MTG: OFFENTLIGGÖRANDE AV HANDLING AVSEENDE REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I GYMGROSSISTEN NORDIC AB

MTG: OFFENTLIGGÖRANDE AV HANDLING AVSEENDE REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I GYMGROSSISTEN NORDIC AB

Stockholm
December 19, 2007
12.00 CET
Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG”) offentliggjorde den 14 december 2007, genom det helägda dotterbolaget CDON AB (”CDON”), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Gymgrossisten Nordic AB (publ) (”Gymgrossisten”) om att förvärva samtliga aktier i Gymgrossisten (“Erbjudandet”). Erbjudandet har enhälligt rekommenderats av styrelsen i Gymgrossisten.

CDON har idag offentliggjort en utförligare handling avseende Erbjudandet. Handlingen finns tillgänglig på www.mtg.se samt på www.nordea.se/placera. Handlingen samt en förtryckt anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i Gymgrossisten vars innehav är direktregistrerat hos VPC den 19 december 2007. En tom anmälningssedel kommer även att hållas tillgänglig för nedladdning på www.nordea.se/placera. Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 21 december 2007 till och med den 18 januari 2008. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt därefter. CDON förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. CDON har i samband med Erbjudandet anlitat Nordea Corporate Finance som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare. * * * För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-posta investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850 Efter 21 December – Nordea tel +46 (0) 8 21 27 67 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2007 klockan 12.00 (CET). Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller acceptans av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf