Kv3 2018 Kvartalsrapport januari-september

Kv3 2018 Kvartalsrapport januari-september

Stockholm
October 23, 2018
07.30 CEST
Rekordhög Kv3-försäljning och högre resultat

Höjdpunkter tredje kvartalet 2018

  • Rekordhög försäljning om 4.683 (4.280) Mkr med en organisk tillväxt om 3%
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 328 (257) Mkr, inkluderat transaktionskostnader om 7 Mkr hänförliga till den föreslagna uppdelningen av MTG [1]
  • Totalt rörelseresultat om 340 (257) Mkr inkluderat 12 Mkr i jämförelsestörande poster [2]
  • Periodens totala resultat uppgick till 192 (177) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -2 (-11) Mkr. Totalt resultat per aktie om 2,32 (2,31) kr
  • Nettoskuld om 3.085 (3.309) Mkr motsvarande 1,6x rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv3 2018 Kv3 2017 Nio månader 2018 Nio månader 2017 Helår 2017
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.683 4.280 14.367 12.230 17.537
Organisk tillväxt 3,2% 7,0% 7,1% 6,9% 7,7%
Förvärvade/avvecklade enheter 1,0% 10,0% 6,7% 5,7% 8,3%
Valutakurseffekter 5,3% 0,1% 3,6% 1,7% 1,0%
Rapporterad tillväxt 9,4% 17,0% 17,5% 14,3% 16,9%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 328 257 1.004 785 1.264
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 7,0% 6,0% 7,0% 6,4% 7,2%
Jämförelsestörande poster 12 - -18 -23 -340
Rörelseresultat 340 257 986 763 923
Periodens resultat 194 189 693 547 612
Resultat per aktie före utspädning (kr) 2,35 2,49 8,96 7,61 8,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten 251 273 1.028 772 1.311
Avvecklade verksamheter [3]
Periodens resultat -2 -11 -11 161 748
Totalt verksamheter
Periodens resultat 192 177 682 708 1.360
Resultat per aktie före utspädning (kr) 2,32 2,31 8,80 9,37 18,73
Nettoskuld 3.085 3.309 3.085 3.309 1.812
SCROLL FOR MORE

[1] Kostnader hänförliga till den föreslagna uppdelningen av MTG samt till den tidigare tillkännagivna sammanslagningen mellan MTG Nordics och TDC Group, vilken drogs tillbaka den 19 juni 2018.[2] Jämförelsestörande poster under Kv 3 2018 omfattar huvudsakligen en icke kassapåverkande positiv omvärderingseffekt om 172 Mkr avseende Turtle Entertainment och en icke kassapåverkande kostnad om 164 Mkr avseende nedskrivningar av tillgångar i Zoomin.TV. Se sid 27 för en fullständig uppställning över jämförelsestörande poster.[3] Avvecklade verksamheter omfattar under tredje kvartalet 2018 MTGs verksamheter i Tanzania och för 2017 även MTGs verksamheter i Tjeckien och Baltikum. Helåret 2017 inkluderar en reavinst om 593 Mkr från avyttringen av verksamheten i Baltikum.

Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sida 25-29.  

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxtDetta var ännu ett kvartal med försäljnings- och vinsttillväxt. Vår fortsatta organiska tillväxt kompletterades med en 28% ökning av rörelseresultatet, trots transaktionskostnader om 7 miljoner kronor hänförliga till den föreslagna uppdelningen av MTG.

Solid utvecklingNordic Entertainment levererade sitt åttonde raka kvartal med ökad försäljning och vinst. Tillväxten är fortsatt driven av våra streamingtjänster generellt, och Viaplay i synnerhet. Fri-TV försäljningen var ned i jämförbara valutor men vår svenska radioverksamhet levererade ännu en gång tvåsiffrig tillväxt efter lanseringen av nya radiolicenser från början av augusti och Viafree fortsätter att växa kraftigt. Studios försäljning och vinst minskade men vi har en stark pipeline av kontrakterade produktioner. Vi har fortsatt investera i lokala serier och premiumsport i syfte att fortsätta öka antalet abonnenter samt användandet av våra tjänster.

Nova i Bulgarien fortsatte rapportera tvåsiffrig lönsam tillväxt, och vi har nu överklagat det lokala konkurrensverkets beslut om försäljningen av Nova.

MTGx genererade tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, och vi vände en rörelseförlust föregående år till en vinst, drivet av avsevärda förbättringar inom både InnoGames och ESL. Detta var det femte kvartalet i rad med en EBITDA-vinst för MTGx. InnoGames levererade ett exceptionellt kvartal drivet av ett antal speluppdateringar samt framgångsrika marknadsföringskampanjer. Vi ökar nu marknadsföringen av Warlords of Aternum, som har haft en lovande kommersiell lansering.

Esportförsäljningen var upp medan förlusterna minskade. God försäljningstillväxt i ”owned & operated” motverkades av lägre ”work-for-hire”-volymer då vi fortsatt vår strategiska omvandling av verksamheten. Vi förväntar oss att esportförsäljningen kommer att minska under fjärde kvartalet för att åter växa under 2019 och vi förväntar oss betydande resultatförbättringar framöver.

Uppdelningen förväntas ske i Kv1 2019Vår tidigare aktieägare Kinnevik slutförde i augusti distributionen av samtliga sina MTG-aktier för att kunna erhålla EU:s godkännande av sammanslagningen mellan Tele2 och Comhem. Följt av denna process slutförande har vi nu fortsatt vårt arbete med att dela upp MTG i två bolag, inklusive en separat notering av NENT Group. Vi har även utsett tre nya styrelsemedlemmar för NENT, säkrat en femårig kreditfacilitet samt ökat vårt ägande i ESL. Förutsatt att vi får aktieägarnas godkännande kommer vi att börsnotera NENT i mars 2019.  

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef

”Detta var ännu ett kvartal med lönsam tillväxt och den planerade uppdelningen fortsätter. Jag vill välkomna Kinneviks aktieägare som direkta ägare i MTG.”  

Aktieägarinformation

Årsstämman 2019Årsstämman 2019 kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman, för att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Information om hur och när registrering skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

I enlighet med beslutet vid MTG:s årsstämma 2018 har MTG:s dåvarande största aktieägare Kinnevik AB sammankallat en valberedning för att bereda förslag inför bolagets årsstämma 2019. Till följd av utdelningen av Kinneviks aktier i MTG till sina aktieägare samt utträdet av Kinneviks representant från valberedningen, består denna för närvarande av Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, John Hernander, utsedd av Nordea Fonder och Jimmy Bengtsson, utsedd av Skandia Liv. De tre aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen innehar tillsammans omkring 21 procent av rösterna i MTG. Valberedningens ledamöter har utsett Joachim Spetz till valberedningens ordförande vid sitt första möte.

Vänligen se www.mtg.com/sv/bolagsstyrning/#valberedning för information om valberedningens arbete.  

Finansiell kalender

Kv4 och helår 2018 5 februari 2019
SCROLL FOR MORE

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

    TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tidLondon och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0)8 5033 6574
Storbritannien: +44 (0)330 336 9105
USA +1 323-794-2093
SCROLL FOR MORE

   Pinkoden för konferensen är: 4428237. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com  

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 8 562 000 50 – mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober, 2018 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)