MTG förvärvar TV1000

MTG förvärvar TV1000

Stockholm
March 23, 2000
15.30 CET

MTG FÖRVÄRVAR TV1000 Modern Times Group MTG AB förvärvar hela verksamheten i TV1000 Sverige AB från Industriförvaltnings AB Kinnevik. Verksamheten består av filmkanalen TV1000 och dess systerkanal TV1000 Cinema som sedan tidigare opereras och distribueras i Norden inom ramen för Viasat Broadcasting. MTG har beslutat att utnyttja sin option att förvärva TV1000s verksamhet från Kinnevik. Optionsavtalet träffades i samband med utdelningen av MTG från Kinnevik i september 1997, då Kinnevik på grund av tvist med dåvarande minoritetsägare behöll TV1000. Under perioden har MTG, i enlighet med managementavtal, ansvarat för TV1000s verksamhet, vilket varit mycket framgångsrikt. Antalet abonnenter har under perioden, från sista juni 1997 till sista december 1999, ökat med 84 procent. Kanalen uppvisar fortfarande förlust. Köpeskillingen uppgår till 1.156 MSEK och motsvarar TV1000s marknadsvärde. Köpeskillingen avses erläggas med 1.689.189 nyemitterade aktier i MTG, varav 422.297 A-aktier och 1.266.892 B-aktier. Teckningskursen uppgår till ett genomsnitt av slutkursen på MTG-aktierna de senaste 15 börsdagarna och motsvarar köpeskillingen minskat med den optionspremie om 256 MSEK som MTG erlagt under åren 1997, 1998 och 1999. Emissionen innebär en utspädning av kapitalet i MTG, efter konvertering av MTGs konvertibla skuldebrev, om 2,5 procent. Om MTG inom en treårsperiod avyttrar TV1000 ska en tredjedel av vinsten, under vissa omständigheter, vid en sådan försäljning tillfalla Kinnevik. Affären är villkorad av beslut på ordinarie bolagsstämma i MTG. I och med att MTG från och med år 2000 skulle bära samtliga förluster i TV1000 i enlighet med optionsavtalet, påverkas inte MTGs finansiella ställning av denna affär förutom att goodwill uppstår. Tillträdesdag är satt till den första april 2000. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, tel +08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00690/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer