Kv4 2017 Bokslutskommuniké januari-december

Kv4 2017 Bokslutskommuniké januari-december

Stockholm
February 1, 2018
07.30 CET
Rekordförsäljning, 10% organisk tillväxt, 14% högre resultat

Höjdpunkter fjärde kvartalet

  • Försäljning om 5.307 (4.297) Mkr med en organisk tillväxt om 10%
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 478 (418) Mkr, inkluderat transaktionskostnader om 43 (21) Mkr
  • Totalt rörelseresultat om 161 (418) Mkr inkluderat -318 (0) Mkr i jämförelsestörande poster framförallt relaterade till en nedskrivning av Zoomin.TV samt omvärdering av skulder för optioner och villkorade tilläggsköpeskillingar
  • MTGx rapporterade sitt första lönsamma kvartal och ett positivt EBITDA-resultat för helåret
  • Periodens totala resultat uppgick till 652 (422) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om 587 (116) Mkr. Totalt resultat per aktie om 9,36 (5,67) kr
  • MTG tillkännagav idag en överenskommelse att slå samman Nordic Entertainment och MTG Studios med TDC Group. Läs allt om det på www.mtg.com
  • Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 12,50 (12,00) kr per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 95% (93) för kvarvarande verksamheter före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag 

(Mkr) Kv4 2017 Kv4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 5.307 4.297 17.537 14.999
Organisk tillväxt 9,7% 9,3% 7,7% 5,8%
Förvärvade/avvecklade enheter 14,7% -1,4% 8,3% 1,4%
Valutakurseffekter -0,9% 3,0% 1,0% -0,2%
Rapporterad tillväxt 23,5% 10,9% 16,9% 7,0%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 478 418 1.264 1.060
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 9,0% 9,7% 7,2% 7,1%
Jämförelsestörande poster -318 - -340 -
Rörelseresultat 161 418 923 1.060
Periodens resultat 65 306 612 744
Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,57 4,56 8,19 10,99
Kassaflöde från den löpande verksamheten 539 225 1.311 674
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat [1] 587 116 748 -853
Totalt verksamheter
Periodens resultat 652 422 1.360 -109
Resultat per aktie före utspädning (kr) 9,36 5,67 18,73 -3,19
Nettoskuld 1.812 2.186 1.812 2.186
SCROLL FOR MORE

[1]Avvecklade verksamheter omfattar MTGs verksamheter i Tjeckien, Baltikum, Afrika (exklusive Trace) och för 2016 även MTGs intresse i CTC Media. Kv4 inkluderar en reavinst om 593 Mkr från avyttringen av verksamheten i Baltikum.Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sida 22-25.

Koncernchefen har ordet

2017 var det bästa året hittills för MTGDen starka utvecklingen under de första nio månaderna fortsatte in i Kv4. Vår organiska försäljningsökning uppgick till 8% för helåret och 10% under det fjärde kvartalet vilket tydligt visar att våra produkter är mer relevanta och populära än någonsin tidigare. Rörelseresultatet ökade med 19% för helåret och 14% i Kv4 trots fortsatta investeringar i innehåll och i våra digitala verksamheter samt 103 Mkr i transaktionskostnader och nedskrivningar som gjordes under kvartalet. Det är vår tydliga strategi och fantastiska personal som har möjliggjort detta vilket också har resulterat i en total avkastning om 33% för våra aktieägare under 2017.

Nordic och International Entertainment mötte svåra jämförelsetal från förra året men trots det rapporterade bägge högre försäljning och vinst. MTGx rapporterade en organisk försäljningsökning om 71% och för första gången ett positivt rörelseresultat. Detta var en viktig milstolpe för MTGx som även rapporterade ett positivt EBITDA-resultat för helåret.

MTGs omvandling tar ett stort steg framåtVi har strategiskt förvandlat MTG från ett traditionellt TV-bolag till en global digital underhållare i mer än 3 år nu. Detta har inkluderat betydande organiska investeringar samt en aktiv portfölj-förvaltning. 2017 var inget undantag och inkluderade förvärv av InnoGames och Kongregate som grund för vår tredje digitala vertikal samt avyttringarna av våra verksamheter i Baltikum och Tjeckien.

Hastigheten i denna omvandling har accelererat under 2018 genom försäljningen av Trace och dagens tillkännagivande om sammanslagningen av vår nordiska verksamhet (Nordic Entertainment + MTG Studios) med TDC Group. Strategiska partnerskap har alltid varit viktigt för oss och den här kombinationen skapar en stark spelare som är redo att ta nästa steg för att forma framtiden för nordisk underhållning med hjälp av marknadens bästa integrerade kunderbjudande. Läs allt om det på www.mtg.com.

Det nya MTG kommer att vara ett renodlat digitalt underhållningsföretag. Vårt huvudfokus ligger idag inom esport, onlinespel och digitalt videoinnehåll, men vi har även ett antal andra innehav inom media. Vi kommer att fortsätta att förvärva och bygga en portfölj av digitala bolag, och kommer bli än mer flexibla när det gäller investeringshorisonter, strukturer, storlekar och realisationer. Det nya MTG kommer att vara välfinansierad, och vi kommer även att utvärdera vår nuvarande organisation för att se till att vi har rätt storlek och kompetens för vad som väntar oss.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef ”2017 var ett bra år med 8% organisk försäljningstillväxt, 19% vinsttillväxt och en aktieavkastning på 33%. Vi tar nu nästa steg genom att dela upp bolaget för att skapa en integrerad nordisk mästare och en renodlad digital underhållare.”

Årsstämman 2018Tidigare har meddelats att årsstämman 2018 ska hållas den 22 maj 2018 i Stockholm. Till följd av den föreslagna transaktionen med TDC Group är det dock för närvarande inte möjligt att fastställa datum för årsstämman. Datum för årsstämman kommer att meddelas så snart som möjligt och den förväntas hållas under andra kvartalet 2018. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till styrelsens sekreterare, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman, för att sådana förslag ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en ordinarie årlig kontantutdelning om 12,50 (12,00) kr per aktie. Den totala föreslagna ordinarie kontantutdelningen uppgår till cirka 837 (800) Mkr, baserat på det maximala antalet utestående aktier. Styrelsen kommer att föreslå att koncernens resterande balanserade vinstmedel för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2017, i den utsträckning dessa inte utnyttjats vid utdelningen av dotterbolaget MTG Nordics A/S, förs över till räkenskaperna för 2018

Finansiell kalender
Kvartalsrapport Kv1   23 april
Kvartalsrapport Kv2 18 juli
SCROLL FOR MORE

Frågor?press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

TelefonkonferensMTG bjuder in till en gemensam telefonkonferens med TDC Group idag klockan 09.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Under konferensen kommer den föreslagna sammanslagningen av MTG Nordics och TDC Group att presenteras och det kommer ges möjlighet att ställa frågor.

Vänligen besök den livesända webcasten för att lyssna till telefonkonferensen online.

För att kunna ställa frågor i slutet av konferenssamtalet, vänligen registrera dig här för att få ett personligt telefonnummer och pin-kod.

Vänligen registrera dig för konferenssamtalet ett par minuter innan utsatt tid för att vara säker på att uppkopplingen fungerar. För mer information besök: www.mtg.com.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)