MTG återgår till organisk tillväxt, levererar rekordhög lönsamhet och höjer sin marginalprognos för 2023

MTG återgår till organisk tillväxt, levererar rekordhög lönsamhet och höjer sin marginalprognos för 2023

Stockholm
October 25, 2023
07.30 CEST
Vi är på god väg att leverera på vår omsättningsprognos för helåret. Intäkterna under tredje kvartalet ökade med 6 procent på årsbasis till 1 494 Mkr. Försäljningen och ökade med 1 procent på årsbasis och med 2 procent jämfört med det andra kvartalet vid oförändrade valutakurser. Totala kostnader för användarförvärv (UA) uppgick till 37 procent av intäkterna under tredje kvartalet. Koncernen levererade en rekordhög justerad EBITDA om 449 Mkr under kvartalet, med en stark marginal på 30 procent. Vi höjer samtidigt prognosen gällande den justerade EBITDA-marginalen för helåret till följd av detta starka resultat och förväntar oss nu att marginalen ligger mellan 25 och 27 procent för helåret. Vi är också glada över förvärvet av en majoritetsandel i Snowprint Studios som gjordes efter kvartalets slut.

Finansiella höjdpunkter tredje kvartalet - kvarvarande verksamheter

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent på årsbasis till 1 494 Mkr (1 412). Omsättningen ökade med 1 procent på årsbasis vid oförändrade valutakurser och ökade med 2 procent på kvartalsbasis
 • Kostnader för användarförvärv på 554 Mkr (499), motsvarande 37 procent (35) av intäkterna
 • Justerad EBITDA uppgick till 449 Mkr (374) med en justerad EBITDA-marginal på 30 procent (27)
 • Redovisad EBITDA om 429 Mkr (325) och ett rörelseresultat (EBIT) om 283 Mkr (193)
 • Finansnettot uppgick till 10 Mkr (304) varav nettoräntan uppgick till 44 Mkr (21) och övriga finansiella poster uppgick till -33 Mkr (283) inklusive diskonterade räntor på tilläggsköpeskillingar om -52 Mkr, resultat från finansiella tillgångar och skulder om -24 Mkr, orealiserade och realiserade valutakursdifferenser om 45 Mkr samt övriga poster uppgående till -2 Mkr
 • Totalt nettoresultat om 194 Mkr (336) och totalt resultat per aktie före utspädning var 1,55 kronor (2,75)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 444 Mkr (291), inklusive en realiserad valutakursvinst om 91 Mkr. Kassagenerering (cash conversion) om 69 procent under tredje kvartalet och 52 procent för den senaste 12-månadersperioden (oktober 2022 till september 2023)
 • Likvida medel uppgick till 3 989 Mkr (4 695) vid periodens slut. Därutöver har koncernen 123 Mkr i långsiktiga bankinnehav
 • Bibehållen intäktsprognos för helåret. Vi förväntar oss fortsatt en omsättning inom intervallet -3 procent till +2 procent justerat för valutaeffekter. Vi höjer vår prognos för justerad EBITDA-marginal för året till ett intervall mellan 25 och 27 procent (Prognos för 2023 exkluderar bidrag från Snowprint Studios)
 • Förvärvade en majoritetsandel om 70 procent i Snowprint Studios efter kvartalets slut

Finansiell översikt

(SEKm) Kv3 2023 Kv3 2022 9M 2023 9M2022 Helår 2022
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 1 494 1 412 4 258 4 149 5 537
EBIT/Rörelseresultat 283 193 626 437 558
EBITDA 429 325 1 019 925 1 229
Justerad EBITDA 449 374 1 109 1 074 1 373
Periodens resultat 194 385 275 521 252
Resultat per aktie före utspädning, kr 1,55 3,14 2,23 5,11 2,70
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,55 3,13 2,23 5,10 2,69
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat - -48 - 6 240 6 223
Totalt verksamheter
Periodens resultat 194 336 275 6 760 6 475
Resultat per aktie före utspädning, kr 1,55 2,75 2,23 60,04 56,26
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,55 2,74 2,23 59,92 56,06
Tillväxt, kvarvarande verksamheter
Försäljningstillväxt 6% 31% 3% 56% 41%
Valutakurseffekter 5% 11% 6% 9% 9%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter¹ 1% 20% -4% 47% 32%
varav organisk tillväxt 1% 4% -4% -4% -4%
1) Proforma försäljningstillväxten i tredje kvartalet 2022 var 6 % och 5% för helår 2022                                     
SCROLL FOR MORE

Koncernchefen har ordet

Vi levererade ett starkt kvartal och återgick till organisk tillväxt

Vi är mycket glada över att redovisa ett starkt tredje kvartal. Vår försäljning och lönsamhet drevs av en mix av det positiva momentum i verksamheten som vi har byggt upp under hela året och stark operativ exekvering.  Jag är också stolt över att vi har vuxit sekventiellt under varje kvartal i år, trots det normalt sett säsongsmässigt svagare tredje kvartalet.

Jag är också glad över att vi har slutfört vår första större affär sedan 2021 – förvärvet av Snowprint Studios efter kvartalets slut. Det gör att vi nu kan lägga till det snabbväxande succéspelet i mid-core-segmentet, Warhammer 40,000: Tacticus, i vår portfölj och låter oss välkomna ett starkt team med lång erfarenhet från spelbranschen till vår Gaming Village. 

Vårt fokus på att löpande förbättra verksamheten och den starka dynamiken i verksamheten innebär att vi är på god väg mot att leverera på våra intäktsmål för helåret, samtidigt som vi nu kan höja marginalprognosen. Denna höjning drivs av styrkan i den fortsatta uppskalningen av vår portfölj av casual-spel, ytterligare ett kvartal med en mycket framgångsrik monetarisering av etablerade spelare inom Forge of Empires och stark tillväxt för Bloons TD6.

Under tredje kvartalet redovisade vi rekordintäkter om 1 494 Mkr, vilket motsvarade en tillväxt på 6 procent på årsbasis, med stöd av positiva valutaeffekter. Vi återgick till organisk tillväxt under kvartalet och våra intäkter ökade med 1 procent på årsbasis och med 2 procent sekventiellt vid oförändrade valutakurser. Tillväxten på årsbasis drevs av PlaySimple och Ninja Kiwi, samtidigt som nästan alla våra studios ökade sin försäljning på kvartalsbasis. Det är även värt att minnas att PlaySimple erhöll den sista av sina incitamentsbetalningar för plattformsmigrationen under tredje kvartalet föregående år, vilket innebär att vår underliggande tillväxt är ännu mer positiv. 

PlaySimple är den största studion i vår portfölj och börjar nu att dra nytta av den skala de har byggt upp under de senaste två åren. Den starka tillväxten på årsbasis återspeglade den betydligt större användarbasen för våra ordspel, samt ett starkare resultat för Word Search och Crossword Jam under kvartalet. PlaySimples intäkter ökade något sekventiellt, trots det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet. Studion fortsatte under kvartalet att arbeta aktivt med optimering och live-ops och gör goda framsteg med flera nya spel.

InnoGames fortsatte att stabilisera sitt resultat under kvartalet. Intäkterna från vår största titel, Forge of Empires, ökade både på års- och kvartalsbasis, tack vare ytterligare en period med ett starka resultat från live-ops och framgångsrika event, samt ökade browserintäkter. Resultatet för perioden befäster ytterligare Forge of Empires ställning som en av våra viktigaste och mest långsiktiga titlar, och vi fortsatte att se stort engagemang och goda konsumtionsnivåer från våra etablerade spelare under kvartalet. Det visar återigen hur InnoGames har lyckats hitta nytt fokus och återuppväcka energin i teamet och verksamheten efter omorganisationen i april. Studions intäkter minskade på årsbasis, främst på grund av mindre investeringar i marknadsföring av vissa titlar, medan teamet fortsätter att arbeta på det långsiktiga resultatet för nya spel.

Ninja Kiwis intäkter ökade påtagligt på årsbasis och ökade något sekventiellt vid oförändrade valutakurser. Tillväxten drevs av Bloons TD 6, som fortsätter att tydligt demonstrera styrkan i Ninja Kiwis innehåll, kombinerat med studions framgångsrika arbete med distribution av spelet på andra plattformar. Spelet gynnades också av en stark inledande försäljning på Xbox. Ninja Kiwi lanserade efter kvartalets slut en stor nyckeluppdatering av Bloons TD 6, som innehöll den helt nya Map Editor-funktionen. Tidig data har visat på ett mycket starkt engagemang i Map Editor från både nya och etablerade spelare. Uppdateringen har drivit höga nivåer av aktivitet i Bloons-communityn och har genererat starkt engagemang, vilket uppmuntrade spelare som inte tidigare hade spenderat pengar i appen att börja göra det. I slutet av september avslöjade också Ninja Kiwi att deras nästa spel, vilket förväntas komma 2024, heter Bloons Card Storm och kommer att vara ett digitalt samlarkortspel som tar plats i Bloons-universumet. 

Hutchs intäkter minskade på årsbasis och jämfört med det andra kvartalet, då både F1 Clash och Top Drives levererade under våra förväntningar. Spelteamen är fokuserade på att återgå till tillväxt i dessa titlar och utforskar en rad olika alternativ för framtiden. Hutch genomförde en framgångsrik testlansering av sin nya titel Forza Customs på fyra marknader, med genomgående lovande nyckeltal. Spelet finns nu tillgängligt över hela världen och Hutch förbereder sig för en fullskalig kommersiell lansering av spelet. Hutch tillkännagav också att de har inlett ett partnerskap med NASCAR för att utveckla ett nytt fristående mobilspel under 2024.  

Kongregates försäljning minskade på årsbasis, men ökade något på kvartalsbasis. Studion fortsatte att fokusera på Web 3.0-spel, och lanserade under kvartalet flera uppdateringar till Bit Heroes Quest. Kongregate lanserade också Bit Heroes Runner på Android och IOS under kvartalet, och lade till 29 nya spel på portalen Kongregate.com.

Genomgående starkt marginalresultat under ett säsongsmässigt svagare kvartal

Vi investerade sammanlagt 554 Mkr i användarförvärv under tredje kvartalet, vilket motsvarade 37 procent av våra totala intäkter under perioden. Våra totala utgifter för användarförvärv ökade på årsbasis vid oförändrade valutakurser. Ökningen återspeglade främst den starka tillväxten och högre marknadsföringskostnader i vårt casual-segment, samtidigt som det har varit fortsatt utmanande att attrahera nya spelare till våra mid-core-spel.

Vi redovisade en justerad EBITDA om 449 Mkr för kvartalet, vilket motsvarar en marginal om 30 procent. Det var en betydande ökning från 374 Mkr och en marginal på 27 procent under tredje kvartalet 2022, då våra resultat lyftes av betalningen av incitamentet för plattformsbytet i PlaySimple. Våra nuvarande lönsamhetsnivåer återspeglar den underliggande intäktstillväxten i franchiseverksamheterna Word Games och Tower Defense samt högre moneterariseringsnivåer från etablerade spelare i Forge of Empires.

Vi levererade en kassagenerering (cash conversion) om 69 procent under tredje kvartalet, och 52 procent för 12-månadersperioden som slutade den 30 september 2023. Resultatet återspeglade de starka kassagenereringsnivåerna i våra studios med höga marginaler, något lägre investeringar och det något positiva rörelsekapitalet under kvartalet.

Vi genomför vår förvärvsstrategi samtidigt som vi bibehåller en stark balansräkning

Den 5 oktober tillkännagav vi att MTG hade förvärvat en majoritetsandel om 70 procent i den snabbväxande svenska mobilspelsutvecklaren Snowprint Studios, teamet bakom den nya och expansiva succén Warhammer 40,000: Tacticus. Spelet lanserades i augusti 2022 och befinner sig fortfarande i en mycket tidig fas av sin tillväxtresa.

Vi är övertygade om att vi kan hjälpa Snowprint att accelerera sin tillväxt genom att erbjuda den verktygslåda för Business Intelligence och användarförvärv som finns tillgänglig via Flow Platform, som kommer att frigöra ny potential, i kombination med vår expertis av att expandera spel till nya plattformar. Snowprint har ett litet och mycket erfaret team i Stockholm och Berlin. Studion leds av tre erfarna ledare som alla har över 15 års erfarenhet av mobilspel.

Förvärvet är helt i linje med vår övergripande verksamhetsstrategi, och Snowprint passade väl in i vårt selektiva ramverk för M&A. Förvärvet gör det möjligt för oss att öka vår omfattning i det mycket viktiga mid-core-segmentet. Det är också i enlighet med vår tro på framgångsrika spel baserade på kraftfulla globala IPs. Jag tycker att det är spännande med denna förstärkning av vår portfölj och de möjligheter till tillväxt och cross-promotion som vi ser i framtiden.

Samtidigt fortsätter vi med återköpen av aktier till följd av återköpsprogrammet om 300 Mkr som vi lanserade den 1 september. Detta program löper till årsslutet, och styrelsen kommer att utvärdera vad nästa steg ska bli när tiden är inne.

Vi blickar framåt

Vi förväntar oss att den europeiska och amerikanska marknaden för köp i app ökade med medelhöga ensiffriga tal under tredje kvartalet, vilket tyder på att våra marknader fortsätter att återhämta sig i en sund takt. Mot bakgrund av denna positiva dynamik förväntar vi oss att vår övergripande marknad ökar något under 2023, drivet av casual-segmentet, medan mid-core-marknaden förblir utmanande.

Jag ser fram mot att ge oss in i det resterande fjärde kvartalet i en god position för att leverera utefter vår bibehållna intäktsprognos och ökade marginalprognos. Förvärvet av Snowprint adderar en till mycket stark studio till vår Gaming Village och förbättrar vår potential att driva långsiktiga synergier inom koncernen.

Vi har en tydlig tillväxtstrategi, med transparenta och långsiktiga mål för tillväxt och lönsamhet. Tillväxten kommer drivas av vår starka portfölj av etablerade spel och en mycket spännande pipeline av nya titlar som ska lanseras under de närmaste 12 till 24 månaderna. Detta kommer att stödjas av vår Flow Platform, och vi fortsätter att utveckla verktygen, erfarenheten och experterna som vi har i våra studios.

Jag ser fram emot vår framtid och att dela mer nyheter med er när tiden är inne.

Tack,

Maria Redin

Koncernchef & VD, Modern Times Group MTG AB

Prognos för 2023

MTG upprepar sina framtidsutsikter för helåret 2023 men höjer förväntningarna på marginalerna.

Vi fortsätter förvänta oss att vår omsättning för helåret kommer att hamna inom intervallet -3 procent till +2 procent justerat för valutaeffekter. Vi förväntar oss nu att vår justerade EBITDA-marginal för året kommer att uppgå till 25 till 27 procent, något över vår långsiktiga prognos om 23 till 25 procent.

Prognosen för 2023 exkluderar bidraget från Snowprint Studios, som förvärvades den 5 oktober 2023.

Aktieägarinformation

MTG:s årsstämma 2024

Årsstämma hålls den 16 maj 2024 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med förslag skriftligen antingen via post till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via e-post till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Finansiell kalender

Post Datum
Kvartalsrapport Kv4 2023 8 februari 2024
Kvartalsrapport Kv1 2024 24 april 2024
Årsstämma 2023 16 maj 2024
Kvartalsrapport Kv2 2024 18 juli 2024
Kvartalsrapport Kv3 2024 24 oktober 2024
SCROLL FOR MORE

Frågor?

Anton Gourman, VP Communications          Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Telefonkonferens 

MTG bjuder in till en livestreaming och telefonkonferens klockan 15:00 CEST idag, den 25 oktober 2023. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Hur du deltar:

 • För att delta via livestream, använd denna länk.
 • För att delta via telefon, registrera dig på denna länk. Efter att du har registrerat dig får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.
 • Du kan ställa frågor via telefon under telefonkonferensen eller genom att använda Q&A-verktyget via livestream.

Denna information är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-25 07:30 CET.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Q3 2023 Interim Report SWE