MTG levererar ett starkt kvartal med en pro forma nettoomsättningstillväxt på 7% och en justerad EBITDA-marginal på 26% under andra kvartalet

MTG levererar ett starkt kvartal med en pro forma nettoomsättningstillväxt på 7% och en justerad EBITDA-marginal på 26% under andra kvartalet

Stockholm
July 20, 2022
07.30 CEST
Koncernen levererade ett starkt resultat under det andra kvartalet, med en pro forma nettoomsättningstillväxt på 7 procent på årsbasis, i en marknad som vi förväntar oss ha gått ner. MTG fortsatte att investera i användarförvärv, vilket understöddes av väl mottagna lanseringar av innehåll för flera av våra viktigaste spel. Koncernen levererade en justerad EBITDA-marginal på 26 procent under kvartalet, vilket var högre än förväntat på grund av lägre än planerade nivåer av marknadsföringsinvesteringar under perioden. MTG återförde även cirka 3 miljarder kronor till aktieägarna via ett aktieinlösenprogram som avslutades efter kvartalets slut, samt genom pågående aktieåterköp. Koncernen har en tydlig strategi som fokuserar på en kombination av organisk tillväxt och noga utvalda och mervärdesdrivande förvärv. Tack vare detta är MTG i en bra position att framöver fortsätta öka sin totala marknadsandel.

Finansiella höjdpunkter andra kvartalet – kvarvarande verksamheter

  • Pro forma omsättning ökade med 7 procent på årsbasis. Nettoomsättningen ökade med 70 procent på årsbasis till 1 379 Mkr (810). Organiska intäkter minskade med 7 procent jämfört med andra kvartalet 2021 men ökade med 3 procent sekventiellt
  • Investeringar i användarförvärv uppgick till 500 Mkr (383) pro forma, en minskning från 576 Mkr i första kvartalet
  • Justerad EBITDA om 357 Mkr (203) med en justerad EBITDA-marginal på 26 procent (25)
  • Redovisad EBITDA om 361 Mkr (189) och ett rörelseresultat (EBIT) om 158 Mkr (100), inklusive EBITDA-justeringar om 15 Mkr från icke-återkommande bonusstrukturer och motverkad av -19 Mkr från transaktionskostnader för förvärv
  • Finansnetto uppgick till -264 Mkr (26) främst på grund av en omvärdering av tilläggsköpeskillingen att betala om                      - 100 Mkr, valutakursdifferenser om -75 Mkr samt diskonterade räntor för villkorade köpeskillingar om -59 Mkr
  • Totalt nettoresultat på SEK 6 248 Mkr (-11) och totalt resultat per aktie före utspädning var 56,88 kronor (-0,26). Nettoresultat från avyttrade verksamheter uppgick till 6 328 Mkr och återspeglade försäljningen av ESL Gaming. Nettoresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -80 Mkr
  • Kassaflöde från den kvarvarande verksamheten uppgick till 405 Mkr (52)
  • Likvida medel i slutet av perioden uppgick till 8 182 Mkr (1 229) och återspeglade avyttringen av ESL Gaming
  • MTG betalade ut 2,7 miljarder kronor kort efter kvartalets utgång inom ramarna av koncernens aktieinlösenförfarande. Aktieinlösenförfarandet redovisas som icke räntebärande kortfristiga skuld i kvartalet

Finansiell översikt

(Mkr) Kv2 2022 Kv2 2021 Första halvåret 2022 Första halvåret 2021 Helår 2021
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 379 810 2 736 1 578 3 931
EBIT 158 100 244 166 505
EBITDA 361 189 600 337 978
Justerad EBITDA 357 203 699 385 1 102
Periodens resultat -80 81 -191 66 -248
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,73 0,60 -1,74 0,49 -1,94
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,73 0,60 -1,73 0,49 -1,94
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat 6 328 -92 6 124 -201 -207
Totalt verksamheter
Periodens resultat 6 248 -11 5 932 -135 -454
Resultat per aktie före utspädning, kr 56,88 -0,26 53,87 -1,57 -3,94
Resultat per aktie efter utspädning, kr 56,74 -0,26 53,74 -1,57 -3,93
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt, 70% 9% 73% 15% 47%
Valutakurseffekter 9% -5% 8% -7% -4%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter 61% 14% 66% 22% 51%
varav organisk tillväxt -7% -14% -8% -3% -9%
Pro forma tillväxt 7% - 9% - 12%
SCROLL FOR MORE

VD har ordet

Hej och tack för ditt intresse för våra resultat.

Vi är mycket nöjda med att ha redovisat 7 procent pro forma-tillväxt i kvartalet. Resultatet demonstrerar tydligt styrkan hos våra ”evergreen” IPs och mångfalden av spel i vår portfölj, samt vår förmåga att fortsätta att leverera bättre resultat än marknaden.

De största drivkrafterna av vår pro forma-tillväxt under kvartalet var PlaySimple och Ninja Kiwi, som båda förvärvades under 2021. Några av våra viktigaste innehållslanseringar och uppdateringar i kvartalet inkluderade nytt och varmt välkomnat innehåll för Rise of Cultures, Bloons TD6 och F1 Clash. Tillväxtnivån befinner sig i det lägre intervallet av våra förväntningar, men vi fortsätter att ta marknadsandelar då vi förväntar oss att gamingmarknaden har minskat.

Vår organiska försäljning ökade med 3 procent från första kvartalet, men minskade med 7 procent jämfört med föregående år. Detta återspeglade den sekventiella förbättringen hos Innogames och Hutch, samt det faktum att Ninja Kiwi inkluderades från juni månad, då koncernen återgick till organisk tillväxt.

Vi fortsatte under kvartalet att investera i användarförvärv för våra populära titlar samt vår snabbväxande franchise-verksamhet inom anagramspel och Rise of Cultures. Koncernens totala investeringar i marknadsföring under kvartalet var lägre än ursprungligen planerat, vilket resulterade i starkare lönsamhet i perioden. Den lägre investeringsnivån återspeglade taktiska beslut under kvartalet för att anpassa oss till en kombination av låg visibilitet på marknaden, de resultat spelen levererade och de pågående effekterna från återgången till det normala efter pandemin. Koncernen investerade därför totalt 500 Mkr i marknadsföring under andra kvartalet, jämfört med 576 miljoner kronor under första kvartalet. Kostnaderna för marknadsföring utgjorde 36 procent av intäkterna under kvartalet, jämfört med 42 procent av intäkterna under de föregående tre månaderna. 

MTG redovisade på grund av detta en betydligt förbättrad lönsamhet, med en justerad EBITDA på 357 Mkr under kvartalet och en marginal på 26 procent. Den redovisade marginalen översteg koncernens tidigare förväntningar, främst som ett resultat av lägre investeringar i användarförvärv.

Koncernen levererade också ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket uppgick till 678 Mkr under första halvåret. Resultatet representerade en kassa-konverteringsnivå på 61 procent och återspeglade vår portföljs goda förmåga att generera kassa samt de väletablerade spelarbaserna i våra populära och långsiktiga franchises och IP.   

Vi lever upp till vårt uppdrag att skapa betydande värde för aktieägarna

Vi genomförde framgångsrikt flera viktiga initiativ på koncernnivå under kvartalet, vilket ledde till att vi skapade betydande aktieägarvärde. Det viktigaste var den slutförda försäljningen av ESL Gaming till Savvy Gaming Group, vilket genererade en nettointäkt på 8,3 miljarder kronor för MTG. Detta gjorde det möjligt för oss att lansera ett aktieinlösenprogram om 2,7 miljarder kronor, där vi återförde 25 kronor per aktie till våra aktieägare efter kvartalets utgång.

Vi avslutade ett aktieåterköpsprogram om 117 Mkr den 7 juni 2022. Kort därefter lanserade vi ett andra aktieåterköpsprogram, som avser att köpa tillbaka aktier till ett värde av upp till 200 Mkr från nu och fram till oktober 2022.

Vidare tog vi ett viktigt steg mot en tydlig och transparent företagsstruktur genom slutförandet av ett utbyte av minoritetsaktier i EHM Holding, det företag som ägs av InnoGames grundare. Som ett resultat blev EHM i början av juli den största enskilda aktieägaren i MTG.

Vår vision och ambition att vara en renodlad gamingkoncern

Som en del av det pågående arbetet med att göra vår strategi och företagsnarrativ enklare och tydligare höll koncernen en streamad uppdatering för kapitalmarknaderna i juni. Uppdateringen fokuserade på att tydliggöra vårt angreppsätt som kombinerar organisk och förvärvsdriven tillväxt genom att bygga ett gemensamt ekosystem som våra gamingbolag kan utnyttja för att öka sin utvecklingstakt.

Vi har kallat detta ekosystem för The Flow Platform. Det är ett långsiktigt initiativ som ger våra gaming- och spelutvecklingsbolag tillgång till kunskap, verktyg och kompetens som hjälper dem inom fyra kritiska affärsområden – användarförvärv, Business Intelligence, annonsering och cross promotion. Vår långsiktiga ambition med Flow-plattformen är att hjälpa koncernen driva långsiktiga tillväxt- och kostnadssynergier och stärka de positiva effekterna från framtida tillskott till vår gaming-by.

Vi gör framsteg inom detta område och har nu inrättat en global funktion för användarförvärv och Business Intelligence. Teamet består av ett mindre antal experter och leds av vår CMO Christian Pern. Teamet arbetar redan idag med flera av våra portföljbolag för att hjälpa dem att bygga vidare på sin befintliga kapacitet inom dessa områden. Med hjälp av den plattform som PlaySimple har utvecklat har vi också börjat bygga ut vår kapacitet inom cross promotion och vi genomför tidiga tester av dessa initiativ med flera spel i vår portfölj.

Vi använde även den streamade uppdateringen för att återigen förtydliga för marknaden att förvärv är och förblir en viktig strategi för långsiktig tillväxt, och vi kommer att fortsätta att ha samma värdeskapande fokus inom detta område som vi alltid har haft.

Framåtblick mot andra halvåret 2022

Vi står inför en alltmer osäker marknad. Visibiliteten på marknaden fortsätter att vara låg på grund av flera faktorer, vilka inkluderar höga inflationsnivåer och den pågående återgången till ett ”normalt” samhälle efter pandemin. Vi fortsätter dock att vara övertygade om att vår strategi och portfölj positionerar oss väl för att leverera bättre tillväxt än industrin, samt att själva gamingindustrin kan komma att vara mera uthållig än många andra industrier.

MTG har en av marknadens bästa portföljer av väletablerade, populära IP och franchise-verksamheter, och våra spelutvecklingsbolag kommer att fortsätta engagera spelare genom live-ops och större uppdateringar av innehållet i de viktigaste titlarna. Vi har en lovande portfölj av kommande spel och vårt mål är att fortsätta bygga en balanserad portfölj i termer av genrer, spelstilar och målgrupper.

Koncernen kommer också att öka sin tillväxttakt genom selektiva och värdeskapande förvärv och förväntar sig goda möjligheter till fortsatt konsolidering av branschen. Tack vare försäljningen av ESL har vi en stark balansräkning och vi ser över flera potentiella förvärvsmål.

Vi planerar att hålla den andra delen av vår kapitalmarknadsdag i London i november. Det blir en dag där investerare, analytiker och andra intressenter får möjlighet att vara med på en djupdykning i hur våra bolag utvecklar, lanserar och driver sina spel.

Detta är bara början av vår resa som en renodlad gamingkoncern och vi har ett skickligt och erfaret team för att hjälpa oss nå framgång. Tack för att ni följer våra framsteg. Jag ser fram mot att förmedla fler uppdateringar under årets gång.

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Framtidsutsikter för helåret 2022

Koncernen noterar den kortsiktigt begränsade visibiliteten och osäkerheten på marknaden men upprepar sina nuvarande framtidsutsikter.

MTG förväntar sig att fortsätta växa snabbare än gamingmarknaden som helhet, tack vare sin högkvalitativa och mycket diversifierade gamingportfölj. Koncernen förväntar sig att pro forma-tillväxten för första kvartalet 2022 är vägledande för pro forma-tillväxten för helåret. När det gäller lönsamhet förväntar vi oss att koncernen kommer att leverera långsiktiga EBITDA-marginaler på cirka 23–25 procent och konverteringsnivåer för fritt kassaflöde (FCF) på cirka 50–60 procent.

Koncernen är väl positionerad för att långsiktigt uppnå en tillväxt som överstiger marknadstillväxten på en mycket attraktiv och expansiv marknad. Som ett resultat av detta beräknar vi att leverera en långsiktig organisk tillväxttakt på 7–10 procent, samt möjligheter genom förvärv.

Finansiell kalender

Koncernen kommer att publicera sina finansiella resultat för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober 2022.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG Q2 2022 Interim Report SWE Final
Visa mer filer