MTG kommer påbörja aktieåterköp måndagen den 2 maj

MTG kommer påbörja aktieåterköp måndagen den 2 maj

Stockholm
April 29, 2022
13.48 CEST
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att implementera ett återköpsprogram av aktier. Ambitionen är att börja köpa tillbaka aktier måndagen den 2 maj.

MTG har idag en stark balansräkning tack vare den tidigare tillkännagivna stängningen av transaktionen att avyttra ESL Gaming. Nettolikviden från avyttringen förväntas uppgå till cirka 875 miljoner dollar (motsvarande 8 340 miljoner kronor). Koncernen upprepade då även dess intention att återföra minst 40 procent av nettolikviden till sina aktieägare. Resterande medel från avyttringen kommer att användas för att stärka MTGs position på den globala gaming-marknaden samt för att fortsätta exekvera koncernens strategi.

MTGs styrelse har därför beslutat om att lansera ett återköpsprogram av aktier. Programmet är en del av koncernens intention att återföra pengar till aktieägare och optimera bolagets kapitalstruktur. Ambitionen är att återköpa aktier upp till ett totalbelopp om 125 miljoner kronor, fram tills årsstämman 2022.

De återköpta aktierna ska dras in genom en minskning av aktiekapitalet. Detta kräver ett beslut av bolagsstämman och styrelsen avser att föreslå sådant beslut vid årsstämman 2022. Värdet av programmet (om det nyttjas fullt ut) motsvarar 1,1 procent av MTGs nuvarande marknadsvärde (beräknat på basis av samtliga MTG A och B-aktier exklusive de egna aktier som MTG innehar).

Styrelsen anser att återköpsprogrammet kommer att ge ett flexibelt och ett hållbart ökat värdeskapande för aktieägarna i Koncernen.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med förordningen om marknadsmissbruk (EU) 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, “Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av Morgan Stanley Europe SE som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från MTG avseende tidpunkt för återköpen.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköp av aktier kan göras mellan den 2 maj 2022 och den 7 juni 2022. Under denna period kommer MTG att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 125 miljoner kronor.
  • Återköpen skall göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm skall göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • I enlighet med bemyndigandet som gavs vid extra bolagsstämman den 22 mars 2022 skall MTGs innehav av egna aktier inte överstiga 10 procent vid någon tidpunkt av utestående aktier i MTG. Det totala antalet utestående aktier är för närvarande 117 015 055. För närvarande äger MTG 304 880 B-aktier och 6 324 343 C-aktier (totalt 6 629 223 egna aktier) vilket innebär att maximalt 5 072 282 aktier kan återköpas fram till den 7 juni 2022.
  • Betalning av aktierna skall ske kontant.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen är fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release