Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Stockholm
April 27, 2000
17.38 CEST

AKTIEÄGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 maj 2000 kl. 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm. ANMÄLAN M M Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 15 maj 2000, dels ha anmält sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast måndagen den 22 maj 2000 kl. 13.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske via bolagets webbsida, www.mtg.se eller på telefon 08-560 000 50, eller skriftligen under adress Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm eller per fax 08-20 50 74. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 15 maj 2000 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av justeringsmän. 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Styrelsens förslag till nyemission av aktier enligt nedanstående förslag. 7. Beslut angående utställande av köpoption avseende konvertibelt skuldebrev i Metro International S.A. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern- redovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet år styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelse. 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 15. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV AKTIER Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 8.445.945 kronor genom nyemission av 422.297 aktier av serie A och 1.266.892 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna skall kunna tecknas av TV1000 Sverige AB, som är ett helägt dotterföretag till Industriförvaltnings AB Kinnevik. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom tillskjutande av rörelsen i TV1000 Sverige AB i vilket aktierna i de norska, danska och finska dotterbolagen ingår. De nya aktierna skall ge rätt till vinstutdelning första gången från och med för räkenskapsåret 1999. Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte handlingar enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med den 18 maj 2000. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten. BESLUT ANGÅENDE UTSTÄLLANDE AV KÖPOPTION Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget skall utställa en köpoption avseende konvertibelt skuldebrev i Metro International S.A. Köpoptionen skall kunna förvärvas av Jan H. Stenbeck i hans egenskap av styrelseledamot i Metro International S.A. Jan H. Stenbeck är tillika styrelseordförande i Modern Times Group MTG AB. Priset på optionen kommer att fastställas till det genomsnittliga priset på Metro International SA aktier under de första sju handelsdagarna efter notering. Till övriga styrelseledamöter i Metro International SA kan det komma att utställas liknande köpoptioner vid ett senare tillfälle. De närmare villkoren för det konvertibla skuldebrevet och köpoptionen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress enligt ovan från och med den 18 maj 2000. Beslut om godkännande av ovanstående köpoption fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. UTDELNING Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av samtliga aktier i Metro International S.A. enligt följande. För varje aktie av serie A i Modern Times Group MTG AB erhålls en aktie av serie A i Metro International S.A. och för varje aktie av serie B i Modern Times Group MTG AB erhålls motsvarande 0,3 aktier av serie A och motsvarande 0,7 aktier av serie B i Metro International S.A. Genom utdelningen minskar fritt eget kapital i Modern Times Group MTG AB med högst 200 miljoner kronor. De närmare villkoren för utdelningen av aktierna i Metro International S.A. föreslås beslutas av styrelsen, innefattande bland annat fastställandet av datum för avstämningsdag för utdelningen av aktierna. STYRELSE Till styrelseledamöter kommer att föreslås som omval av Jan Hugo Stenbeck, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer och Stig Nordin samt nyval av Asger Aamund. Som styrelsesuppleant föreslås nyval av Johan Hakelius. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget. Med hänsyn till att revisorer och revisorssuppleanter vid förra årets ordinarie bolagsstämma valdes för två respektive fyra år skall revisorsval inte ske på denna bolagsstämma. Stockholm i april 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01200/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer