MTG redovisar 3,2 miljarder kronor i engångskostnader i det fjärde kvartalet 2011

MTG redovisar 3,2 miljarder kronor i engångskostnader i det fjärde kvartalet 2011

Stockholm
January 4, 2012
09.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) ('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att den kommer att redovisa kostnader av engångskaraktär om cirka 3,191 miljoner kronor i sitt resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2011. Detta följer koncernens nyligen slutförda årliga nedskrivningsprövningar. Majoriteten av dessa kostnader är icke kassapåverkande och har i huvudsak uppstått i samband med nedskrivningen av den goodwill som härrör till koncernens bulgariska TV-tillgångar. Engångskostnaderna inkluderar även effekten från beslutet att under de kommande månaderna stänga ner koncernens förlustbringande fri-TV-verksamhet i Slovenien.

Engångskostnaderna inkluderas i koncernens finansiella resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2011 och redovisas som en separat rad i rörelseresultatet (EBIT) i koncernens konsoliderade resultat.

Cirka 330 miljoner euro (2.979 miljoner kronor) av engångskostnaderna härrör från nedskrivningen av återstående goodwill och andra immateriella tillgångar som uppstod från koncernens förvärv av 100% av Nova Televizia i Bulgarien 2008, om 620 miljoner euro. Dessa kostnader är icke kassapåverkande. MTG redovisade den 18 december 2009 en nedskrivning om 296 miljoner euro (3.151 miljoner kronor) av den goodwill som uppstod från förvärvet av Nova Televizia. I och med detta innehåller nu koncernens balansräkning inga immateriella tillgångar som hänför sig till förvärvet av Nova Televizia. Återstående 212 miljoner kronor i engångskostnader härrör främst från nedskrivningen av programtillgångar i koncernens bulgariska TV-verksamheter, samt till nedstängningen av koncernens slovenska fri-TV-verksamheter.

Utöver detta och separat från ovanstående har Koncernen även anpassat redovisningen av resultatet för dess ukrainska satellit-TV-verksamhet till de metoder som gäller för dess övriga betal-TV-verksamheter. Detta kommer att ge upphov till en sammanlagd engångsjustering av försäljningen på -29 miljoner kronor samt en sammanlagd engångsjustering av rörelseresultatet (EBIT) på -18 miljoner kronor för Betal-TV Tillväxtmarknader i koncernens redovisningsmatris för det fjärde kvartalet 2011. Anpassningen sker för att resultatet nu redovisas netto exklusive uppkopplingskostnader för abonnemang.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: "Dessa nedskrivningar är i huvudsak icke kassapåverkande och återspeglar främst affärsklimatet i Bulgarien, där marknaden för TV-reklam fortfarande inte har börjat växa, och där den nuvarande problematiken i euro-området har fortsatt påverkan. Detta har försenat den förväntade utvecklingen av vår bulgariska verksamhet och vi har därför antagit en konservativ hållning och gjort en full justering av det värde som våra bulgariska tillgångar har på vår balansräkning. Detta påverkar inte vårt fokus på den bulgariska marknaden eller vår tilltro för den långsiktiga potentialen hos vår bulgariska verksamhet.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 29 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 34 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2012 klockan 09.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf