KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Stockholm
October 4, 2010
15.00 CEST
AKTIEÄGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2010 klockan 16.00 på Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 oktober 2010, och

- dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 15 oktober 2010 klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets webbplats, www.mtg.se, på telefon +46 8 5620 0055, eller skriftligen till bolaget under adress:

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18Box 2094103 13 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, person­nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker del­tagan­de med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och dokument som styrker behörighet att utfärda fullmakt får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämman. Märk anmälan per brev med ”Extra Bolagsstämma”.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.mtg.se). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt deltaga på distans.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 15 oktober 2010.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.             Stämmans öppnande.
  2.             Val av ordförande vid stämman.
  3.             Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4.             Godkännande av dagordning.
  5.             Val av en eller två justeringsmän.
  6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7.             Beslut om utdelning av samtliga aktier i CDON Group AB.
  8.             Stämmans avslutande.

UTDELNING AV SAMTLIGA AKTIER I CDON GROUP AB (punkt 7)

Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) föreslår att extra bolagsstämman 21 oktober 2010 beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON Group AB (”CDON Group”) på i huvudsak följande villkor. Styrelsen föreslår att aktieägare för varje A-aktie respektive B-aktie i MTG erhåller en aktie i CDON Group. MTGs C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning. Utdelningen kommer att motsvara högst 4,89064 kronor per A- respektive B-aktie och genom utdelningen minskas fritt eget kapital i MTG med högst 323.637.004 kronor, baserat på det potentiella antalet utestående aktier vid avstämningsdagen.

Extra bolagsstämman i CDON Group beslöt den 24 september 2010 att genomföra en kvittningsemission varigenom MTG erbjuds att teckna totalt 65.545.122 aktier i CDON Group till en kurs om 3,646 kronor per aktie mot betalning genom kvittning av MTGs fordran på CDON Group om 239.000.000 kronor (”Emissionen”). Genom Emissionen ökas CDON Groups aktiekapital till 132.090.244 kr fördelat på 66.045.122 aktier. MTG ska teckna sig för det maximala antalet aktier i Emissionen.

Utdelningen enligt detta förslag är villkorad av att Emissionen registreras vid Bolagsverket, samt av att Nasdaq OMX Stockholm har godkänt CDON Group för notering och att Finansinspektionen granskat och godkänt noteringsprospektet senast den 28 februari 2011. Avsikten är att CDON Groups aktier skall tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm efter att utdelningen har genomförts.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 67.110.122 aktier, varav 6.636.813 A-aktier, 59.408.309 B-aktier samt 1.065.000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 126.841.439 röster. Bolaget innehar för närvarande 1.065.000 egna C-aktier motsvarande 1.065.000 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsens förslag samt handlingar enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer, senast från och med torsdagen den 7 oktober 2010, att hållas tillgängliga enligt 18 kap 7 § aktiebolagslagen på bolagets webbplats, www.mtg.se, samt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Som en service till aktieägarna kommer stämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

_______________________

Program vid stämman

15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.16.00 Stämman öppnas.

Stockholm i oktober 2010Modern Times Group MTG AB (publ)Styrelsen

 Non-Swedish speaking shareholdersThis notice to attend the Extraordinary General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ), to be held on Thursday 21 October at 4 p.m. CET at Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm, Sweden, is available in English on www.mtg.se. For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Extraordinary General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf