Kv1 - rekordhög försäljning med tvåsiffrig tillväxt

Kv1 - rekordhög försäljning med tvåsiffrig tillväxt

Stockholm
April 25, 2014
13.00 CEST
Höjdpunkter första kvartalet 2014
  • 13% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 5%
  • Sändningarna av vinter-OS i Sverige gav ökad organisk försäljningstillväxt i Fri-TV Skandinavien och Betal-TV Norden
  • Tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt i Betal-TV Tillväxtmarknader och inom verksamheten för innehållsproduktion
  •  Rörelseresultatet uppgick till 118 (221) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag & JV till följd av investeringar i sändningarna av vinter-OS, lanseringen av nya kanaler och MTGx
  •  Totalt rörelseresultat uppgick till 301 (454) Mkr, inklusive resultatandelar från intressebolag & JV om 183 (233) Mkr
  •  Nettoresultatet uppgick till 159 (334) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning till 2,43 (4,73) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 195 (267) Mkr med en nettoskuld om 738 (nettokassa om 17) Mkr

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2014 jan-mar 2013 jan-mar 2013 jan-dec
Nettoomsättning 3.597 3.209 14.073
Förändring exklusive valutaeffekter 13% 1% 8%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 5% 2% 5%
Rörelseresultat exkl resultat från intressebolag & JV och engångsposter 118 221 1.309
Marginal exkl resultat från intressebolag & JV och engångsposter 3,3% 6,9% 9,3%
Resultatandelar från intressebolag & JV * 183 233 576
Rörelseresultat före engångsposter 301 454 1.885
Engångsposter - - -147
Totalt rörelseresultat (EBIT) 301 454 1.738
Periodens resultat 159 334 1.168
Resultat per aktie före utspädning (kr) 2,43 4,73 16,39
Kassaflöde från den löpande verksamheten 195 269 1.348
SCROLL FOR MORE

* Inkluderar i Kv1 2014 MTGs andel om 74 Mkr (11,5 miljoner USD) i intressebolaget CTC Medias engångskostnader om 29,9 miljoner USD i Kv4 2013

Observera att på grund av förändringar i IFRS regelverk (IFRS 11 - Samarbetsarrangemang) redovisas MTGs 50% ägande i Raduga från den 1 januari 2014 som en kapitalandel. Resultatet för tidigare perioder har därför justerats för jämförbarhet.

Koncernchefen har ordet

Ett olympiskt kvartal Höjdpunkten i kvartalet var våra sändningar i Sverige av vinter-OS i Sotji. Detta var det mest sedda vinter-OS någonsin, det mest framgångsrika för det svenska laget, och för första gången någonsin visades varenda minut. Vår tittarandel i Sverige uppgick till 60% under spelen, vilket var ett nytt rekord. Abonnenttillväxten för Viaplay var även den rekordhög.

Fortsatt tillväxt i volatila marknader Vår försäljningstillväxt exklusive valutaeffekter uppgick till 13%, drivet av de investeringar som vi genomförde förra året. Tillväxten var en kombination av organisk tillväxt inom nästan alla våra verksamheter samt förvärv av strategiskt viktiga bolag såsom Nice Entertainment. Reklammarknaden i våra 11 fri-TV marknader fortsätter att vara volatil, men vi räknar med att öka våra tittartidsandelar och våra marknadsandelar på nästan alla våra marknader under 2014. Vi möter dock tuffa jämförelsetal, framförallt i Tjeckien där vi hade en exceptionellt hög tillväxt under 2013. Abonnenttillväxten för våra betal-TV-verksamheter i Norden och Tillväxtmarknaderna fortsätter att vara god och resultatet ökade i dessa segment jämfört med föregående år. Koncernens lönsamhet har påverkats av våra OS-sändningar, nya kanaler i Norge och Tanzania, våra koncernövergripande digitala satsningar samt säsongsvariationen i vår verksamhet för innehållsproduktion som ökat väsentligt i storlek.

När det gäller framtidsutsikterna så fortsätter vi att förvänta oss en ökad rörelsemarginal för Betal-TV Norden för 2014 till följd av det positiva momentum som vi för närvarande har avseende försäljning och resultat. Samtidigt bevakar vi noga effekterna av det geopolitiska läget i Ukraina men vi står även fortsättningsvis bakom våra investeringar och verksamheter i regionen med tanke på de betydande möjligheter vi ser på dessa marknader samt våra starka positioner. Baserat på nuvarande valutakurser förväntar vi oss i nuläget inte ökad lönsamhet för Betal-TV Tillväxtmarknader för 2014.

Bygger momentumVi har slagit samman Viaplay och MTGx i syfte att skapa en ledande position inom digital underhållning och dra fördel av den ständigt ökande konsumtionen av online video. Vårt mål är tydligt - att vara det ledande digitala underhållningshuset på samtliga våra marknader, genom organiska investeringar samt förvärv. Jag är även entusiastisk över vårt nya pan-skandinaviska avtal med Sony Pictures med tanke på att det är den första i sitt slag och visar på fördelarna med vår integrerade struktur. Avtalet är ännu ett exempel på hur vi formar framtiden för underhållning med våra partners och för våra kunder. Vi vill helt enkelt göra fantastiskt innehåll, kanaler och tjänster tillgängligt så brett som möjligt. Det är också därför vi har tecknat nya långsiktiga avtal med en lång rad tredjeparts operatörer.

Vi balanserar våra organiska investeringar med utdelningar till aktieägarna samtidigt som vi vill bevara flexibiliteten att förvärva attraktiva företag. Vi avslutade kvartalet med 6,3 miljarder i tillgängliga likvida medel, en nettoskuld på 0,4 gånger EBITDA rullande 12 månader, och föreslår vår högsta kontantutdelning någonsin. Vi är väl positionerade för att investera i fortsatt tillväxt i syfte att öka framtida resultat och avkastning.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef

"Näst på tur är vårt planerade förvärv av 75% av Trace – ett av de ledande varumärkena inom underhållning för ungdomar i Afrika och som finns i 160 länder världen över"

   * * *

Telefonkonferens  Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tidLondon och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:               +46(0)8 5065 3936Storbritannien:      +44(0)20 3427 1908USA:                   +1646 254 3361

Pinkoden för konferensen är: 9161971. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.se.  

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                      +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                      +46 (0) 73 699 2714Email:                 investor.relations@mtg.se

JournalisterTel:                      +46 (0) 73 699 2709Email:                 press@mtg.se

Stockholm den 25 april 2014

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna rapport sådan som Modern Times Group MTG AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl. 13.00.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten