MTG:s årsstämma 2023

MTG:s årsstämma 2023

Stockholm
May 17, 2023
16.15 CEST
STOCKHOLM, 17 maj 2023 – Modern Times Group MTG AB ("MTG") höll idag årsstämma.

Vid MTGs årsstämma 2023 fattades bland annat följande beslut.

Styrelse

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Simon Leung, Natalie Tydeman och Florian Schuhbauer samt nyval av Liia Nõu och Susanne Maas till styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman om omval av Simon Duffy till styrelseordförande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar och beslut om MTGs vinstdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTG:s balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning.

Incitamentsprogram för 2023

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2023, och att godkänna att bolaget ingår ett swap-avtal med tredje part för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet. Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag under dagordningens punkter 19 (b)-(d), som föreslogs för att kunna leverera egna B-aktier till deltagarna.

Riktad nyemission av aktier av serie B

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission av aktier av serie B till säljarna av Ninja Kiwi, inklusive vissa nyckelanställda i Ninja Kiwis verksamhet, för att betala tilläggsköpeskillingar. Antalet aktier av serie B som ska emitteras till säljarna av Ninja Kiwi har i enlighet med den beräkningsmodell som framgår av styrelsens beslutsförslag fastställts till 4 152 787 aktier, varigenom MTG:s aktiekapital kommer att öka med 20 763 935 kronor.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.
  • att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn. En del av arvodet för arbetet i styrelsen är villkorat av att det investeras i  MTG-aktier.
  • att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Helena Nilsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av aktier av serie C, och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i 2022-års incitamentsprogram.
  • att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier av serie B som återköpts av MTG under perioden mellan 20 juni 2022 och 26 april 2023, och en process för att dra in de återköpta aktierna av serie B har nu påbörjats. MTG förväntar sig därför att ge mer information om bolagets aktieåterköpsprogram omkring tidpunkten för offentliggörandet av dess resultat för det andra kvartalet i juli 2023.
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.

MTG:s balansräkning är fortsatt stark, och MTG avser att fortsätta återköpa egna aktier med stöd av det bemyndigande för styrelsen som årsstämman beslutade om idag. För att eventuella efterföljande aktieåterköpsprogram ska kunna implementeras måste MTG minska antalet egna aktier av serie B som återköpts inom ramen för de tre aktieåterköpsprogrammen under 2022 och 2023, vilket möjliggörs av beslutet vid dagens årsstämma.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release