MTG levererar på sina helårsmål och överträffar en svag marknad i Kv4

MTG levererar på sina helårsmål och överträffar en svag marknad i Kv4

Stockholm
February 9, 2023
07.30 CET
De organiska intäkterna minskade med 4 procent på årsbasis medan marknaden förväntas ha minskat med närmare 10 procent. Omsättningen ökade med 5 procent pro forma för helåret. Investeringar i marknadsföring ökade sekventiellt jämfört med tredje kvartalet, men var lägre än den ursprungliga planen, vilket återspeglade koncernens strikta fokus på sunda nivåer av avkastning på användarförvärv. MTG redovisade därför en justerad EBITDA om 299 Mkr under kvartalet, med en marginal på 22 procent och 25 procent för helåret 2022. Koncernen har en fortsatt stark balansräkning och köpte tillbaka aktier under kvartalet till ett värde om 132 Mkr.

Finansiella höjdpunkter fjärde kvartalet - kvarvarande verksamheter

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 388 Mkr (1 272) på årsbasis driven av positiva valutakurseffekter, medan den organiska tillväxten minskade med 4 procent på årsbasis
 • Ökade marknadsföringskostnader på 559 Mkr (497), motsvarande 40 procent av intäkterna (499 Mkr under Kv3)
 • Justerad EBITDA uppgick till 299 Mkr (378) med en justerad EBITDA-marginal på 22 procent (30)
 • Redovisad EBITDA om 304 Mkr (358) och ett rörelseresultat (EBIT) om 121 Mkr (190), inklusive justeringar av EBITDA om -16 Mkr från bonusprogram av engångskaraktär och 9 Mkr från transaktionskostnader för förvärv
 • Finansnettot uppgick till -391 Mkr (-417), främst på grund av orealiserade valutakursdifferenser om -263 Mkr, omvärderingseffekter hänförliga till en finansiell skuld om -93 Mkr relaterad till återstående 23 procent av förvärvet av PlaySimple, samt en omvärdering av en skuld avseende tilläggsköpeskillingar om -127 Mkr. Realiserade valutakursdifferenser uppgick till 89 Mkr under kvartalet
 • Totalt nettoresultat om -348 Mkr (-365) och totalt resultat per aktie före utspädning var -2,79 kronor (-2,65), Nettoresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -331 Mkr (-315)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 230 Mkr (326), inklusive en realiserad valutakursvinst om 89 Mkr i kvartalet
 • Likvida medel uppgick till 4 733 Mkr (943) vid årets slut

Finansiell översikt

(Mkr) Kv4 2022 Kv4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 388 1 272 5 537 3 931
EBIT/Rörelseresultat 121 190 558 513
EBITDA 304 358 1 229 978
Justerad EBITDA 299 378 1 373 1 102
Periodens resultat -331 -315 252 -248
Resultat per aktie före utspädning, kr -2,65 -2,20 2,70 -1,86
Resultat per aktie efter utspädning, kr -2,65 -2,20 2,69 -1,86
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat -17 -49 6 223 -207
Totalt verksamheter
Periodens resultat -348 -365 6 475 -454
Resultat per aktie före utspädning, kr -2,79 -2,65 56,26 -3,85
Resultat per aktie efter utspädning, kr -2,79 -2,65 56,06 -3,85
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt 9% 100% 41% 47%
Valutakurseffekter 13% 0% 9% -4%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter -4% 100% 32% 51%
varav organisk tillväxt -4% -8% -4% -9%
Pro forma tillväxt ¹ - 13% 5% 12%
1) Vänligen se sida 22 för en detaljerad tabell över pro forma tillväxt. Med start i Kv4, är samtliga bolag konsoliderade på årsbasis
SCROLL FOR MORE

Koncernchefen har ordet

Vi levererar helårs-tillväxt i ett skiftande landskap

Vårt 2022 har varit ett spännande och transformativt år. Som ett resultat av avyttringen av ESL Gaming avslutade vi året som en väl positionerad mobilspels-koncern. Avyttringen gav oss möjligheten att åstadkomma ett antal saker. Vi konkretiserade tydligt det värde vi har skapat inom esport och var en drivande kraft i skapandet av världens ledande koncern inom tävling i spel. 

Vi blev därmed ett renodlat gamingbolag och säkerställde att MTG har en stark balansräkning. Detta innebär att vi fortsatt har betydande ekonomisk styrka för framtida förvärv, samtidigt som vi har kunnat dela ut närmare 4 miljarder till våra aktieägare. Sist, men definitivt inte minst, har vi kunnat fokusera på och bygga upp vår verksamhetsmodell och strategi som ett renodlat gamingbolag.

Samtidigt var 2022 ett år när vår bransch fann sig själv på okänd mark. Vi inledde året med att förvänta oss en stark fortsatt tillväxt på marknaden. I stället slutade det med en betydande nedgång för hela branschen.

Under det fjärde kvartalet fortsatte vi att känna av effekterna av samhällets pågående återgång till det normala efter pandemin, och de utmanande jämförelsesiffrorna som var ett resultat av det lyft gamingmarknaden fick av covid. Vi fortsätter också att känna lägre effektivitet i marknadsföringen som ett resultat av Apples förändringar av IDFA.

Vi står nu inför en avtagande global ekonomisk marknad, som drivs av en utmanande makroekonomisk miljö, vilket i sin tur påverkar konsumenternas köpkraft. Som ett resultat av detta är vår visibilitet på marknaden mycket begränsad, och marknaden för köp i appar (IAP) förväntas ha minskat med höga ensiffriga tal både under det fjärde kvartalet och för helåret. Det rådande marknadsläget dämpade också den säsongsmässiga uppgången som vi normalt brukar se mellan tredje och fjärde kvartalet.

Det faktum att MTG levererade pro forma försäljningstillväxt på 5 procent för helåret visar tydligt på kvaliteten och styrkan hos våra spelstudios och våra starka och långvariga gaming-IPs, vilket också är i linje med tidigare nämnda helårsutsikter. Vi förväntar oss även att ha tagit marknadsandelar både under 2022 och i kvartalet.

Vi bibehåller ett stadigt operationellt fokus på en utmanande marknad

Vår försäljningsnedgång på årsbasis drevs främst av minskad omsättning i InnoGames och Kongregate.  Nedgången motverkades i viss mån av ökad försäljning från PlaySimple, Hutch och Ninja Kiwi.

Under fjärde kvartalet stod InnoGames inför en utmanande marknad. Segmentet mid-core, vilket inkluderar Strategy & Simulation, påverkades i synnerhet av två faktorer: en allmän minskning i konsumenternas köpkraft och Apples IDFA-reglering, som begränsar möjligheterna för effektivt riktad marknadsföring. Trots en stark pipeline med nya spel och uppdateringar från InnoGames, minskade intäkterna under kvartalet jämfört med föregående år, då en del av innehållet som lanserades inte presterade i linje med förväntningarna. Vi ser dock att etablerade spelare har fortsatt att lägga pengar och tid på dessa spel, men detta har inte varit tillräckligt för att motverka nedgången, då det har varit svårt att attrahera nya spelare i det rådande marknadsläget. Positivt var att studion i kvartalet framgångsrikt mjuklanserade webbläsarversionen av Rise of Cultures.

PlaySimple fortsatte att leverera tack vare studions portfölj av starka spel i casual-kategorin och ökade sin försäljning sekventiellt på underliggande basis. Anagram-spelen gick bra under kvartalet, och vi lanserade flera framgångsrika live-ops-initiativ. Word Trip och Crossword Jam låg båda som nummer 1 på Word Game-listan på Google Play USA vid olika tillfällen i december. Marknadsföringen för spel i casual-kategorin fortsatte att vara relativt effektiv under kvartalet, vilket gagnade resultatet. PlaySimple expanderade även Daily Themed Crossword till Storbritannien och tog de första stegen mot en lokalisering av spelet. Studion fortsatte att utveckla och skala upp sina spel, och fördubblade andelen investeringar i marknadsföring av nya titlar från årets början.

Ninja Kiwi fortsatte att demonstrera vad en stark, igenkännbar IP kan åstadkomma på en svag marknad tack vare ett aktivt spelarcommunity. Studions försäljning ökade på årsbasis tack vare högre intäkter från tredjepartsplattformar och en väl mottagen speluppdatering i december.

Hutch redovisade också ett bra resultat, med en ökad försäljning till följd av viktiga uppdateringar för såväl F1 Clash som Top Drives. Vår studio Racing-fokuserade studio fortsätter även att utveckla sina två kommande titlar och förväntar sig att lansera dem senare under 2023. 

Ökning av marknadsföringskostnader, men inte till ursprungligt planerad nivå

Koncernen investerade totalt 559 Mkr i marknadsföring under kvartalet, vilket motsvarade 40 procent av de totala intäkterna. Detta representerade en ökning från tredje kvartalet, men var fortfarande mindre än vad vi ursprungligen ville investera under fjärde kvartalet. PlaySimple lyckades öka sin marknadsföring betydligt under fjärde kvartalet, vilket innebär att InnoGames var den främsta orsaken bakom de lägre än förväntade nivåerna av marknadsföringsinvesteringar.

Som ett resultat av lägre investeringar i marknadsföring levererade MTG en lönsamhet som var högre än väntat, både under kvartalet och för helåret. Vi redovisade 299 Mkr i justerad EBITDA för kvartalet, med en marginal på 22 procent.

Löpnade mandat för återköp av egna aktier och ekonomiska muskler för framtida förvärv

Avyttringen av ESL Gaming innebar att vi avslutade året med en stark balansräkning, med närmare 5 miljarder kronor i likvida medel. MTG är väl positionerat för att fortsätta vara en drivande kraft för M&A i vår sektor, om och när vi ser de rätta möjligheterna framgent.

Vi har också fortsatt att skapa värde för våra aktieägare genom vårt löpande aktieåterköpsprogram, vilket förväntas löpa fram till årsstämman 2023.

Vi blickar framåt

Vi är fullt övertygade om att mobilspel kommer att växa på medellång och lång sikt. MTG har en dynamisk och diversifierad portfölj av IPs och spelstudios, och vi är väl positionerade för att växa snabbare än marknaden de kommande åren. Trots att vi behåller vårt fokus på tillväxt har vi samtidigt ett strikt fokus på ekonomisk disciplin. Både vår strategi, och de människor som är en del av MTG, kommer att fortsätta säkerställa att vi är ett attraktivt hem för dagens och morgondagens ledare inom gaming.  

Vår visibilitet på marknaden fortsätter att vara låg. Vi har än så länge under 2023 bara sett begränsade uppdaterade prognoser för marknaden som helhet. Vi förväntar oss därför att kunna lämna mer detaljerad information om våra utsikter för 2023 senare under året. 

Tack för att ni följer vår resa och för ert stöd under 2022. Vi ser fram emot att berätta mer om våra framsteg i framtiden.

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Aktieägarinformation

MTG:s årsstämma 2023

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2023. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med förslag skriftligen antingen via post till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2023.

Valberedningen består av

 • Christian Rauda utsedd av EHM Holding GmbH
 • Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation
 • Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, och
 • Simon Duffy, styrelsens ordförande

I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Christian Rauda, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2022, till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på MTG.com under följande sektion:

https://www.mtg.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.     

Finansiell kalender

Post Datum
Kvartalsrapport Kv1 2023 26 april 2023
Årsstämma 2023 17 maj 2023
Kvartalsrapport Kv2 2023 20 juli 2023
Kvartalsrapport Kv3 2023 25 oktober 2023
SCROLL FOR MORE

Frågor?

Anton Gourman, VP Communications               Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens senare idag, torsdagen den 9 februari klockan 15:00 CET. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Du hittar mer information om evenemanget genom att följa länken nedan:

https://financialhearings.com/event/44543

För att delta i samtalet använd följande länk:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002365

Konferenssamtalet streamas också och ger möjlighet att ställa skriftliga fråqor via följande länk:

https://ir.financialhearings.com/mtg-q4-2022

Modern Times Group MTG AB (Publ.) - org.nr: 556309-9158 - Telefon: +46 (0) 8-562 000 50

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklingsbolag med populära globala IP inom ett stort antal genrer för vardagsspel och mid-core-segmentet. Koncernen har fokus på att öka portföljbolagens tillväxt samt stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv drivkraft inom konsolideringen av gamingbranschen och en strategisk köpare av gamingbolag över hela världen. MTG har sina rötter i Sverige och bygger på en internationell kultur med globalt fotfäste. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 07.30 CET.

Denna delårsrapport innehåller uttalanden som bland annat gäller MTG:s finansiella ställning och resultat som till sin natur är framåtblickande. Sådana uttalanden utgör inga historiska fakta utan representerar framförallt MTG:s framtida förväntningar. MTG anser att förväntningarna som avspeglas i dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden. Trots det finns inneboende risker och säkerhetsfaktorer i framåtblickande uttalanden, och ett antal viktiga faktorer skulle kunna leda till att de faktiska resultaten eller utfallen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks i eventuella framåtblickande uttalanden. Sådana viktiga faktorer kan bland annat utgöras av MTG:s marknadsställning, tillväxt i gamingbranschen samt effekterna av konkurrens och andra ekonomiska, affärsrelaterade, konkurrensmässiga och/eller regulatoriska faktorer som påverkar verksamheten i MTG, dess koncernbolag och gaming-branschen som helhet. Framåtblickande uttalanden gäller bara per det datum då de gjordes, och utöver vad som krävs enligt gällande lag, tar MTG inte på sig något ansvar för att uppdatera några av dessa uttalanden mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG - Q4 2022 Interim Report SWE