MTG noterar tillkännagivande av CTC Media och förändringar i rapportering

MTG noterar tillkännagivande av CTC Media och förändringar i rapportering

Stockholm
July 6, 2015
08.33 CEST
MTG noterar tillkännagivandet från CTC Media, Rysslands ledande oberoende mediabolag av vilket MTG äger 37,9 procent, att bolaget har mottagit ett icke bindande bud om förvärv av 75 procent av den operativa verksamheten, samt att styrelsen i CTC Media har utsett en speciell kommitté med oberoende ledamöter för att studera och utvärdera erbjudandet. CTC Medias pressrelease finns på: http://www.ctcmedia.ru/press-center/releases. Aktier i CTC Media handlas på NASDAQ Global Select Market under symbolen ”CTCM”. MTG har beslutat att omklassificera sitt ägande i CTC Media från ”andel i intressebolag” till ”avvecklad verksamhet”. Detta återspeglar det faktum att MTGs ägarandel i CTC Media nu är till salu, som ett resultat av förändringarna i rysk medielagstiftning beträffande utländskt ägande som träder i kraft 1 januari 2016, samt CTC Medias utvärdering av ovan nämnda bud.

Från och med rapporten för det andra kvartalet, som publiceras senare denna månad, kommer MTG att rapportera intäkter från ”pågående” och ”avvecklade” verksamheter separat. Utdelningar från CTC Media, transaktionskostnader relaterade till försäljningen av MTGs andel i bolaget, samt skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet i slutet av varje kvartal rapporteras på en enskild rad som ”avvecklade verksamheter” efter ”nettoresultat från pågående verksamheter” i koncernens resultaträkning. Efter den senaste nedgången i CTC Medias aktiekurs var marknadsvärdet för  MTGs ägarandel i CTC Media lägre än det bokförda värdet perden 30 juni . Detta kommer att återspeglas i koncernens kvartalsrapport under ”avvecklade verksamheter”. Resultaten för CTC Media kommer inte att inkluderas någon annanstans i MTGs resultaträkning för vare sig innevarande eller tidigare jämförbara perioder eller i koncernens segmentsrapportering. MTGs kassaflöde och balansräkning kommer också att inkludera separata rader för avvecklade verksamheter. Tidigare perioder för 2015 och 2014 kommer att justeras på motsvarande sätt.

Ett dokument med uppdaterad information för tidigare rapportperioder 2014 och 2015 enligt de ovan redovisade principerna kommer att finnas tillgängligt för nedladdning från mtg.com före MTGs rapport för det andra kvartalet. 

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2015 klockan 08.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release