MTG växer fortsatt snabbare än marknaden och levererar 10% pro forma försäljningstillväxt i Kv1

MTG växer fortsatt snabbare än marknaden och levererar 10% pro forma försäljningstillväxt i Kv1

Stockholm
April 27, 2022
14.00 CEST
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det första kvartalet 2022. Rapporten är tillgänglig i sin helhet som en bilaga i PDF till detta pressmeddelande och kan även laddas ner via MTGs hemsida.

Operationella höjdpunkter för det första kvartalet – kvarvarande verksamheter

  • Stark operativ utveckling, förstärkt av fortsatt god tillväxt från annonser inuti spelen (in-game ad revenue, IAA) och från ett antal populära spel
  • Ytterligare investeringar i nya speltitlar och lansering av spelinnehåll. InnoGames ökade investeringarna i tre nya titlar under 2022. Spelen har utvecklats positivt och kommer att stödja koncernens organiska tillväxt under andra halvåret
  • MTG är nu en renodlad gamingkoncern efter att framgångsrikt ha avslutat försäljningen av ESL Gaming till Savvy Gaming Group den 21 april. Avyttringen förväntas generera en nettolikvid som uppgår till totalt 875 miljoner amerikanska dollar och MTG kommer att återföra minst 40 procent av beloppet till aktieägare 

Finansiella höjdpunkter för det första kvartalet – kvarvarande verksamheter

  • Nettoomsättning om 1 357 Mkr (767) motsvarade 10 procents pro forma försäljningstillväxt jämfört med föregående år, eller 77 procents redovisad intäktstillväxt
  • Justerad EBITDA om 342 Mkr (182). Justeringar om 104 Mkr (34) innefattade långsiktiga incitamentsprogram (LTI) om 71 Mkr (9), nedskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader om 7 Mkr (-) och förvärvskostnader om 26 Mkr (25)
  • EBITDA om 239 Mkr (148) och rörelseresultat (EBIT) om 85 Mkr (66)
  • Finansnetto uppgick till -122 Mkr (-49) främst på grund av diskonterade räntor för villkorade köpeskillingar om -49 Mkr samt orealiserade valutakursdifferenser om -72 Mkr  
  • Skattekostnader uppgick till -75 Mkr (-33)
  • Nettoresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -111 Mkr (-15) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,77 kr (-0,18)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 894 Mkr (1 750)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv1 2022 Kv1 2021 Helår 2021
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 357 767 3 931
EBIT 85 66 505
EBITDA 239 148 978
Justerad EBITDA 342 182 1 102
Periodens resultat -111 -15 -248
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,77 -0,18 -1,94
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,77 -0,18 -1,94
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat -204 -109 -207
Totalt verksamheter
Periodens resultat -315 -124 -454
Resultat per aktie före utspädning, kr -2,62 -1,44 -3,94
Resultat per aktie efter utspädning, kr -2,62 -1,44 -3,93
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt, % 77% 23% 47%
Valutakurseffekter, % 6% -9% -4%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter 71% 32% 51%
varav organisk tillväxt -9% 9% -9%
Pro forma tillväxt 10% - 12%
Vänligen se sida 20 i den fullständiga rapporten för en detaljerad tabell över pro forma tillväxt
SCROLL FOR MORE

Koncernchefen har ordet

Den stabila tillväxten under årets första kvartal demonstrerar styrkan i koncernens diversifierade portfölj av gamingbolag och IP:n i en period där marknaden för mobilspel går in i en ny fas efter pandemin. De förvärv som MTG genomförde under 2021 fortsatte att vara motorn i vår tillväxt och bidrog till att koncernen kunde redovisa en pro forma intäktstillväxt på 10 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Detta resulterade i att vår nettoomsättning från kvarvarande verksamheter ökade med 71 procent i kvartalet jämfört med föregående år, vid oförändrade valutakurser.

Vår organiska omsättning minskade med 9 procent i kvartalet jämfört med föregående år, medan marknaden fortsatte att känna av effekterna av den pågående återgången till ett normalt tillstånd efter pandemin. Denna återgång har haft en löpande negativ inverkan på köp inuti appar. Koncernens resultat påverkades även av att spelkategorin ”idle games” blir mindre och mindre populära och att dessa spel har fram till nu utgjort en påtaglig del av Kongregates portfölj.

Koncernen redovisade en justerad EBITDA om 342 Mkr i kvartalet, vilket motsvarade en ökning på 88 procent jämfört med första kvartalet 2021. Koncernens lönsamhet fortsätter att återspegla kvaliteten, bredden och mångfalden i vår gaming-portfölj, i kombination med faktumet att vi har en balanserad mix av produktlivscykler i våra spel. Vår justerade EBITDA-marginal uppgick till 25 procent under kvartalet, samtidigt som koncernen fortsätter att investera i sina gamingbolag och genomför insatser för att attrahera fler spelare och live-ops.

Ett stabilt första kvartal som en renodlad gamingkoncern

Årets första kvartal var en viktig och transformativ tid för MTG och vi påbörjade vårt första år som en renodlad gamingkoncern. Vi fortsätter att stärka viktiga verksamhetsområden som i framtiden kommer att hjälpa våra gamingbolag att attrahera nya spelare samt öka tiden som spelare spenderar i vårt breda IP-utbud.

Vår strategi som en renodlad gamingkoncern är fokuserad på att hjälpa våra portföljbolag att förbättra sina kommersiella resultat, samtidigt som vi erbjuder dem den frihet och autonomi som behövs för att kunna fortsätta skapa fantastiska spel som lockar både bred och mer nischad publik. Vi har också fortsatt vårt arbete med att utveckla de viktiga färdigheter och kunskap som finns i koncernen.

Ett av våra viktigaste fokusområden i kvartalet har varit att accelerera vår aktivitet inom marknadsföring och insatser för att värva fler spelare. Christian Pern, som tidigare var CMO på InnoGames, har nu börjat som CMO i en central roll på MTG. Vi har nu delad infrastruktur för marknadsföring på plats och Christian har nu börjat att arbeta nära tillsammans med flera av våra gamingbolag för att öka takten i av förvärvet av användare, samt att öka effektiviteten i vår marknadsföring.

Vi tar farväl av ESL, som påbörjar nästa steg i sin resa

ESL Gaming och vår esport-vertikal redovisas som avvecklade verksamheter under första kvartalet, efter att vi den 24 januari tillkännagav att vi hade tecknat ett avtal om att avyttra vår esport-verksamhet. Transaktionen slutfördes den 21 april, i linje med våra förväntningar.

Vi önskar alla på ESL Gaming stor framgång och lycka till. Vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans och jag ser verkligen fram mot att se vad de gör härnäst. Sammanslagningen mellan ESL Gaming och FACEIT kommer ännu en gång att förändra landskapet för esport. Det ska bli spännande att se vad detta betyder både för ESL FACEIT Group samt fans av esport och spelare.

Framåtblick mot andra kvartalet och andra halvåret 2022

MTG är redo för, och ser med förväntan fram emot, att fortsätta resan som en renodlad gamingkoncern. Samtidigt som vi fortfarande tror att gaming-marknaden kommer att fortsätta växa, ökar den allmänna osäkerheten på grund av den utdragna pandemin, inflationen och den övergripande globala makroekonomiska och geopolitiska situationen.

Vårt fokus när vi går in i årets andra kvartal är att skala upp koncernens lanseringar av nya spel och öka våra pågående investeringar i att attrahera nya spelare. Vi förväntar oss även att MTG:s organiska tillväxt kommer att gynnas av en växande spelarbas under det andra halvåret, tack vare de titlar som InnoGames har lanserat under kvartalet och de pågående investeringarna som Ninja Kiwi gör i att skala upp sitt nya spel Bloons TD Battles 2. Samtidigt är förväntningen att koncernens totala reklamintäkter kommer att fortsätta öka under året, drivet i huvudsak av PlaySimple. Vi kommer även att fortsätta investera i att behålla och öka spelarnas engagemang genom live-ops samt driva vår utveckling genom att stärka vår kapacitet inom Business Intelligence.

Vi fortsätter även löpande att utforska ytterligare förvärvsmöjligheter, med målet att vara en drivkraft i den pågående konsolideringen av gaming-branschen. Vi har en tydligt definierad strategi och förvärvskriterier för att säkerställa att vi håller en hög kvalitet på våra förvärv. Vår ambition är att samtliga parter – nya entreprenörer, MTG som helhet och våra portföljbolag – gynnas av koncernens förvärv.

Den 21 april slutförde vi med framgång transaktionen att sälja ESL Gaming till Savvy Gaming Group.  Vi kommer att återföra minst 40 procent av intäkterna från affären till våra aktieägare, genom en kombination av aktieinlösen och återköpsprogram. Resten av intäkterna kommer att användas för att öka takten i vår organiska och icke-organiska tillväxt.

Vi har gjort stora framsteg som koncern och vi kommer att fortsätta att utveckla och omforma MTG under 2022 och i framtiden. Vi ser fram emot att berätta mer för våra aktieägare, analytiker och marknaden i juni när vi anordnar en streamad kapitalmarknadsuppdatering.

Jag vill tacka vårt team för deras engagemang och drivkraft. Naturligtvis vill jag också tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd och jag ser fram emot att förmedla fler nyheter och uppdateringar under årets gång.

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Framtidsutsikter för helåret 2022

MTG förväntar sig att fortsätta växa snabbare än gamingmarknaden. Koncernen förväntar sig i nuläget att dess intäktstillväxt, pro forma, och justerade EBITDA-marginal för första kvartalet ger en indikation om helåret, och att den sistnämnda avspeglar de betydande investeringar som har gjorts och kommer att göras i marknadsföring och användarförvärv, samt i nya speltitlar och nytt innehåll i spelen.

Kapitalmarknadsuppdatering

MTG kommer att anordna en livestreamad och inspelad kapitalmarknadsuppdatering i juni. Detta kommer att vara ett digitalt halvdagsevent där VD Maria Redin, finanschef Lasse Pilgaard och EVP of Games Arnd Benninghof deltar. MTG kommer att tillkännage ytterligare information och publicera en länk för registrering vid ett senare tillfälle.

Aktieägarinformation

MTGs årsstämma 2022

Årsstämman för räkenskapsåret 2022 hålls den 8 juni 2022 i Stockholm.

För att säkerställa att årsstämman 2022 hålls på ett sätt som begränsar spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman enbart bör ske genom poströstning i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen. Det kommer inte att vara möjligt för aktieägarna att närvara på årsstämman 2022 personligen eller via ombud.

All information om årsstämman 2022, däribland valberedningens förslag och tillhörande material finns på www.mtg.com 

Finansiell kalender

Punkt Datum
Årsstämma 2022 8 juni 2022
Kvartalsrapport Kv2 2022 20 juli 2022
Kvartalsrapport Kv3 2022 26 oktober 2022
SCROLL FOR MORE

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens senare idag, onsdagen den 27 april klockan 15:00 CET. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige +46 (0) 856 618 467
Storbritannien +44 (0) 844 481 9752
USA +1 646 741 3167
Std. internationell +44 (0) 2071 928338
Kod 248 319 2
SCROLL FOR MORE

Vänligen observera att endast deltagare som ringer in kan ställa frågor. Telefonkonferensen strömmas via följande länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/kj7esqzh

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. klockan 14:00 CET.

Denna delårsrapport innehåller uttalanden om bland annat MTGs finansiella ställning och resultat som är av framåtblickande karaktär. Sådana uttalanden baserar sig inte på historiska fakta utan representerar snarare MTGs framtida förväntningar. MTG anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden. Trots det finns inneboende risker och osäkerheter i framåtblickande uttalanden, och ett antal viktiga faktorer skulle kunna leda till att de faktiska resultaten eller utfallen avviker väsentligt från vad som uttrycks i eventuella framåtblickande uttalanden. Sådana viktiga faktorer kan bland annat utgöras av MTGs marknadsställning, tillväxt i gaming-branschen samt effekterna av konkurrens och andra ekonomiska, affärsrelaterade, konkurrensmässiga och/eller regulatoriska faktorer som påverkar verksamheten i MTG, dess koncernbolag och gaming-branschen som helhet. Framåtblickande uttalanden gäller bara per det datum då de gjordes, och utöver vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig MTG inte något ansvar för att uppdatera några av dessa uttalanden mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

För mer information:

Lars Torstensson, EVP Communications & IR Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson@mtg.com

Anton Gourman, VP Communications Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – org.nr: 556309-9158 – Telefon: +46 (0) 8-562 000 50

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen är fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release