MTG: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

MTG: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Stockholm
July 27, 2009
14.00 CEST
AKTIEÄGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 augusti 2009 klockan 14.00 på Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, SE-114 84 i Stockholm

ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 augusti 2009, - dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 19 augusti 2009 kl. 13.00. Anmälan skall ske via bolagets webbplats, www.mtg.se, på telefon 08-562 000 50 eller skriftligen till bolaget under adress: ”Extra Bolagsstämma MTG” Modern Times Group MTG AB Box 2094 SE-103 13 Stockholm Vid anmälan bör uppges namn, person¬nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker del¬tagan¬de med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före bolagsstämman. Märk anmälan per brev med ”Extra Bolagsstämma MTG”. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.mtg.se). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt deltaga på distans. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 19 augusti 2009. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier. 7. Stämmans avslutande. ERBJUDANDE OM OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 25 augusti 2009 till och med den 31 december 2009. Begäran om omstämpling kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens A-aktier. I begäran om omstämpling skall anges antingen det antal A-aktier som skall omstämplas till B-aktier eller den andel (angiven i procent med högst två decimaler) av det totala antalet röster i bolaget som ägaren av de omstämplade A-aktierna önskar inneha efter omstämplingen. Begäran om omstämpling skall framställas skriftligen till styrelsen, som därefter skall behandla frågan om omstämpling. Framställan skall ske på särskilt formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.mtg.se) i god tid före den 25 augusti 2009. För beställning av formulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan. AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 66.740.375 aktier, varav 15.001.201 A-aktier, 50.889.174 B-aktier och 850.000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 201.751.184 röster. Bolaget innehar för närvarande 850.000 egna C-aktier motsvarande 850.000 röster, som inte kan företrädas vid stämman. ÖVRIG INFORMATION För giltigt beslut enligt punkten 6 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. _______________________ Stockholm i juli 2009 Modern Times Group MTG AB (publ) Styrelsen

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf