KONVERTERINGSKURS FÖR CDON GROUPS SKULDFÖRBINDELSE FASTSTÄLLD

januari 19 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att konverteringskursen för den femåriga konvertibla skuldförbindelsen på 250 miljoner kronor som utfärdats av CDON Group AB (CDON Group) har fastställts till 38 kronor per aktie. MTG tecknade 100% av skuldförbindelsen i december 2010 och kan därmed konvertera denna till maximalt 6.578.947 aktier i CDON Group mellan den 15 juni 2012 och slutet av den 1 december 2015. Förfallodatumet för skuldförbindelsen är den 2 december 2015.

Konverteringskursen motsvarar 125% av den volymviktade aktiekursen de första 20 handelsdagarna i CDON Groups aktie, det vill säga under perioden 15 december 2010 tills i fredags den 14 januari 2011.

En konvertering av skuldförbindelsen till maximalt 6.578.947 aktier i CDON Group skulle öka antalet utestående aktier i CDON Group från 66.342.124 per den 31 december 2010, till 72.921.071 och resultera i en utspädning på 9.0% i CDON Group.

CDON Groups femåriga skuldförbindelse är inte efterställd och löper med en årlig ränta om 2,85 procent.

Den konvertibla skuldförbindelsen redovisas inledningsvis till diskonterat nuvärde i MTGs balansräkning, där även marknadsvärdet av optionen att konvertera till aktier i CDON Group redovisas. Effekten på koncernens resultaträkning omfattar periodiseringen av ränteintäkter till en ränta motsvarande marknadsränta (inte den kontanta kupongräntan). Optionsdelen av skuldförbindelsen kommer även att omvärderas vid varje balansdag, och de förändringar i värde som eventuellt uppstår kommer att redovisas som en icke kassapåverkande post inom finansnettot i koncernens resultaträkning. 

 


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×