MTG lanserar ett aktieåterköpsprogram om 400 miljoner kronor

MTG lanserar ett aktieåterköpsprogram om 400 miljoner kronor

Stockholm
May 16, 2024
17.41 CEST
Modern Times Group MTG AB (”MTG”) tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram om upp till 400 miljoner kronor. Programmet kommer att löpa mellan den 17 maj 2024 och den 30 april 2025. Styrelsens avsikt framöver är att fortsätta återköpa aktier till ett belopp motsvarande minst en tredjedel av koncernens årliga fria kassaflöde.

Styrelsen anser att aktieåterköpsprogrammen ger ett flexibelt och hållbart ökat värdeskapande för MTG:s aktieägare De säkerställer samtidigt att MTG kan fortsätta arbeta mot sina strategiska förvärvsmål. Aktieåterköpen är väl underbyggda av MTG:s goda kassagenerering och starka finansiella ställning. De totalt 400 miljoner kronor som styrelsen avser att återköpa aktier för fram till årsstämman 2025 är av samma storleksordning som det totala antalet aktier som återköptes mellan årsstämmorna 2023 och 2024.

De aktier som återköps ska dras in genom en minskning av koncernens aktiekapital, vilket kräver ett godkännande av årsstämman. Styrelsen avser att föreslå sådant godkännande vid årsstämman 2025. Värdet av programmet (om det nyttjas fullt ut) motsvarar cirka 3,4 % av MTG:s nuvarande marknadsvärde (beräknat baserat på samtliga MTG A och B-aktier exklusive aktier som innehas i eget förvar).

Aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (“Safe Harbour-förordningen”). Aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras av Kepler Cheuvreux som kommer att fatta sina handelsbeslut avseende tidpunkten för återköp av MTG:s aktier oberoende av MTG.

Aktieåterköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköp av aktier kan göras under perioden från den 17 maj 2024 och fram till och med den 30 april 2025. Under denna period kommer MTG att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 400 miljoner kronor.
  • Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024 ska MTG:s innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av utestående aktier i MTG. Det totala antalet utestående aktier är för närvarande 131 668 727. För närvarande innehar MTG 4 075 434 B-aktier och 6 324 343 C-aktier i eget förvar (totalt 10 399 777 egna aktier). Årsstämman 2024 beslutade att minska aktiekapitalet genom indragning av 3 358 100 B-aktier som innehas i eget förvar. Indragningen förutsätter att tillstånd från Bolagsverket erhålls, vilket väntas ske omkring augusti 2024. Efter slutförandet av indragningen kan maximalt 5 789 385 aktier återköpas innan årsstämman 2025.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför MTG:s kontroll.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488 anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG lanserar ett aktieåterköpsprogram om 400 miljoner kronor