KONVERTERINGSKURS FÖR CDON GROUPS SKULDFÖRBINDELSE FASTSTÄLLD

KONVERTERINGSKURS FÖR CDON GROUPS SKULDFÖRBINDELSE FASTSTÄLLD

Stockholm
January 19, 2011
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att konverteringskursen för den femåriga konvertibla skuldförbindelsen på 250 miljoner kronor som utfärdats av CDON Group AB (CDON Group) har fastställts till 38 kronor per aktie. MTG tecknade 100% av skuldförbindelsen i december 2010 och kan därmed konvertera denna till maximalt 6.578.947 aktier i CDON Group mellan den 15 juni 2012 och slutet av den 1 december 2015. Förfallodatumet för skuldförbindelsen är den 2 december 2015.

Konverteringskursen motsvarar 125% av den volymviktade aktiekursen de första 20 handelsdagarna i CDON Groups aktie, det vill säga under perioden 15 december 2010 tills i fredags den 14 januari 2011.

En konvertering av skuldförbindelsen till maximalt 6.578.947 aktier i CDON Group skulle öka antalet utestående aktier i CDON Group från 66.342.124 per den 31 december 2010, till 72.921.071 och resultera i en utspädning på 9.0% i CDON Group.

CDON Groups femåriga skuldförbindelse är inte efterställd och löper med en årlig ränta om 2,85 procent.

Den konvertibla skuldförbindelsen redovisas inledningsvis till diskonterat nuvärde i MTGs balansräkning, där även marknadsvärdet av optionen att konvertera till aktier i CDON Group redovisas. Effekten på koncernens resultaträkning omfattar periodiseringen av ränteintäkter till en ränta motsvarande marknadsränta (inte den kontanta kupongräntan). Optionsdelen av skuldförbindelsen kommer även att omvärderas vid varje balansdag, och de förändringar i värde som eventuellt uppstår kommer att redovisas som en icke kassapåverkande post inom finansnettot i koncernens resultaträkning. 

 

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2011 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf