MTG:s årsstämma 2024

MTG:s årsstämma 2024

Stockholm
May 16, 2024
10.15 CEST
STOCKHOLM, 16 maj 2024 – Modern Times Group MTG AB ("MTG") höll idag årsstämma.

Vid MTG:s årsstämma 2024 fattades bland annat följande beslut.

Styrelsen

Årsstämman beslutade om omval av Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Simon Leung, Florian Schuhbauer, Liia Nõu och Susanne Maas till styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman om omval av Simon Duffy till styrelseordförande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar och beslut om disposition av MTG:s resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTG:s balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Incitamentsprogram för 2024

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2024, och att godkänna att bolaget ingår ett aktieswap-avtal med tredje part för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet. Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag under dagordningens punkter 21 (b)-(d), som föreslogs för att möjliggöra leverans av egna aktier av serie B till deltagarna.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn. En del av arvodet för arbetet i styrelsen är villkorad av att den investeras i MTG-aktier.
  • att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.
  • att godkänna en ny ordning för valberedningen.
  • att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
  • att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier av serie B som återköpts av MTG under perioden mellan 4 september och 31 december 2023 samt under perioden mellan 27 april och 8 maj 2023.
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488 anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTGs årsstämma 2024