MTG: CTC MEDIA TILLKÄNNAGER AVSIKT ATT GE UTDELNING UNDER 2010

MTG: CTC MEDIA TILLKÄNNAGER AVSIKT ATT GE UTDELNING UNDER 2010

Stockholm
February 26, 2010
17.37 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (‛MTG’ eller ‛Koncernen’), tillkännagav idag att CTC Media, Inc. (”CTC Media”) har tillkännagivit sin avsikt att ge en kontant utdelning om sammanlagt 40 miljoner amerikanska dollar under 2009. CTC Medias styrelse har beslutat om utbetalning av den första delen av utdelningen om 0,065 miljoner amerikanska dollar per utestående stamaktie, eller totalt 10 miljoner amerikanska dollar. Avräkningsdagen för den första delen av utdelningen är den 10 mars 2010 och utbetalningsdag den 31 mars 2010. CTC Media har även tillkännagivit sin avsikt att utbetala de tre återstående delarna om vardera 10 miljoner amerikanska dollar i juni, september och december 2010. MTG äger för närvarande 60 miljoner aktier i CTC Media, vilket svarar mot 38,91% av de utestående aktierna i CTC Media. MTG redovisar den egna resultatandelen i CTC Media som resultatandelar från intressebolag i koncernens resultaträkning.

CTC Media är det största oberoende TV-företaget i Ryssland och har verksamhet över hela Ryssland samt i andra länder inom OSS. Företaget driver tre fri-TV-nätverk i Ryssland – CTC, Domashny och DTV; Channel 31 i Kazakstan; och TV-företag i Uzbekistan och Moldavien. CTC Media äger även två TV-produktionsbolag, Costafilm och Soho Media. Företagets stamaktier handlas på Nasdaq Global Select Market under symbolen ”CTCM”. Ytterligare information om CTC Media finns tillgänglig på www.ctcmedia.ru. CTC Media tillkännagav utdelningen i samband med att företaget redovisade sitt finansiella resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2009. CTC Medias totala försäljning uppgick till 506,1 miljoner amerikanska dollar, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar samt justerat för engångsposter uppgick till 211,3 miljoner amerikanska dollar, den justerade rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar uppgick till 42% och justerad nettovinst till 144,0 miljoner amerikanska dollar för helåret 2009. CTC Media hade en nettokassa på 95,2 miljoner amerikanska dollar vid slutet av 2009. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: “Detta är den första kontanta utdelningen som vi ska erhålla från CTC Media och utdelningen visar på verksamhetens kassagenererande förmåga. Vi har investerat sammanlagt cirka 83 miljoner amerikanska dollar i förvärvet av våra aktier i CTC Media och vi är den största aktieägaren i bolaget. CTC Media har en portfölj med välpositionerade TV-nätverk i Ryssland, vilka hade en sammanlagd tittartidsandel på 13,2% under 2009 och har även expanderat framgångsrikt till produktionsverksamhet och ett antal nya länder inom OSS under de senaste åren.” MTGs aktier i CTC Media hade ett marknadsvärde på 922 miljoner amerikanska dollar (cirka 6,624 miljoner kronor) vid stängning av gårdagens handel på Nasdaq, den 25 februari 2010. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf