Kv4 2018 Bokslutskommuniké januari-december

Kv4 2018 Bokslutskommuniké januari-december

Stockholm
February 5, 2019
07.30 CET
Rekordhög försäljning och högre resultat

Höjdpunkter fjärde kvartalet 2018

  • Rekordhög försäljning om 5.375 (5.307) Mkr med en organisk tillväxt om 1%
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 568 (478) Mkr, inkluderat transaktionskostnader om 6 Mkr hänförliga till den föreslagna uppdelningen av MTG
  • Totalt rörelseresultat om 596 (161) Mkr inkluderat 28 (-318) Mkr i jämförelsestörande poster 1)
  • Periodens totala resultat uppgick till 478 (652) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om 6 (587) Mkr. Totalt resultat per aktie om 6,71 (9,36) kr
  • Nettoskuld om 2.581 (1.812) Mkr motsvarande 1,3x rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster
  • Styrelsen kommer att föreslå att MTG inte betalar utdelning för 2018 medan NENT Group:s styrelse, förutsatt att uppdelningen genomförs, kommer föreslå en utdelning om 6,50 kr per aktie 2)

Finansiellt sammandrag 

(Mkr) Kv4 2018 Kv4 2017 Helår 2018 Helår 2017
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 5.375 5.307 19.742 17.537
Organisk tillväxt 0,7% 9,7% 4,1% 7,7%
Förvärvade/avvecklade enheter -2,7% 14,7% 5,0% 8,3%
Valutakurseffekter 3,3% -0,9% 3,5% 1,0%
Rapporterad tillväxt 1,3% 23,5% 12,6% 16,9%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 568 478 1.571 1.264
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 10,6% 9,0% 8,0% 7,2%
Jämförelsestörande poster 28 -318 10 -340
Rörelseresultat 596 161 1.581 923
Periodens resultat 472 65 1.165 612
Resultat per aktie före utspädning (kr) 6,63 0,57 15,60 8,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten 594 539 1.622 1.311
Avvecklade verksamheter 3)
Periodens resultat 6 587 -5 748
Totalt verksamheter
Periodens resultat 478 652 1.160 1.360
Resultat per aktie före utspädning (kr) 6,71 9,36 15,52 18,73
Nettoskuld 2.581 1.812 2.581 1.812
SCROLL FOR MORE

1) Jämförelsestörande poster under Kv4 2018 omfattar en omklassificering från raden jämförelsestörande poster till skatteraden för att korrigera en tidigare felklassficering i resultaträkningen. Se sid 26 för en fullständig uppställning över jämförelsestörande poster.2) Under förutsättning att MTGs aktieägare godkänner utdelningen och noteringen av NENT Group, under den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 7 februari 2019, samt att NENT Groups årsstämma som kommer att hållas den 22 maj 2019 röstar för förslaget.3) Avvecklade verksamheter omfattar under fjärde kvartalet 2018 MTGs verksamheter i Tanzania och för 2017 även MTGs verksamheter i Tjeckien och Baltikum. Kv4 2017 inkluderar en reavinst om 593 Mkr från avyttringen av verksamheten i Baltikum.

Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sida 24-28. 

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxt

Vår positiva utveckling har fortsatt med stigande försäljning, vinst och marginal för 2018. Försäljningen ökade organiskt med 4% och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 24%. Nordic Entertainment fortsatte sin starka utveckling, och MTGx var för första gången lönsamt på årsbasis.

Under kvartalet steg den organiska försäljningen och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 19%. Nordic Entertainment levererade sitt nionde raka kvartal med ökad försäljning och vinst drivet av fortsatt stark abonnenttillväxt för Viaplay. Tillväxten i våra streamingtjänster har fortsatt att mer än kompensera för lägre linjärtittande. Studios levererade också lönsam tillväxt drivet av ökad efterfrågan på dramaproduktioner.

Som förväntat minskade försäljningen i MTGx då den organiska tillväxten inom InnoGames och DreamHack motverkades av lägre försäljning inom ESL, Kongregate och Zoomin.TV. ESL:s försäljning inom ”owned and operated” uppvisade tvåsiffrig tillväxt medan volymerna inom ”work-for-hire” minskade till följd av vår fortsatta strategiska omvandling av verksamheten. Rörelseresultatet i MTGx ökade främst till följd av att förlusten i ESL minskade.

Förberedelser för att dela upp bolaget

Vi har under närmare ett år förberett uppdelningen av MTG i två bolag, där NENT Group distribueras till aktieägarna och noteras på Nasdaq Stockholm. Vi har nyligen publicerat en informationsbroschyr som utgör beslutsunderlag till extra bolagsstämman den 7 februari. I broschyren ingår också nya finansiella mål för båda bolagen, inklusive skuldsättningsgrad och utdelningspolicy för NENT Group. Givet stämmans godkännande av uppdelningen, kommer NENT Group:s styrelse att föreslå en utdelning om 6,50 kr per aktie till NENT Group:s årsstämma som hålls i maj. MTG:s styrelse kommer till MTG:s årsstämma den 21 maj föreslå att ingen utdelning betalas under 2019.

En ljus framtid framför oss

Vi är övertygade om att både MTG och NENT Group har en ljus framtid som separata och än mer fokuserade bolag. Uppdelningen kommer att ge ännu större tydlighet och snabbhet, med två starka team och produktportföljer som är mer relevanta för våra kunder än någonsin. Bägge bolagen är fokuserade på marknadssegment som erbjuder betydande strukturella tillväxtmöjligheter. NENT Group är en investering i den ledande nordiska streaming- och innehållsleverantören, medan MTG ger en unik exponering mot global esport och online gaming. Vi delar ett gemensamt arv, tillvägagångssätt och engagemang som även fortsättningsvis kommer att gynna båda bolagen.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef  

”Vi levererade högre försäljning, resultat och marginal under 2018, vilket visar att vår strategi fungerar. Vi förbereder oss nu för uppdelningen av MTG och noteringen av NENT Group på Nasdaq Stockholm i mars 2019” 

Aktieägarinformation

Extra bolagsstämma

MTG:s styrelse föreslår att en extra bolagsstämma, som kommer hållas den 7 februari 2019 i Stockholm, fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB till MTG:s aktieägare. Ursprungligen innehöll förslaget också ett bemyndigande av styrelsen att kunna besluta om en nyemission av B-aktier. Detta förslag återkallades senare efter samråd med några av MTG:s största aktieägare. Förslagen beskrivs i kallelsen till stämman samt i informationsbroschyren som finns tillgänglig via www.mtg.com/sv/mtg-nordic-entertainment-split-sv/.

Årsstämman 2019

Årsstämman 2019 kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman, för att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Information om hur och när registrering skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

I enlighet med den nya utdelningspolicyn som kommunicerades i samband med informationsbroschyren kommer styrelsen föreslå att ingen utdelning betalas till MTG:s aktieägare för 2018. Förutsatt att MTG:s aktieägare godkänner distributionen och noteringen av NENT Group, kommer NENT Groups årstämma 2019 att hållas onsdagen den 22 maj 2019 i Stockholm och NENT Groups styrelse har meddelat att de kommer att föreslå en årlig ordinarie kontantutdelning om 6,50 kr per aktie. NENT Groups totala föreslagna ordinarie kontantutdelningen uppgår till cirka 435 Mkr, baserat på det maximala antalet utestående aktier. NENT Groups styrelse kommer att föreslå att koncernens resterande balanserade vinstmedel för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2018, förs över till räkenskaperna för 2019. Förslaget är i enlighet med utdelningspolicyn som kommunicerades i samband med informationsbroschyren.

Finansiell kalender

Extra bolagsstämma                         7 februari 2019Kvartalsrapport Kv1                            9 maj 2019Årsstämma 2019                               21 maj 2019Kvartalsrapport Kv2                            22 juli 2019Kvartalsrapport Kv3                            29 oktober 2019

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tidLondon och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                   +46 8 566 184 67Storbritannien:          +44 2071 928 338USA:                       +1 646 741 3167

Pinkoden för konferensen är: 1874268. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com 

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 8 562 000 50 – mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari, 2019 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)