Kv3 2014 Kvartalsrapport januari-september

oktober 23 2014

Kv3 – Rekordhög försäljning genererar lönsam tillväxt

Höjdpunkter tredje kvartalet 2014

■  12% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 5%
■  Rörelseresultatet upp 32% till 215 (163) Mkr exklusive resultat från intressebolag om 115 (126) Mkr
■  Totalt rörelseresultat upp 14% till 329 (289) Mkr
■  Nettoresultatet upp 20% till 236 (196) Mkr
■  Resultatet per aktie upp 25% till 3,76 (3,00) kr
■  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 314 (211) Mkr med en nettoskuld på 928 (373) Mkr, motsvarande 0,4x senast 12 månaders EBITDA (justerat för engångsposter)
■  De föreslagna förändringarna i den ryska medielagstiftningen har nu antagits, vilket sänker den tillåtna gränsen för utländska ägande från 2016 och MTG utvärderar olika handlingsalternativ för att följa lagen och bevara samtliga parters intressen

Finansiellt sammandrag

+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|(Mkr) | 2014| 2013| 2014| 2013| 2013|
| |jul-sep|jul-sep|jan-sep|jan-sep|jan-dec|
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Nettoomsättning | 3.669| 3.191| 11.375| 10.005| 14.073|
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Förändring exklusive | 12%| 9%| 13%| 5%| 8%|
|valutaeffekter | | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Organisk förändring exkl | 5%| 5%| 4%| 4%| 5%|
|valutaeffekter | | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Rörelseresultat exkl resultat | 215| 163| 804| 849| 1.309|
|från intressebolag och | | | | | |
|engångsposter | | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Marginal exkl resultat från | 5,9%| 5,1%| 7,1%| 8,5%| 9,3%|
|intressebolag och engångsposter| | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Resultatandelar från | 115| 126| 415| 472| 576|
|intressebolag * | | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Rörelseresultat före | 329| 289| 1.219| 1.321| 1.885|
|engångsposter | | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Engångsposter ** | 0| -| -155| -| -147|
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Totalt rörelseresultat (EBIT) | 329| 289| 1.064| 1.321| 1.738|
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Periodens resultat | 236| 196| 702| 907| 1.168|
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Resultat per aktie före | 3,76| 3,00| 10,40| 12,72| 16,39|
|utspädning (kr) | | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Nettoskuld | 928| 373| 928| 373| 772|
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+
|Kassaflöde från den löpande | 314| 211| 999| 952| 1.348|
|verksamheten | | | | | |
+——————————-+——-+——-+——-+——-+——-+

  • Inkluderar i Kv1 2014 MTGs andel om 74 Mkr (11,5 miljoner USD) i intressebolaget CTC Medias engångskostnader om 29,9 miljoner USD i Kv4 2013

** Engångsposten för 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ukrainska satellit-TV-plattformen på 160 Mkr, kostnader på 70 Mkr relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från försäljningen av Zitius i Sverige. Engångsposten för 2013 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ryska satellit-TV-plattformen Raduga.

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxt
Detta var ytterligare ett kvartal med lönsam tillväxt då våra investeringar i existerande verksamheter och förvärv inte bara genererade ökad försäljning utan även högre vinst. Vi gör betydande framsteg över hela vår verksamhet och exekverar enligt vår strategi. De sammanlagda nordiska fri-och betal-TV-verksamheterna levererade återigen både ökad försäljning och vinst, till följd av fortsatt tillväxt inom Viaplay som mer än kompenserade för lägre linjärt tittande. Även tillväxtmarknadernas sammanlagda fri- och betal-TV-verksamheter ökade sin försäljning både organiskt och genom förvärvet av Trace. Ökade vinster inom betal-TV, samt även inom en rad av fri-TV-verksamheterna, motverkades av vårt resultat på den mycket konkurrensutsatta tjeckiska marknaden. Nice Entertainment, vårt bolag för innehållsproduktion, har nu dubblerats i storlek och vi fortsätter även att investera i vår digitala accelerator MTGx.

Vi får fler och fler abonnenter och tittare online och vår räckvidd ökar konstant allteftersom vi fortsätter att utveckla våra produkterbjudanden. Enbart detta kvartal har vi adderat innehåll från Viacoms Nickelodeon och från Disneys Maker Studios, förlängt våra Formel 1-rättigheter samt förvärvat rättigheterna till den bulgariska fotbollsligan. Dessa avtal visar de unika möjligheter vi har att kapitalisera på de investeringar som kommer av att vi köper rättigheter för flera fönster över flera marknader.

Rysk lagstiftning
Vi arbetar tillsammans med våra verksamheter – de bolag vi har investerat i – och med våra rådgivare för att se över vilka alternativ vi har gällande ändringarna i den ryska lagen. Den nya lagstiftningen i Ryssland om reklamförbud på betal-TV kanaler träder i kraft från början av 2015, medan den ryska lagändringen om massmedier, som sänker den tillåtna övre gränsen för sammanlagt utländskt ägande från 50 procent direkt ägande till 20 procent direkt och indirekt ägande eller kontroll, träder i kraft från början av 2016. Vi har byggt upp dessa underhållningsverksamheter under 20 år och kanalerna är några av de mest sedda i Ryssland så vi kommer att göra allt vi kan för att bevara samtliga parters intressen. Vi tittar på möjliga lösningar för alla berörda verksamheter och vi utvärderar en rad möjliga utfall för att säkerställa att vi följer lagändringarna.

Framtidsutsikter
Vi fortsätter att förvänta oss stigande intäkter och en ökad rörelsemarginal för Betal-TV Norden för 2014 jämfört med 2013. Betal-TV Tillväxtmarknader påverkas positivt av konsolideringen av Trace men vi fortsätter att påverkas negativt av valutaeffekter och vi känner redan av effekterna av Rysslands förbud mot reklam på betal-TV-kanaler som snart träder i kraft. Det sjunkande linjära tittandet i Skandinavien är en faktor men efterfrågan på TV fortsätter att vara hög och vi förväntar oss att priserna för 2015 kommer att reflektera detta. Majoriteten av våra fri-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna går bra och jämförelsetalen i Tjeckien kommer att lätta från början av nästa år. Efterfrågan på vårt innehåll är fortsatt stark och vi fortsätter att öka vår närvaro och utveckla våra produkterbjudanden. Vi har en rad spännande digitala verksamheter som finansieras av kassaflödet från våra etablerade verksamheter och vår integrerade verksamhet positionerar oss väl för fortsatt lönsam tillväxt.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

”Vi ser nyttan av de investeringar som vi har gjort, som lett till ökad försäljning och ökade vinster. Samtidigt står vi inför utmaningar i Ryssland och vi arbetar med att försöka hitta lösningar”

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:
+46(0)8 5033 6538

Storbritannien:
+44(0)20 3427 1910

USA:
+1718 354 1357

Pinkoden för konferensen är: 5886767. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

Stockholm, 23 oktober 2014

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef
Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
Organisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 klockan 07.30 CET.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×