Modern Times Group MTG AB Bokslutskommuniké 2001

Modern Times Group MTG AB Bokslutskommuniké 2001

Stockholm
February 19, 2002
14.00 CET

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, tisdagen den 19 februari 2002 rapport för verksamheten under 2001. · OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 18% TILL 6.402 (5.431) MKR · KONCERNENS TOTALA RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ÖKADE MED 106% TILL 375 (182) MKR · RESULTATET FÖRE SKATT ÖKADE TILL 250 (-274) MKR * DIGITALISERINGEN BIDROG TILL 49% ÖKAD OMSÄTTNING SAMT OMFATTANDE KOSTNADSBESPARINGAR INOM BETAL-TV · STARK FÖRBÄTTRING AV RÖRELSERESULTATET I MODERN STUDIOS TILL 79 (3) MKR FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) okt- okt- jan-dec jan- dec dec 2001 dec 2001 2000 2000 Etablerade verksamheter Nettoomsättning 1.830 1.654 6.355 5.428 Resultat före 328 199 748 432 avskrivningar Rörelseresultat 264 145 514 192 Nyinvesteringar Nettoomsättning 22 2 47 3 Resultat före -39 -6 -137 -8 avskrivningar Rörelseresultat -39 -9 -139 -10 Summa nettoomsättning 1.852 1.656 6.402 5.431 Resultat före 289 192 611 424 avskrivningar Rörelseresultat 225 136 375 182 Jämförelsestörande poster -15 -507 -15 -409 Resultat efter finansiella 221 -380 317 -271 poster* Resultat per aktie, efter 1,70 -4,95 1,82 -4,46 full utspädning (SEK) * Exklusive ränta och orealiserade kursdifferenser på konvertibla förlagslån FÖRVALTNING OCH ORGANISATION Bolaget tillämpar Redovisningsrådets nya rekommendationer från och med den första januari 2001, bland annat rekommendation RR15 om immateriella tillgångar. Förändringen innebär bland annat att nyetableringar ej längre kapitaliseras, och att avskrivningar på tidigare kapitaliseringar därmed faller bort. Nya projekt, exempelvis de nya TV-kanalerna i Ungern och Ryssland, resultatförs löpande. Resultat och omsättning särredovisas ovan för etablerade verksamheter respektive nya investeringar, för att tydligare beskriva verksamheten. Ett bolag definieras som en nyinvestering under dess två första verksamhetsår. I nyinvesteringar ingår Viasat3 Ungern, Darial TV i Ryssland och Viasat+ i Norge inom affärsområdet Viasat Broadcasting, Everyday.TV och Everymobile inom New Media, samt Modern Sports & Events och Modern Games inom Modern Studios. Affärsområdena omorganiserades per årsskiftet 2000/2001, dels genom bildandet av affärsområdet New Media, och dels genom att TV8 har överförts från affärsområdet Viasat Broadcasting till MTG Publishing. New Media omfattar de etablerade verksamheterna text-TV, försäljningsbolaget WebAd samt MTGs andel i Everyday.com, som har överförts från affärsområdena Viasat Broadcasting och Modern Interactive. De nyinvesteringar som ingår i New Media är digital-TV- portalen Everyday.TV och mobila internet-tjänster inom Everymobile. Per januari 2002 har affärsområdet New Media integrerats i Viasat Broadcasting. I oktober månad investerade MTG i aktier i Metro International S.A. Ägarandelen i Metro uppgår därmed till 15% efter full konvertering av det konvertibla förlagslånet. Jämförelsetalen i denna rapport har justerats för ovanstående organisatoriska förändringar samt för de nya redovisningsrekommendationerna. Efter rapporttidens slut har MTG förvärvat 36,3% av aktierna och kapitalet i det privatägda amerikanska företaget StoryFirst Communications Inc., som äger det näst största kommersiella TV-nätverket i Ryssland, samt andelar i sex ryska radiostationer. Affären förutsätter godkännande av behöriga myndigheter. Ytterligare förvärv har skett efter rapportperiodens slut av samtliga utestående aktier i MTGs TV- och radioverksamheter i Estland. Bolagen kommer att konsolideras i sin helhet från och med januari 2002. Därutöver har de svenska radiostationerna Lugna Favoriter och Wow 105,5, samt tidningen Vision övertagits efter bokslutsperiodens slut och kommer att konsolideras från och med första februari 2002. FINANSIELLT RESULTAT Koncernens resultat under 2001 Nettoomsättningen ökade med 12% till 1.852 (1.656) Mkr under fjärde kvartalet och med 18% till 6.402 (5.431) Mkr under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 51% till 289 (192) Mkr under fjärde kvartalet och med 44% till 611 (424) Mkr under helåret, jämförelsestörande poster ej medräknade. Rörelseresultatet för etablerade verksamheter ökade med 83% till 264 (144) Mkr under fjärde kvartalet och med 168% till 514 (192) Mkr under helåret, jämförelsestörande poster ej medräknade. Rörelseresultatet för nyetableringar uppgick till -39 (-9) Mkr under fjärde kvartalet och till -139 (-10) Mkr under helåret, jämförelsestörande poster ej medräknade. Totalt Rörelseresultatet ökade med 65% till 225 (136) Mkr under fjärde kvartalet och med 106% till 375 (182) Mkr under helåret, jämförelsestörande poster ej medräknade. Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 4 (20) Mkr under fjärde kvartalet och till 25 (16) Mkr under helåret. Jämföreselstörande poster uppgick till -15 (-507) Mkr under fjärde kvartalet och till -15 (-409) Mkr under helåret. Kostnaderna i kvartal fyra för såväl 2000 som 2001 avser i huvudsak digitaliseringen av Viasat, där samtliga premiumabonnenter erhöll en digital dekoder. Räntenettot och övriga finansiella poster uppgick till 11 (-8) Mkr under fjärde kvartalet, och till -43 (-44) Mkr under helåret, inklusive kursvinster och förluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta, och exklusive poster relaterade till konvertibelt förlagslån. Finansnettot för konvertibla förlagslån uppgick till 18 (0) Mkr under det fjärde kvartalet, och till -67 (-3) Mkr för helåret, inklusive kursvinster och förluster vid omräkning av skuld i utländsk valuta. Resultatet före skatt inklusive kostnader för konvertibelt förlagslån ökade till 239 (-380) Mkr under fjärde kvartalet och till 250 (-274) Mkr under helåret. Resultatet efter skatt ökade till 113 (-328) Mkr under fjärde kvartalet och till 121 (-297) Mkr för helåret. Vinsten per aktie efter full utspädning ökade till 1,70 (-4,95) kronor för fjärde kvartalet och ökade till 1,82 (-4,46) kronor för helåret. MTGs balansomslutning per den 31 december 2001 uppgick till 6.941 (6.040) Mkr. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Viasat Broadcasting Nettoomsättning, 1.391 (1.127) Mkr för fjärde kvartalet och 4.550 (3.789) Mkr för helåret. Rörelseresultat, 264 (245) Mkr för fjärde kvartalet och 550 (500) Mkr för helåret, exklusive jämförelsestörande poster. -varav Rörelseresultat för etablerade verksamheter var 290 (253) Mkr för fjärde kvartalet och 659 (510) Mkr för helåret. -varav Rörelseresultat för nyinvesteringar var -26 (-8) Mkr för fjärde kvartalet och -109 (-10) Mkr för helåret. Resultatandelar i intressebolag som ingår i rörelseresultatet minskade till 13 (30) Mkr för det fjärde kvartalet och ökade till 59 (51) Mkr för helåret, och består främst av MTGs andel av TV4s resultat samt TV3 i Estland. Viasats reklamfinansierade TV-kanaler, TV3, ZTV, 3+, Viasat+, Viasat3 i Ungern samt Darial TV, uppvisade en intäktsökning om 2% för helåret och uppgick till 2.651 (2.594) Mkr. Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 802 (783) Mkr, en ökning med 2%. Nettoomsättningen för betal-TV verksamheten, omfattande Viasat, TV1000, TV6 och Viasat Sport, ökade med 59% till 690 (435) Mkr för fjärde kvartalet och med 49% till 2.225 (1.496) Mkr för helåret. Dec 2001 Dec 2000 Kortinnehavare 1.125.00 1.077.000 0 - av vilka digitala 550.000 382.000 abonnenter Viasat Guld abonnenter 460.000 321.000 Andra premiumabonnenter 40.000 39.000 TV1000 530.000 405.000 Efter rapportperiodens slut har TV-kanalerna Viasat Explorer och Viasat Sport Danmark lanserats. Dessutom har Viasat+ i Norge relanserats som ZTV. New Media Nettoomsättning, 36 (15) Mkr för fjärde kvartalet och 107 (61) Mkr för helåret. Rörelseresultat, -17 (-19) Mkr för fjärde kvartalet och -70 (-39) för helåret. -varav Rörelseresultat för etablerade verksamheter inklusive resultatandelar i Everyday.com var -9 (-19) Mkr för fjärde kvartalet och -46 (-39) för helåret -varav Rörelseresultat för nyinvesteringar var -8 (0) Mkr för fjärde kvartalet och -24 (0) Mkr för helåret. Omsättningen ökade med 76% eller 46 Mkr för helåret, vilket härrör både från den etablerade text-TV-verksamheten och nya verksamheter. Omsättningen för de nyetablerade verksamheterna Everyday.TV och Everymobile fyrdubblades under fjärde kvartalet i jämförelse med tidigare kvartal under året. I resultatet för etablerade verksamheter ingår MTGs 50%-iga andel av Everyday.com med -57 Mkr. Verksamheten har successivt dragits ner under året. Radio Nettoomsättning, 30 (36) Mkr för fjärde kvartalet och 124 (133) Mkr för helåret. Rörelseresultat, -1 (15) Mkr för fjärde kvartalet och 13 (18) för helåret. Omsättningen och resultatet i radiokanalerna minskade till följd av en svag annonsmarknad. Resultaten för P4 Radio Hele Norge, Radio Nova i Finland och Star FM i Estland ingår som resultatandelar i intresseföretag med 23 (13) Mkr. Publishing Nettoomsättning, 54 (78) Mkr för fjärde kvartalet och 196 (234) Mkr för helåret. Rörelseresultat, -28 (-8) Mkr för fjärde kvartalet och -82 (-53) för helåret. Finanstidningens position på marknaden har stärkts genom fortsatta investeringar i penetrationskampanjer, vilket har belastat resultatet. Satsningen har lett till ökad räckvidd och större marknadsandelar för tidningen. Annonsintäkterna har minskat på grund av marknadens avmattning. TV8s resultat har förbättrats till följd av ökat antal abonnenter samt kostnadsbesparingar. Modern Interactive Nettoomsättning, 192 (162) Mkr för fjärde kvartalet och 755 (581) Mkr för helåret. Rörelseresultat, -3 (-66) Mkr för fjärde kvartalet och -33 (-127) för helåret. Affärsområdet ökade sin omsättning med 30% för helåret. Resultatet i TV- Shop förbättrades under fjärde kvartalet till följd av de omstruktureringar som genomförts i bolaget under året. Den starka försäljningsökningen i CDON fortsatte under fjärde kvartalet, och omsättningen ökade med 166% för helåret. Bolaget uppvisade lönsamhet för andra kvartalet i rad. SDI Media Nettoomsättning, 109 (95) Mkr för fjärde kvartalet och 397 (330) Mkr för helåret. Rörelseresultat, 15 (8) Mkr för fjärde kvartalet och 42 (18) för helåret. Omsättningen i SDI Media, som är världsledande inom översättning, textning och dubbning för TV och DVD, ökade med 20% under 2001, och rörelseresultatet förbättrades med 133% till 42 Mkr. Vinstmarginalen fördubblades till 10% för helåret. Modern Studios Nettoomsättning, 161 (211) Mkr för fjärde kvartalet och 627 (551) Mkr för helåret. Rörelseresultat, 24 (5) Mkr för fjärde kvartalet och 79 (3) Mkr för helåret. -varav Rörelseresultat för etablerade verksamheter var 29 (5) Mkr för fjärde kvartalet och 85 (3) Mkr för helåret -varav Rörelseresultat för nyinvesteringar var -5 (0) Mkr för fjärde kvartalet och -6 (0) Mkr för helåret. Strix omsättning ökade med 39% under helåret, och bolagets rörelseresultat mer än fördubblades till 79 (34) Mkr som ett resultat av Strix internationella försäljningsframgångar av egenutvecklade format. Även Sonet och Modern Entertainment uppvisade såväl god försäljningstillväxt som resultatförbättringar. Omsättningen för hela affärsområdet minskade i fjärde kvartalet till följd av en neddragning av verksamheten i Nordic Artist. I nyinvesteringar ingår bolagen Moden Sports & Events som säljer och producerar boxningsgalor, samt Modern Games, som utvecklar spel. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Koncernens soliditet var 44% (30%) den 31 december 2001. Soliditeten definieras som koncernens eget kapital och minoritetsintressen, inklusive de konvertibla skuldebreven om 120 miljoner euro, i procent av totala tillgångar. I samband med bytet till nya redovisningsprinciper har tidigare rapporterade immateriella tillgångar om 850 Mkr förts direkt mot fritt eget kapital efter en korrigering om 238 Mkr avseende skatteeffekten på denna avskrivning. Till detta kommer innehaven av aktier i TV4 och P4 samt aktier och ett konvertibelt förlagslån i Metro International. Dessa innehav redovisas som anläggningstillgångar. Det sammanlagda marknadsvärdet av dessa värdepapper uppgick vid rapportperiodens slut till 1.825 (3.262) Mkr. Det sammanlagda bokförda värdet uppgick till 576 Mkr. Med hänsyn tagen till övervärden i marknadsnoterade aktier och latent skatt i dessa, uppgår soliditeten till 51% (47%) per den 31 december 2001. Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 828 (514) Mkr vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning uppgick till 889 (520) Mkr vid redovisningsperiodens slut, och definieras som räntebärande skulder, inklusive de konvertibla skuldförbindelserna, minus räntebärande tillgångar. Exklusive de konvertibla skuldförbindelserna, uppgick nettoupplåningen till -242 Mkr. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 97 (193) Mkr under året. Därtill kommer investeringar i aktier som uppgick till 160 (164) Mkr under helåret. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 236 (242) Mkr under helåret. Vinst per aktie Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,82 kr (-4,46 kr). ÖVRIGT Rapport för första kvartalet 2002 MTGs rapport för första kvartalet 2002 kommer att offentliggöras den 24 april 2002. Årsredovisning MTGs årsredovisning beräknas komma ut i april. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor med adress MTG, Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för MTG hålls torsdagen den 16 maj 2002, kl. 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbrokajen i Stockholm. Vinstutdelning Styrelsen beslöt att inte föreslå bolagsstämman någon vinstutdelning för år 2001. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 19 februari 2002 Styrelsen i Modern Times Group MTG AB För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och tel: +46 (0) 8 koncernchef 562 000 50 Mia Brunell, Ekonomidirektör tel: +46 (0) 8 562 000 50 Patrik Linzenbold, IR- och tel: +44 (0) 8 Pressansvarig 562 000 53 Modern Times Group MTG AB består av sex affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV i nio länder, samt text-TV, interaktiv digital-TV, internet och mobilt internet), Radio (sju nätverk i fem länder), Publishing (finansnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Modern Times Group MTG ABs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB) och på NASDAQ National Market i New York (symbol: MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT01030/bit0001.doc Hela Bokslutkommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT01030/bit0001.pdf Hela Bokslutkommunikén

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer