OMRÄKNING AV 2004 ÅRS KVARTALSRESULTAT I ENLIGHET MED INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

april 12 2005

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag nedbrytningen av 2004 års kvartalsresultat i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS).

Med start den 1 januari 2005 rapporterar Modern Times Group MTG AB i enlighet med IFRS utfärdade rekommendationer. En översikt av de överväganden som gjorts och effekterna av implementeringen av IFRS var inkluderat som bilaga till 2004 års bokslutskommuniké. Förändringen av redovisningsprinciper som påverkar koncernen består främst i att avskrivning av goodwill upphör, lånekostnader omklassificeras, s k ’impairment tests’ utförs av nyttjanderätter och noterade aktier värderas till marknadsvärde. Koncernens kassaflödesanalys har inte påverkats nämnvärt av implementeringen av IFRS.

Bifogade sammandrag, konsoliderade resultat- och balansräkningar samt segmentsrapportering per kvartal har omräknats i enlighet med IFRS. De omräknade kvartalsresultaten har granskats av koncernens revisor, KPMG.

För ytterligare information besök www.mtg.se skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta:

Mia Brunell Finanschef
tel: +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper IR & Pressansvarig
tel: +44 (0) 7768 440 414

Modern Times Group MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcasting satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 15 länder i Europa och Viasat når över 50 miljoner tittare varje dag.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×