MTG har erhållit betalning för aktier i CTC Media

MTG har erhållit betalning för aktier i CTC Media

Stockholm
May 23, 2016
17.45 CEST
MTG meddelar idag att bolaget slutfört försäljningen av sitt aktieinnehav i CTC Media, motsvarande 38% av bolaget. Den kontanta betalningen uppgår till totalt 123,0 miljoner amerikanska dollar, vilket motsvarar 1.023 miljoner kronor. MTG har därmed inte längre några intressen kvar i CTC Media eller dess verksamheter.  

Transaktionen ger upphov till en total negativ icke kassapåverkande kostnad om 1.002 miljoner kronor och kommer att redovisas under ”resultat för verksamheter under avveckling” i koncernens resultaträkning för andra kvartalet. Detta avser främst ackumulerade omräkningsdifferenser, vilket tidigare bokats i koncernens egna kapital, liksom en justering till verkligt värde av innehavet jämfört med balansräkningen per den 31 mars.

Som tidigare meddelats kommer likviden att användas till att minska MTGs nettoskuld samt till att finansiera den pågående utvecklingen av koncernens digitala underhållningsverksamhet. 

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2016 klockan 17.45 CET.

Ladda ned press filerna:
Release