MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Stockholm
March 31, 2010
13.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 11.726 nya B-aktier har utfärdats under mars månad till följd av inlösen av teckningsoptioner hänförliga till 2005 års incitamentsprogram. Det totala antalet B-aktier har ökat till 59.271.468 från 59.259.742 under mars, medan det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 6.637.073. Det totala antalet utestående aktier uppgår därmed till 65.908.541. Därutöver äger koncernen 850.000 C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier uppgår därmed till 66.758.541. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har ökat till 126.492.198 från 126.480.472 till följd av de nya utfärdade aktierna. MTGs aktiekapital uppgår nu till 333.792.705 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf