MTG redovisar ett starkt första kvartal med intäkter upp 11%, justerad EBITDA upp 51% och en rörelsemarginal på 27%

MTG redovisar ett starkt första kvartal med intäkter upp 11%, justerad EBITDA upp 51% och en rörelsemarginal på 27%

Stockholm
April 24, 2024
07.30 CEST
Våra intäkter ökade med 11% inklusive 1% lyft från valutakurser, till 1 447 Mkr under första kvartalet, drivet av PlaySimples etablerade spel som nu även inkluderar Word Search, det nyligen konsoliderade Snowprint och InnoGames framgångsrika exekvering på live-ops. Vi redovisade en stark justerad EBITDA på 396 Mkr och en marginal på 27%. Resultatet drevs av den ökade skala som PlaySimple uppnådde 2023, den lägre kostnadsbasen och växande browserintäkter i InnoGames samt lägre kostnader för användarförvärv. Idag inledde vi också vårt senaste program för aktieåterköp som kommer att löpa fram till vår årsstämma 2024.

Finansiella höjdpunkter första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 1 447 (1 306) Mkr på årsbasis och upp 10% exklusive valutakursförändringar
 • Kostnader för användarförvärv uppgick till 527 (537) Mkr och motsvarande 36% (41) av intäkterna
 • Justerad EBITDA uppgick till 396 (263) Mkr med en justerad EBITDA-marginal på 27% (20)
 • Redovisad EBITDA om 377 (245) Mkr och ett rörelseresultat (EBIT) om 236 (121) Mkr
 • Finansnettot uppgick till -157 (-61) Mkr, varav 33 Mkr var ränteintäkter. Återstoden återspeglade omvärderingar samt valutakurseffekter som för nuvarande inte är kassapåverkande
 • Skatt uppgick till -111 (-36) Mkr
 • Totalt nettoresultat uppgick till -31 Mkr (24)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 332 (4 019) Mkr med en kassagenerering (cash conversion) på 62% för 12-månadersperioden som slutade 31 mars 2024
 • Prognosen för 2024 är en nettoomsättningstillväxt på 1% till 5% i fasta valutakurser, och en justerad EBITDA-marginal på mellan 26% och 29%

Finansiell översikt

(Mkr) Kv1 2024 Kv1 2023 Helår 2023
Nettoomsättning 1 447 1 306 5 829
EBIT/Rörelseresultat 236 121 885
EBITDA 377 245 1 439
Justerad EBITDA 396 263 1 548
Periodens resultat -31 24 164
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,26 0,20 1,33
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,26 0,20 1,32
Tillväxt
Försäljningstillväxt 11% -4% 5%
Valutakurseffekter 1% 7% 5%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter 10% -11% 0%
varav organisk tillväxt 4% -11% -2%
SCROLL FOR MORE

Koncernchefen har ordet

Ett kvartal av stark tillväxt med hög lönsamhet och kassagenerering

Vi rapporterade ett starkt första kvartal, och våra intäkter ökade med 10% exklusive valutakurseffekter. Vår tillväxt fortsatte att återspegla kvaliteten i vår fokuserade portfölj och den organiska delen av vår strategi, som fokuserar på att optimera intäkterna från våra spel.

Vi hade också ett aktivt kvartal ur ett M&A-perspektiv, där förändringarna vi gjorde bidrog till vår intäktsutveckling. Under första halvan av Q1 tecknade vi ett avtal om att slå samman Kongregate med USA-baserade Monumental, vilket säkerställer att bolagen kan jobba tillsammans för att nå sina mål. Vi genomförde också ett roll-up-förvärv efter kvartalets slut, då Ninja Kiwi förvärvade den framgångsrika studion AutoAttack. Det lilla teamet på AutoAttack kommer nu att både fortsätta utveckla sin befintliga succé Legion TD 2 och arbeta på en ny framtida titel. Detta var också vårt andra kvartal med Snowprint, efter att vi förvärvade dem i oktober förra året.

PlaySimple, Snowprint och InnoGames var drivkrafterna bakom vår tillväxt under kvartalet. PlaySimple har fokuserat på att optimera sin etablerade ordspelsportfölj, som nu inkluderar vår nya succétitel Word Search, vars intäkter representerade 15% av hela franchisen. PlaySimple är också på god väg med arbetet av nya spel och den kommande lokaliseringen av deras mest populära titlar, vilket kommer att göra det möjligt för studion att fortsätta skala upp sin verksamhet.

InnoGames rapporterade ytterligare ett kvartal med försäljningstillväxt, drivet av framgångsrika live-ops och events i Forge of Empires. Browserintäkterna ökade på årsbasis, vilket understryker kraften och livslängden hos våra mid-core titlar samt InnoGames djupa erfarenheter av browserspel. Tribal Wars, som ursprungligen släpptes 2003, hade sitt näst bästa år förra året och intäkterna ökade på årsbasis under kvartalet.

Warhammer 40.000: Tacticus, som utvecklas av Snowprint, fortsatte att uppvisa bra dynamik under första kvartalet tack vare en mycket aktiv pipeline av live-ops och events. Detta inkluderade tillägget av en guild wars-funktion och en ny fraktion till spelet.

Ninja Kiwis intäkter minskade något på årsbasis. Studion fortsatte att expandera flaggskeppstiteln Bloons TD 6 med stora innehållsuppdateringar och lanserade spelet på Apple Vision Pro. De gör också goda framsteg med två nya spel.

Hutch intäkter minskade jämfört med föregående år. Forza Customs är fortfarande i ett mycket tidigt skede av sin utveckling och teamet är fokuserat på att utöka spelets innehåll och funktioner. Studions andra nya spel, NASCAR Manager, har visat på initialt positiva siffror och vi följer utvecklingen noga.

Disciplinerade investeringar av användarförvärv ger stark justerad EBITDA och lönsamhet

Vi investerade totalt 527 Mkr i användarförvärv (UA) under kvartalet, vilket motsvarade 36% av periodens intäkter. Våra totala kostnader för användarförvärv minskade på årsbasis, och vår disciplin gällande god avkastning på våra marknadsföringsinvesteringar fortsätter. PlaySimple utvärderar hur förmågan att skala upp marknadsföringen potentiellt påverkas av Googles senaste ändringar för budgivning av annonser och inställningar för användares integritet.

InnoGames investerade mindre i marknadsföring jämfört med föregående år, i linje med mid-core-trenderna som vi har observerat och diskuterat under 2023. Hutch kostnader för användarförvärv var högre på årsbasis under kvartalet. Studion balanserade sina marknadsföringsinsatser för nya spel under kvartalet eftersom Hutch lanserar nya spel i ett mycket tidigt skede och har en iterativ process när det kommer till utveckling och skalning av spel.

Vår totala justerade EBITDA ökade med 51% jämfört med föregående år och uppgick till 396 Mkr under kvartalet. Den starka tillväxten drevs av den övergripande skalningen av PlaySimples portfölj, lägre kostnader för användarförvärv i PlaySimple och InnoGames och starkare underliggande lönsamhet i InnoGames, tack vare omstruktureringen i april förra året och fortsatt framgångsrik aktivering av etablerade spelare och tillväxt av browserintäkter från Forge of Empires.

Vi levererade en kassagenerering på 62% för 12-månadersperioden som slutade den 31 mars 2024, vilket återspeglar den starka löpande kassagenereringen från våra studios. Kassagenereringen för den rullande 12-månadersperioden var något högre än vår förväntade långsiktiga prognos som är mellan 50-60%.

Vi fortsätter ha förtroende för vår portfölj i ett återhämtningsår och med begränsad visibilitet

Vi såg inga större förändringar i den övergripande miljön eller trenderna på våra In App Purchase-marknader under Q1. Marknadsanalysföretaget Newzoo förväntar sig fortsatt att den totala marknaden växer ensiffrigt på låga eller medelnivåer under de kommande två till tre åren och de trender som vi observerar på våra marknader, inklusive lansering och skalning av nya spel, verkar stödja detta antagande.

Casual-segmentet inom mobilspelsmarknaden har under föregående år vuxit i en betydligt snabbare takt än mid-core. Vi förväntar oss att denna trend fortsätter överlag, men vi är mera försiktiga när det gäller de specifika nivåerna för tillväxten under 2024. Detta baseras på flera faktorer som kan påverka marknaden i år. Dessa faktorer inkluderar Googles senaste förändringar av budgivningssystemet för annonser och användares kommande integritetsinställningar såväl som de generella förändringar vi ser på marknaden för annonsplattformar.

Vi har en god pipeline av nya spel och innehåll som är planerat för 2024 och framåt. Detta inkluderar flera nya spel från PlaySimple inom närliggande casual-genrer samt lokalisering av våra populära titlar. Detta inkluderar också två nya titlar från Ninja Kiwi, där en av dem utspelar sig inom den ständigt aktuella Bloons-IP:n, och en ny version av det omarbetade Rise of Cultures från InnoGames. Hutch fortsätter också att jobba på sina två nya titlar för att förbättra nyckeltal och utöka spelens innehåll.  

Kombinationen av den kortsiktiga osäkerheten på våra annonsmarknader, och förseningar av lanseringen av nya spel och viktigt innehåll, kommer att påverka när och hur mycket vi kan skala upp vår marknadsföring under året. Det innebär att vi kommer att fortsätta att leverera höga rörelsemarginaler medan vi gör oss redo för ytterligare expansion. Vår prognos för helåret återspeglar detta och vi förväntar oss därför för närvarande att leverera en rapporterad tillväxt av intäkter på 1% till 5% exklusive valutaeffekter, och en justerad EBITDA-marginal mellan 26% och 29% för helåret 2024.

Vi har en fortsatt stark balansräkning, som ytterligare stöds av det stabila kassaflöde som vi genererar från vår verksamhet. Vi har en tydlig M&A-strategi på plats och kommer att fortsätta att utforska relevanta möjligheter att expandera och stärka vår portfölj under 2024. Vi är övertygade om att detta är en viktig del för tillväxt, som kommer att hjälpa oss att driva synergier och accelerera koncernens utveckling. M&A kommer att driva kvaliteten och värdet på vår Gaming Village som helhet.

Som ni kan se förväntar vi oss att fortsätta leverera stabila resultat för våra aktieägare. Även om vår främsta prioritet är, och fortsätter att vara, lönsam långsiktig tillväxt, förblir vi disciplinerade i vår inställning till vår expansion. Det innebär att vi kan leverera höga vinster till våra aktieägare under perioder där vi ser mindre tillväxtmöjligheter.

Idag lanserade vi ett nytt aktieåterköpsprogram, som kommer att löpa fram till vår årsstämma 2024. Styrelsen har också för avsikt att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram efter årsstämman, förutsatt att de får det nödvändiga bemyndigandet från våra aktieägare.

MTG har en stark spelportfölj, en god pipeline av kommande spel och ett talangfullt globalt team som leds av erfarna entreprenörer. Vi kommer att arbeta hårt för att leverera på våra mål och strategi till våra intressenter 2024. Tack än en gång för att ni har följt våra framsteg och jag ser fram emot att fortsätta dela vår resa med er i framtiden.

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Prognos för 2024

MTG:s förväntningar för 2024 är att den rapporterade försäljningstillväxten hamnar inom intervallet 1 till 5% på en valutajusterad basis. Koncernen förväntar sig också att den rapporterade justerade EBITDA-marginalen för helåret uppgår till mellan 26% och 29%.

Aktieägarinformation

MTG:s årsstämma 2024

Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2024 i Stockholm.

All information om årsstämman, inklusive kallelsen, valberedningens förslag och relaterat material, har publicerats på www.mtg.com.

Finansiell kalender

Post Datum
Årsstämma 2024 16 maj 2024
Kvartalsrapport Kv2 2024 18 juli 2024
Kvartalsrapport Kv3 2024 24 oktober 2024
SCROLL FOR MORE

Frågor?

Anton Gourman, VP Communications          Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Telefonkonferens 

MTG bjuder in till en livestreaminq och telefonkonferens klockan 15:00 CET idag, den 24 april 2024. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Hur du deltar:

 • För att delta via livestream, använd denna länk.
 • För att delta via telefon, registrera dig på denna länk. Efter att du har registrerat dig får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.
 • Du kan ställa frågor via telefon under telefonkonferensen eller genom att använda Q&A-verktyget via livestream.

Modern Times Group MTG AB (publ) - org.nr: 556309-9158 – Telefon: +46 (0) 8-562 000 50

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklingsbolag med populära globala IP inom ett stort antal genrer för casual-spel och mid-core-segmentet. Koncernen har fokus på att öka portföljbolagens tillväxt samt stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv drivkraft inom konsolideringen av gamingbranschen och en strategisk köpare av gamingbolag över hela världen. MTG har sina rötter i Sverige och bygger på en internationell kultur med globalt fotfäste. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 07.30 CET.

Denna delårsrapport innehåller uttalanden som bland annat gäller MTG:s finansiella ställning och resultat som till sin natur är framåtblickande. Sådana uttalanden utgör inga historiska fakta utan representerar framförallt MTG:s framtida förväntningar. MTG anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden. Trots det finns inneboende risker och säkerhetsfaktorer i framåtblickande uttalanden, och ett antal viktiga faktorer skulle kunna leda till att de faktiska resultaten eller utfallen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks i eventuella framåtblickande uttalanden. Sådana viktiga faktorer kan bland annat utgöras av MTG:s marknadsställning, tillväxt i gamingbranschen samt effekterna av konkurrens och andra ekonomiska, affärsrelaterade, konkurrensmässiga och/eller regulatoriska faktorer som påverkar verksamheten i MTG, dess koncernbolag och gamingbranschen som helhet. Framåtblickande uttalanden gäller bara per det datum då de gjordes, och utöver vad som krävs enligt gällande lag, tar MTG inte på sig något ansvar för att uppdatera några av dessa uttalanden mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

Ladda ned press filerna:
Q1 2024 Interim Report SWE FINAL