MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Stockholm
November 30, 2009
16.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 6.440 nya B-aktier har utfärdats under november månad till följd av inlösen av teckningsoptioner hänförliga till 2005 års incitamentsprogram. Det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 7.930.701 och det totala antalet B-aktier har ökat under november till 57.966.114 från 57.959.674. Det totala antalet utestående aktier uppgår därmed till 65.896.815. Därutöver äger koncernen 850.000 MTG C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier uppgår därmed till 66.746.815. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har ökat till 138.123.124 från 138.116.684 till följd av de nya utfärdade aktierna. MTGs aktiekapital uppgår nu till 333.734.075 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf