MTG lanserar aktieåterköpsprogram som börjar den 27 oktober

MTG lanserar aktieåterköpsprogram som börjar den 27 oktober

Stockholm
October 25, 2022
19.15 CEST
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att lansera ett aktieåterköpsprogram om upp till 400 miljoner kronor, förutsatt att MTGs innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av utestående aktier vid någon tidpunkt. Avsikten är att börja återköpa aktier torsdagen den 27 oktober. Styrelsen anser att aktieåterköpsprogrammet kommer att ge ett flexibelt och hållbart ökat värdeskapande för MTGs aktieägare.

MTG har en stark balansräkning tack vare intäkter från avyttringen av ESL Gaming och de positiva valutaeffekterna från innehav av amerikanska dollar. Koncernens styrelse har därför beslutat om att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram. Ambitionen med programmet är att återköpa aktier upp till ett totalbelopp om 400 miljoner kronor fram till årsstämman 2023.

Programmet bygger vidare på MTGs initiativ att leverera betydande avkastning till aktieägarna under 2022. Dessa initiativ omfattar de två tidigare genomförda aktieåterköpsprogrammen om 117 miljoner kronor respektive 200 miljoner kronor, samt aktieinlösenprogrammet om 2 767 miljoner kronor som slutfördes i juli 2022.

De återköpta aktierna ska dras in genom en minskning av koncernens aktiekapital, vilket kräver ett beslut av årsstämman. Styrelsen avser att föreslå sådant beslut vid årsstämman 2023. Värdet av programmet (om det nyttjas fullt ut) motsvarar 4,3 procent av MTGs nuvarande marknadsvärde (beräknat på basis av samtliga MTG A och B-aktier exklusive de aktier som MTG innehar i eget förvar).

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruks-förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (“Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av Nordea Bank Abp som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från MTG avseende tidpunkt för återköpen av MTGs aktier.

Aktieåterköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköp av aktier kan göras under perioden från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023. Under denna period kommer MTG att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 400 miljoner kronor.
  • Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2022 skall MTGs innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av utestående aktier i MTG. Det totala antalet utestående aktier är för närvarande 134 035 940. För närvarande innehar MTG 2 460 433 B-aktier och 6 324 343 C-aktier i eget förvar (totalt 8 784 776 egna aktier) vilket innebär att maximalt 4 618 818 aktier kan återköpas fram till årsstämman 2023.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Denna information är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 19:15 CET.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release