MTG publicerar finansiellt resultat för Kv4 oktober-december 2021

MTG publicerar finansiellt resultat för Kv4 oktober-december 2021

Stockholm
February 7, 2022
14.00 CET
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det fjärde kvartalet 2021 vilket levererade ett rekordhögt rörelseresultat. MTG:s gamingvertikal levererade ännu ett starkt kvartal främst drivet av de nyligen förvärvade bolagen, Ninja Kiwi och PlaySimple, med en nettoomsättning om 1 272 Mkr och en tillväxt om 13 procent på pro forma basis. Efter kvartalets slut annonserade MTG försäljningen av sin esportvertikal till Savvy Gaming Group för 1 050 miljoner USD (motsvarande 9 723 Mkr).

Koncernchef och VD Maria Redin skriver i rapportens VD-ord:

”Det senaste året har vi skrivit företagshistoria, gång på gång. Det finns många områden värda att lyfta fram, men två saker gör mig särskilt stolt. Den första är vår förmåga att identifiera, förvärva och effektivt införliva nya bolag i koncernen. Hittills har tre nya, enastående gamingbolag anslutit sig till vår ”familj”. Det har gjort vår gamingvertikal betydligt bredare och mer heltäckande. Den andra är vårt strategiska fokus och allt det arbete som ledde fram till offentliggörandet av planerna på att avyttra vår esportvertikal och omvandla MTG till ett renodlat gamingbolag. Det visar vår förmåga att kunna omvandla gedigen branschkunskap till aktieägarvärde och gjort det möjligt för oss att skapa den första esport enhörningen någonsin genom sammanslagningen mellan ESL Gaming och FACEIT tillsammans med Savvy Gaming Group.

Resultatet i gamingvertikalen avspeglar vårt fortsatta arbete med att skapa en mer heltäckande portfölj som inte är beroende av en enda studio eller ett enskilt spel. Tillväxten ökade markant med 13 procent på pro forma basis, vilket tydligt visar värdet av en bredare portfölj av spel som täcker flera olika genrer och olika stadier av spelens livscykel. Vi fortsatte att behålla våra marginaler trots ökad tillväxt – ett kvitto på hur solid verksamheten är i grunden och dess framtida potential.

Som ett resultat av försäljningen av ESL Gaming befinner vi oss i början på ett nytt kapitel i vår historia. MTG:s styrelse kommer att föreslå en utdelning på minst 40 procent av nettolikviden från transaktionen till våra aktieägare, vars stöd under hela vår resa varit mycket värdefullt. Den återstående likviden ska användas för att öka takten i vår Buy & Build-strategi inom gaming. Vi går in i 2022 som ett renodlat gamingbolag. Med oss har vi en väl beprövad tillväxtstrategi där vi kommer att använda vår stärkta balansräkning både för att öka vår organiska tillväxt och för identifiera nya, spännande förvärvsmöjligheter runtom i världen.”

Höjdpunkter ur MTG:s kvartalsrapport för Kv4 2021 följer nedan – för att ta del av rapporten i sin helhet, se bifogad fil eller besök www.mtg.com.

Operationella höjdpunkter

  • Gamingvertikalen levererade rekordtillväxt tack vare en mer diversifierad gamingportfölj. Nettoomsättningen uppgick till 1 272 Mkr, vilket resulterar i en tillväxt på årsbasis på 100 procent, motsvarande 13 procents pro forma försäljningtillväxt
  • Esportvertikalen genomförde fem Masterturneringar, samtliga producerade som studio- eller online-event. ESL Gaming fortsatte att förbättra sitt erbjudande och stärka sin strategiska ställning genom att investera i områden såsom ESL Mobile
  • MTG sålde den 24 januari ESL Gaming till Savvy Gaming Group för 1 050 miljoner USD (cirka 9 723 Mkr) för att slås samman med FACEIT och skapa en världsledande global plattform för competitive gaming. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2022

Finansiella höjdpunkter

  • Nettoomsättningen ökade med 56 procent till 1 658 Mkr (1 064). Pro forma tillväxt uppgick till 7 procent
  • Justerad EBITDA om 346 Mkr (193). Justeringar innefattade långsiktiga incitamentsprogram om 15 Mkr (-10) och totala förvärvskostnader om 28 Mkr (40)
  • EBITDA om 303 Mkr (160) och rörelseresultat (EBIT) om 121 Mkr (91)
  • Finansnettot uppgick till -403 Mkr (51) huvudsakligen drivet av en omvärdering av tilläggsköpeskillingen främst till Ninja Kiwi som presterat långt över förväntningarna
  • Skattekostnader om -83 Mkr (-77)
  • Periodens resultat om -365 Mkr (66) och resultat per aktie, före utspädning, om -2,65 kr (0,87)
  • Kassaställning om 943 Mkr (1 153)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv4 2021 Kv4 2020 Helår 2021 Helår 2020
Nettoomsättning 1 658 1 064 5 306 3 997
varav Gaming 1 272 635 3 931 2 682
varav Esport 386 429 1 375 1 315
EBIT 121 91 184 35
EBITDA 303 160 708 319
Justerad EBITDA 346 193 908 535
Periodens resultat -365 66 -454 -96
Totalt resultat per aktie före utspädning, kr -2,65 0,87 -3,85 -2,99
Totalt resultat per aktie efter utspädning, kr -2,65 0,87 -3,85 -2,99
Försäljningstillväxt, % 56% -9% 33% -6%
Valutakurseffekter, % 0% -6% -4% -2%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter, % 56% -3% 37% -4%
varav organisk tillväxt, % -9% -3% -3% -4%
Pro forma tillväxt¹ 7% 11%
1) Se sid 24 i rapporten för detaljerad tabell över pro forma tillväxt
SCROLL FOR MORE

Aktieägarinformation

Årsstämma 2022

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 24 maj 2022. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen antingen via post till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2022. Valberedningen består av Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, Eric Sibbern utsedd av Kabouter Management, LLC och Simon Duffy, styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2021, till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på https://www.mtg.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift antingen via post till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com.

Finansiell kalender

Punkt Datum
Kvartalsrapport Kv1 2022 27 april 2022
Årsstämma 2022 24 maj 2022
Kvartalsrapport Kv2 2022 20 juli 2022
Kvartalsrapport Kv3 2022 26 oktober 2022
SCROLL FOR MORE

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens i dag, måndagen den 7 februari, kl. 15:00 CET. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige +46 (0) 856 618 467
Storbritannien +44 (0) 844 481 9752
USA +1 646 741 3167
Std. internationell +44 (0) 2071 928 338
Kod 718 735 2
SCROLL FOR MORE

Vänligen observera att endast deltagare som ringer in kan ställa frågor. Konferensen strömmas också via följande länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/tfm5zavb

För mer information:

Lars Torstensson, Chief Financial Officer och EVP Communications & IR Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson@mtg.com

Anton Gourman, VP Communications Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 kl. 14.00 CET.

***

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB) är ett strategiskt förvärvs och driftsbolag för bolag inom esport- och gamingunderhållning. Bolaget grundades i Sverige och har sitt huvudkontor i Stockholm, och våra aktier (MTGA och MTGB) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Ladda ned press filerna:
Kv4 2021 Kvartalsrapport oktober-december
Visa mer filer