringarna av redovisningen innebär således en extra kostnad på cirka 20 Mkr för TV3 Skandinavien för det fjärde kvartalet 2004. MTG tillkännagav idag samtidigt att bolaget genomfört en nedskrivning på 66 Mkr av nyttjanderätter i Modern Entertainment, vilken relaterar till det övervärde på nyttjanderätter som uppkom vid förvärvet av minoritetsandelarna i Modern Entertainment år 2000. Nedskrivningen följer av en pågående omstrukturering av företaget, vilket kan leda till att delar av eller hela företaget säljs. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Corporate Communications tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 15 länder i Europa och Viasat når över 50 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf