MTG:s valberednings förslag till årsstämman 2021

MTG:s valberednings förslag till årsstämman 2021

Stockholm
April 19, 2021
17.10 CEST
STOCKHOLM, 19 april 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") meddelar idag valberedningens förslag till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår val av Simon Duffy till ny styrelseordförande och val av Simon Leung till ny styrelseledamot i MTG. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande David Chance som har avböjt omval.

Valberedningen, bestående av Klaus Roehrig (tillika ordförande) utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, David Marcus utsedd av Evermore Global Advisors, LLC och David Chance, styrelsens ordförande, föreslår följande till MTG:s årsstämma 2021.

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen, Cederquist, väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkterna 11, 14(a)-(g) och 15 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Dawn Hudson, Marjorie Lao och Natalie Tydeman till styrelseledamöter samt val av Simon Leung till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår val av Simon Duffy till ny styrelseordförande.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvodet för ordinarie styrelsearbete ska ökas med cirka 10 % för var och en av ledamöterna och att arvodet för arbetet i styrelsens utskott ska vara oförändrat, förutom arvodesnivån till ledamöterna i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 5 805 000 kronor (2020: 5 320 000 kronor), att allokeras enligt följande:

  • 1 600 000 kronor till styrelsens ordförande.
  • 550 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
  • 235 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna i revisionsutskottet.
  • 140 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna i ersättningsutskottet.

Punkt 13 - Fastställande av arvode åt revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Punkt 16 - Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. KPMG AB har informerat MTG om att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs som revisor.

Valberedningens kommentar beträffande sina förslag

Valberedningen har inte nått ett enhälligt förslag avseende val av nya styrelseledamöter. Utöver att föreslå Simon Leung och omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, med undantag för styrelsens ordförande David Chance som har avböjt omval, rekommenderade Klaus Roehrig att även föreslå en representant från Active Ownership Corporation. Beslutet att inte inkludera en representant från Active Ownership Corporation i valberedningens förslag fattades av valberedningens majoritet. Valberedningen har vidare starkt förespråkat att försöka utveckla en aktiekomponent för styrelseledamöternas arvode och har övervägt ett antal alternativ, inklusive strukturer som för närvarande används på den svenska marknaden. Valberedningen kunde emellertid inte hitta ett program eller en struktur som den ansåg var lämplig både från ett aktieägarperspektiv och för styrelseledamöterna, och vill uppmuntra nästa års valberedning att fortsätta detta arbete och att undersöka om det går att komma fram till ett lämpligt sätt för styrelseledamöterna att delta i ett aktieägandeprogram. Valberedningen beslutade till följd härav enhälligt att endast kontantersättning ska utgå till styrelsen detta året.

Den föreslagna styrelseordföranden, Simon Duffy, har varit styrelseledamot i MTG och ordförande i styrelsens revisionsutskott sedan 2008. Han efterträder David Chance som beslutat sig för att inte ställa upp för omval vid årsstämman 2021, vilket offentliggjordes i juli 2020.

Klaus Roehrig, ordförande i MTG:s valberedning, kommenterade: “Simon är en internationell befattningshavare med många års samlad erfarenhet från bolagsledningar och styrelser. Hans erfarenhet från att under lång tid ha varit styrelseledamot i MTG och ordförande i revisionsutskottet, tillsammans med hans gedigna kompetens särskilt i finansiella och strategiska frågor kommer att säkerställa kontinuitet och vara värdefullt för MTG:s fortsatta utveckling."

Klaus Roehrig fortsatte: “På valberedningens vägnar vill jag även tacka David Chance för allt han bidragit med under den långa tid han varit ledamot i MTG:s styrelse.”

Simon Duffy har varit styrelseledamot i MTG sedan 2008, och var innan det arbetande styrelseordförande i Tradus plc och vice styrelseordförande i ntl:Telewest. Simon har arbetat som finanschef på Orange SA, VD på End2End AS, en specialist på trådlös datatrafik, VD och vice styrelseordförande i WorldOnline International BV, och har haft ledande befattningar i EMI Group plc och Guinness plc. Simon har också varit styrelseordförande i Bwin.party digital entertainment plc och Mblox Inc. samt styrelseledamot i Millicom International Cellular och Avito AB. Simon är för närvarande styrelseordförande i Telit Communications Plc och YouView TV Ltd, styrelseordförande i Manchester Metropolitan University samt styrelseledamot i Wizz Air Holdings Plc, Nordic Entertainment Group och Oger Telecom Limited.

Den föreslagna nya styrelseledamoten Simon Leung är för närvarande baserad i Hongkong och har en bred erfarenhet från att arbeta med och leda internationella bolags verksamheter i Kina samt i asiatiska Stillahavsregionen. Han var styrelseordförande och VD för Microsoft i Kina 2008-2012 och koncernchef för Motorola Asien-Stillahavet 1999-2008. Simon är för närvarande vice styrelseordförande och arbetande styrelseledamot i NetDragon Websoft Holdings Limited, ett börsnoterat bolag som är ledande inom skapande och utveckling av flera internet- och mobilplattformar, inklusive Kinas främsta onlinebaserade spelportal, 17173.com, och Kinas mest inflytelserika plattform för appar för smarttelefoner, 91 Wireless, som numera ägs av Baidu. Han är även styrelseordförande för Edmodo, Inc., ett start-up bolag inom teknik för e-lärande, JumpStart Games, Inc., ett familjeinteraktivt underhållningsbolag, och Promethean World Limited, ett interaktivt teknikföretag med fokus på utbildningssektorn. Simon Leung erhöll sin Bachelor of Arts samt titeln hedersdoktor i juridik från University of Western Ontario i Kanada 1978 respektive 2005, samt en doktorsexamen i företagsekonomi från Hong Kong Polytechnic University 2007. Han reser regelbundet till Europa för att besöka dotterbolag till de bolag i vilka han är verksam.

Klaus Roehrig, kommenterade: “Valberedningen är nöjd med att föreslå val av Simon Leung till ny styrelseledamot. Simon Leung kommer att tillföra omfattande erfarenhet från bolagsledningar och styrelser inom teknologisektorn. Simon kommer bidra till styrelsens arbete med en stark förståelse för, och stor erfarenhet av, att göra affärer i Kina och i asiatiska Stillahavsregionen, vilket sannolikt kommer att spela en viktig roll i MTG:s fortsatta expansion.”

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på MTG:s hemsida hemsida www.mtg.com under rubriken ”MTG:s årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Investerare” under rubriken ”Bolagsstämmor”).  

För mer information: Oliver Carra, Director of PR Direct: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss:mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Ladda ned press filerna:
MTG:s valberednings förslag till årsstämman 2021