MTG levererar organisk tillväxt i Kv3 med en nettoomsättningstillväxt på 6% pro forma, en justerad EBITDA-marginal på 27% och lanserar ett nytt aktieåterköpsprogram om 400 Mkr

MTG levererar organisk tillväxt i Kv3 med en nettoomsättningstillväxt på 6% pro forma, en justerad EBITDA-marginal på 27% och lanserar ett nytt aktieåterköpsprogram om 400 Mkr

Stockholm
October 26, 2022
07.30 CEST
MTG levererar organisk tillväxt på 4 procent, och 6 procent pro forma, i det tredje kvartalet tack vare tillväxt i flera viktiga franchises. Investeringar i marknadsföring låg på en stabil nivå och uppgick till 35 procent av kvartalets nettoomsättning. Tack vare detta kunde MTG redovisa en förbättrad lönsamhetsmarginal på 27 procent och en justerad EBITDA om 374 Mkr i kvartalet. Detta resultat bidrar till koncernens redan starka balansräkning, som fick ännu ett lyft tack vare positiva realiserade och orealiserade valutakurseffekter i kvartalet, till följd den stärkta amerikanska dollarn. Styrelsen har därför lanserat ett nytt aktieåterköpsprogram på 400 Mkr som löper fram till årsstämman 2023, i linje med den begränsning på 10% för det mandat som godkändes av årsstämman.

Finansiella höjdpunkter tredje kvartalet – kvarvarande verksamheter

 • Intäkterna ökade med 6 procent på årsbasis pro forma. Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 1 412 Mkr (1 081) på årsbasis och den organiska tillväxten ökade med 4 procent jämfört med samma period föregående år
 • Stabila nivåer av kostnader för kundanskaffning på 499 Mkr (405), motsvarande 35 procent av intäkterna (500 Mkr under Kv2)
 • Justerad EBITDA uppgick till 374 Mkr (339) med en justerad EBITDA-marginal på 27 procent (31)
 • Redovisad EBITDA om 325 Mkr (284) och ett rörelseresultat (EBIT) om 193 Mkr (155), inklusive EBITDA-justeringar om 29 Mkr från engångsposter för bonusprogram och 3 Mkr från transaktionskostnader för förvärv
 • Finansnettot uppgick till 304 Mkr (-117), främst på grund av orealiserade och realiserade valutakursdifferenser om 255 Mkr, omvärdering av finansiell skuld om 50 Mkr och diskonterade räntor på tilläggsköpeskillingar om -52 Mkr
 • Totalt nettoresultat på 336 Mkr (45) och totalt resultat per aktie före utspädning var 2,75 kronor (0,39). Nettoresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 385 Mkr (2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 291 Mkr (-9), inklusive en realiserad valutakursvinst om 95 Mkr i kvartalet
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 695 Mkr (1 048). Därutöver placerades 407 Mkr i långfristiga banktillgodohavanden

Finansiell översikt

(Mkr) Kv3 2022 Kv3 2021 9M 2022 9M 2021 Helår 2021
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 412 1 081 4 149 2 659 3 931
EBIT/Rörelseresultat 193 155 437 323 513
EBITDA 325 284 925 620 978
Justerad EBITDA 374 339 1 074 724 1 102
Periodens resultat 385 2 521 68 -248
Resultat per aktie före utspädning, kr 3,14 0,00 5,11 0,49 -1,86
Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,13 0,00 5,10 0,49 -1,86
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat -48 43 6 240 -157 -207
Totalt verksamheter
Periodens resultat 336 45 6 760 -90 -454
Resultat per aktie före utspädning, kr 2,75 0,39 60,04 -1,06 -3,85
Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,74 0,39 59,92 -1,05 -3,85
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt 31% 59% 56% 30% 47%
Valutakurseffekter 11% -4% 9% -6% -4%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter 20% 63% 47% 36% 51%
varav organisk tillväxt 4% -19% -4% -9% -9%
Pro forma tillväxt 1 6% 8% 8% 12% 12%
1) Vänligen se sida 21 för en detaljerad tabell över pro forma tillväxt
SCROLL FOR MORE

Koncernchefen har ordet

Uthållighet tack vare starka tillgångar

Vi kan med stolthet rapportera att MTG har levt upp till ambitionen att återigen leverera organisk tillväxt, trots en utmanande makroekonomisk miljö och begränsad visibilitet på marknaden. Detta demonstrerar kvaliteten i våra spel, styrkan i vår portfölj samt styrkan som gaming har som industri. 

Omsättningen för tredje kvartalet gynnades också av betydande valutaeffekter. Vi redovisade därför en tillväxt på 31 procent på årsbasis och 2 procent på sekventiell basis. Den starka omsättningen gick hand i hand med höga marginaler under kvartalet. Detta resultat i kombination med en stark balansräkning som dessutom får stöd av våra dollarkassa under kvartalet, gör det nu möjligt för oss att lansera årets tredje aktieåterköpsprogram.

Vi är tillbaka till organisk tillväxt i Kv3

Vi levererade en pro forma-tillväxt på 6 procent på årsbasis under tredje kvartalet, med en organisk tillväxt på 4 procent. Både InnoGames och Hutch återgick till organisk tillväxt i kvartalet, men växte mindre än vi förväntade oss i början av året. PlaySimple fortsatte i kvartalet att leverera en exceptionell tillväxt på årsbasis, delvist stärkt av en engångseffekt.

Vår tillväxt på årsbasis motverkades delvis av en nedgång i försäljningen från Ninja Kiwi och Kongregate. Ninja Kiwis resultat på årsbasis avspeglade framför allt spelutvecklarens framgångsrika rea på Steam-plattformen under tredje kvartalet förra året, delvis motverkat av en stor och framgångsrik innehållsuppdatering och prisökning för Bloons TD6. Kongregates resultat återspeglar försäljningsnedgången i bolagets portfölj av äldre spel tidigare under året.

Vi expanderar våra franchises inom gaming

Vi är övertygade om att våra starka franchises har stor potential för framtida expansion och att ett starkt fokus på live-ops är nyckeln till långsiktig framgång.

Våra studios fortsatte att introducera viktiga speluppdateringar under kvartalet. Hutch firade Top Drives femårsjubileum med släppet av ”World Expo”-uppdateringen och introducerade en ny Battle Pass-funktion i F1 Clash. Detta ger spelarna mer långsiktiga incitament att engagera sig i spelet och förbättrar spelets övergripande prestation.

InnoGames hade ett aktivt kvartal, med ett antal evenemang i Forge of Empires, samt uppdateringar och events i Rise of Cultures och Elvenar. Sunrise Village fortsätter att utvecklas väl och rör sig gradvis mot sin kommersiella lansering.

Ninja Kiwi lanserade en stor uppdatering och höjde priset för Bloons TD6 under kvartalet. Studion har också fortsatt att arbeta med att förbättra spelarupplevelsen i Bloons TD Battles 2.

PlaySimple implementerade nya funktioner i Word Trip och Word Search för att förbättra spelets LTV (life time value). Studion skalar för närvarande upp Crossword Explorer och har framgångsrikt testlanserat det nya pusselspelet Jigsaw.

Goda framsteg för vår ”Flow Platform”

Vi är även nöjda med att kunna rapportera konkreta framsteg för vårt Flow Platform-initiativ. Detta är det gemensamma lager som löper genom MTG, som vi har etablerat för att hjälpa våra gamingbolag att förbättra sina resultat och se till att vi effektivt kan fördela resurser över hela koncernen. 

Flow-Plattformen är en viktig del av MTGs strategi och vi har uppnått ett antal milstolpar här. Vårt marknadsföringsteam, som var på plats redan under det andra kvartalet, har haft ett nära samarbete med Hutch för att hjälpa studions team att implementera nya verktyg och processer.

Det centrala teamet har även implementerat ett gemensamt ramverk för Business Intelligence för hela koncernen och även gjort molnversioner av InnoGames verktyg för marknadsföringseffektivitet tillgängliga för alla våra bolag. Våra bolag har börjat använda verktygen och utrullningen löper på i ett bra tempo. 

Stark lönsamhet och investeringar i användarförvärv på 35 procent av intäkterna.

MTG investerade totalt 499 Mkr i användarförvärv under kvartalet, vilket motsvarade 35 procent av intäkterna och var oförändrat jämfört med andra kvartalet. Våra kostnader för användarförvärv under kvartalet blev lägre än vad vi ursprungligen hade förväntat oss, eftersom bolagen skalade ner sina investeringar något under kvartalet på grund av den osäkerhet som råder på marknaden.

Koncernen levererade därför höga lönsamhetsnivåer under kvartalet. Vår totala justerade EBITDA landade på 374 Mkr med en marginal på 27 procent, vilket återspeglade lägre än förväntade investeringar i marknadsföring. Resultatet gynnades dessutom av en engångseffekt under kvartalet.

MTG levererade en kassakonvertering på 53 procent för årets första nio månader, väl inom det förväntade intervallet. Detta fortsätter att återspegla styrkan i koncernens gamingportfölj och vår engagerade spelarbas. Koncernen hade 4 695 Mkr i likvida medel i slutet av perioden, plus 407 Mkr placerade i långfristiga banktillgodohavanden.

Lansering av ett nytt aktieåterköpsprogram på 400 Mkr

Vi har fortsatt att generera goda kassaflöden från verksamheten under årets första nio månader. Vi har också gynnats av positiva valutaeffekter från våra innehav i amerikanska dollar. Koncernen hade tack vare detta en mycket stark balansräkning vid periodens slut.

MTGs styrelse har därför beslutat att lansera ett nytt program för återköp av aktier. Programmet uppgår till 400 Mkr och återköp kommer att genomföras från 27 oktober och fram till årsstämman 2023.

Vi tittar framåt

Vi har nu gått in i det fjärde kvartalet, vilket är den viktigaste perioden utifrån ett användarförvärv- och försäljnings-perspektiv. Vårt fokus på live-ops och Flow-plattformen är viktigare än någonsin givet det rådande marknadsklimatet. Vår intention är också att öka investeringar i användarförvärv i det fjärde kvartalet. 

MTG är väl positionerat för att fortsätta växa våra marknadsandelar, tack vare vår den höga kvaliteten i gamingportfölj och vårt enastående team. Vi förväntar oss fortfarande att gamingmarknaden kommer att prestera bättre än den generella marknaden och uppvisa en relativt hög grad av motståndskraft, men vi fortsätter att vara ödmjuka inför den potentiella effekt som en bredare lågkonjunktur skulle kunna ha.

Vi planerar att hålla en Game Makers’ Day i London den 30 november, där gäster kommer att kunna höra direkt från seniora ledare från våra gamingbolag. Vi vill gärna att ni är med på plats, men kommer självklart att streama dagen för de gäster som inte kan komma till London. Man kan enkelt registrera sig för evenemanget via vår hemsida.

Tack för att ni är med på vår resa. Vi ser fram emot att dela fler nyheter med er i framtiden.

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Framtidsutsikter för helåret 2022

Kortsiktiga utsikter

Efter publiceringen av resultaten för det första kvartalet 2022 lämnade MTG en prognos som indikerade en 10-procentig intäktstillväxt pro forma och justerade EBITDA-marginaler på 23,5 procent för helåret. Dessa utsikter baserades på en marknad som vid den tidpunkten förväntades växa med 5 procent. I september reviderade Sensor Tower ned sina helårsprognoser för spelarnas konsumtion och räknar för närvarande med att marknaden kommer att minska med 2 procent för helåret.

MTG räknar fortfarande med att växa betydligt mer än marknaden, men måste ta hänsyn till de nuvarande marknadstrenderna. MTG reviderar därför sina utsikter för helåret 2022 till pro forma-tillväxt på mellan 5–6 procent justerat för valutaeffekter. 

Det fjärde kvartalet har stor vikt för gamingindustrin i termer av användarintag och de möjligheter som perioden historiskt har erbjudit. Vi planerar för närvarande att ta vara på dessa möjligheter och därför öka våra investeringar i användarintag jämfört med föregående kvartal. Om vår marknadsplan får stöd av den rådande miljön på marknaden förväntar vi oss att vår justerade EBITDA-marginal kommer att vara runt 23-24 procent för helåret, i linje med våra tidigare kommunicerade utsikter för helåret. 

Aktieägarinformation

MTGs årsstämma 2023 

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2023. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med förslag skriftligen antingen via post till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2023.

Valberedningen består av

 • Christian Rauda utsedd av EHM Holding GmbH
 • Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation
 • Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, och
 • Simon Duffy, styrelsens ordförande

I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Christian Rauda, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2022, till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på MTG.com under följande sektion:

https://www.mtg.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

Finansiell kalender

Item Date
Kvartalsrapport Kv4 2022 9 februari 2023
Kvartalsrapport Kv1 2023 26 april 2023
Årsstämma 2023 17 maj 2023
Kvartalsrapport Kv2 2023 20 juli 2023
Kvartalsrapport Kv3 2023 25 oktober 2023
SCROLL FOR MORE

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens senare idag, onsdagen den 26 oktober klockan 15:00 CEST. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Du hittar mer information om evenemanget genom att följa länken nedan:

https://financialhearings.com/event/44542

För att delta i samtalet kan följande nummer användas:

Sverige +46 (0) 850 558 365
Storbritannien +44 (0) 333 300 9274
USA +1 646 722 4903
SCROLL FOR MORE

Konferenssamtalet streamas också och ger möjlighet att ställa skriftliga frågor via följande länk:

https://ir.financialhearings.com/mtg-q3-2022

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – org.nr: 556309-9158 – Telefon: +46 (0) 8-562 000 50

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklingsbolag med populära globala IP inom ett stort antal genrer för vardagsspel och mid-core-segmentet. Koncernen har fokus på att öka portföljbolagens tillväxt samt stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv drivkraft inom konsolideringen av gamingbranschen och en strategisk köpare av gamingbolag över hela världen. MTG har sina rötter i Sverige och bygger på en internationell kultur med globalt fotfäste. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 07.30 CEST.

[Denna delårsrapport innehåller uttalanden som bland annat gäller MTGs finansiella ställning och resultat som till sin natur är framåtblickande. Sådana uttalanden utgör inga historiska fakta utan representerar framförallt MTGs framtida förväntningar. MTG anser att förväntningarna som avspeglas i dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden. Trots det finns inneboende risker och säkerhetsfaktorer i framåtblickande uttalanden, och ett antal viktiga faktorer skulle kunna leda till att de faktiska resultaten eller utfallen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks i eventuella framåtblickande uttalanden. Sådana viktiga faktorer kan bland annat utgöras av MTGs marknadsställning, tillväxt i gaming-branschen samt effekterna av konkurrens och andra ekonomiska, affärsrelaterade, konkurrensmässiga och/eller regulatoriska faktorer som påverkar verksamheten i MTG, dess koncernbolag och gaming-branschen som helhet. Framåtblickande uttalanden gäller bara per det datum då de gjordes, och utöver vad som krävs enligt gällande lag, tar MTG inte på sig något ansvar för att uppdatera några av dessa uttalanden mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.]

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Q3 2022 Interim Report SWE_FINAL
Visa mer filer