Kv4 2013 Bokslutskommuniké januari – december

Kv4 2013 Bokslutskommuniké januari – december

Stockholm
February 12, 2014
13.00 CET
Starkare produkter. Högre tillväxt

Höjdpunkter fjärde kvartalet 2013

  • 14% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 6%
  • Försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter och lönsamhet för samtliga fem affärssegment
  • Ökade tittartidsandelar på nästan alla marknader
  • Abonnenttillväxt i Betal-TV Norden och Tillväxtmarknaderna jämfört med föregående kvartal
  • Rörelseresultatet uppgick till 457 (514) Mkr exkl. resultatandelar från intressebolag om 108 (-38) Mkr samt nedskrivning om 147 (-) Mkr av icke kassaflödespåverkande immateriella tillgångar hänförliga till Raduga joint venture
  • Nettoresultatet uppgick till 261 (378) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning till 3,68 (5,25) kr
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 392 (583) Mkr med en nettoskuld om 772 (1) Mkr
  • Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för 2013 om 10,50 (10,00) per aktie, motsvarande en rekordhög utdelningsandel om 56% (44) före engångsposter.

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2013 okt-dec 2012 okt-dec 2013 jan-dec 2012 jan-dec
Nettoomsättning 4.083 3.620 14.129 13.336
Förändring exklusive valutaeffekter 14% 0% 8% 1%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 6% 2% 5% 2%
Rörelseresultat exkl resultatandel från intressebolag och engångsposter 457 514 1.301 1.695
Marginal exkl resultatandel från intressebolag och engångsposter 11,2% 14,2% 9,2% 12,7%
Resultatandelar från intressebolag * 108 -38 584 429
Rörelseresultat före engångsposter 564 476 1.885 2.124
Engångsposter -147 - -147 -
Totalt rörelseresultat (EBIT) 417 476 1.738 2.124
Periodens resultat 261 378 1.168 1.594
Resultat per aktie före utspädning (kr) 3,68 5,25 16,39 22,93
Kassaflöde från den löpande verksamheten 392 583 1.340 1.655
SCROLL FOR MORE

* Inkluderar i Kv4 2012 MTGs andel om 20,5 miljoner USD i intressebolaget CTC Medias (”CTC Media”) engångskostnader om 82,5 miljoner USD i Kv3 2012, samt MTGs andel om 4,6 miljoner USD under Kv1 2012 av CTC Medias engångskostnader om 89,5 miljoner USD i Kv4 2011.

Koncernchefen har ordet

Ett år av investeringar2013 var ett år av investeringar i våra tre viktigaste strategiska tillväxtområden – innehåll, digitalt och geografisk expansion. Dessa investeringar har lett till att våra produkter har blivit starkare och mer tillgängliga än någonsin och gett resultat i form av ökad tillväxt. Vi har ett tydligt fokus på våra kunder och att skapa engagerande och spännande underhållningsupplevelser. Därför har vi förvärvat mer premium sport- och filmrättigheter, ytterligare utökat våra avtal med ledande innehållsproducenter och distributörer samt lanserat många fler kanaler och tjänster på många olika nätverk och plattformar. Det är också anledningen till att vi har flyttat högre upp i värdekedjan genom att själva bli Nordens ledande bolag för innehållsproduktion och ett av världens ledande företag för innehållsdistribution. Under året har vi ökat våra tittartidsandelar och abonnentbaser på nästan samtliga våra marknader samtidigt som vi har tagit betydande marknadsandelar. Vår digitala expansion fortsätter att accelerera allteftersom MTGx utvecklas snabbare än planerat med syftet att öka onlinekonsumtionen av video på våra marknader och öka våra onlinebaserade reklam- och abonnemangsintäkter. Vi avslutade året genom att gå in på två helt nya marknader - Tanzania och Turkiet, som båda erbjuder betydande framtida tillväxtpotential. Alla dessa investeringar görs för att forma framtidens underhållning genom att skapa framtidens underhållningskoncern.

Generera tillväxtVår försäljningstillväxt exklusive valutakurseffekter ökade för femte kvartalet i rad och uppgick till 14% i kvartalet och 8% för helåret. Försäljningstillväxten för våra fri- och betal-TV-verksamheter på Tillväxtmarknaderna var rekordhög under 2013, men vi står nu inför tuffare jämförelsetal i vad som fortsätter att vara svaga reklammarknader. Vår skandinaviska fri-TV-verksamhet växer återigen och vår nordiska betal-TV-verksamhet har fortsatt att gynnas av övergripande stark abonnenttillväxt och prisökningar. Vi fortsätter att investera under 2014 och letar som alltid efter möjligheter för att ytterligare accelerera vårt momentum för verksamheten. Våra banbrytande exklusiva sändningar från vinter-OS är bara ett exempel på sådana initiativ, som kommer att öka intäkterna för både våra fri-TV och betal-TV-verksamheter och skapa långsiktigt värde, men kortsiktigt pressa resultatet. Konkurrensen är hårdare än någonsin, men de investeringar som vi gör innebär att vi är väl positionerade för att kapitalisera på de pågående förändringarna, både vad gäller konsumtionsbeteenden och intäktsmodeller.

Möjliggöra fortsatt avkastningVi fortsätter att konvertera en hög andel av vårt resultat till kassaflöde och vi har även gynnats av utdelningar från CTC Media. Detta har gjort det möjligt för oss att investera i såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt och generera avkastning till aktieägarna. Vi avslutade året med en nettoskuld på bara 0,5 gånger EBITDA för tolvmånadersperioden, och vi har även refinansierat till attraktiva räntenivåer för att säkerställa att vi fortsätter att ha flexibilitet och kraft för att investera i framtida tillväxt och generera utdelning till aktieägarna. Styrelsen föreslår därför en utdelning om 10,50 för 2013, vilket motsvarar en rekordhög utdelningsandel om 56%.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef         

 "Starkare produkter. Högre tillväxt. Det är vad vår verksamhet handlar om – att skapa underhållningsupplevelser som folk älskar och vill ha mer av. Vår försäljningstillväxt ökade för femte kvartalet i rad och vi investerar i detta momentum med ett tydligt fokus på innehåll, digitalt och geografisk expansion!"

* * *

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid

London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46(0)8 5065 3936Storbritannien:      +44(0)20 3427 1908USA:                        +1212 444 0896

Pinkoden för konferensen är: 3712067. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                      +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                      +46 (0) 73 699 2714Email:                 investor.relations@mtg.se

JournalisterTel:                      +46 (0) 73 699 2709Email:                 press@mtg.se

London den 12 februari 2014

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2014 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten