KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Stockholm
January 15, 2019
07.01 CET

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG” eller ”Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma den 7 februari 2019 kl. 09.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

ANMÄLAN M.M

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 februari 2019, och
 •  anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 1 februari 2019 (helst före kl. 13.00). Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB ”Extra bolagsstämma, MTG”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i den extra bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 1 februari 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.mtg.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid bolagsstämman på distans.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan kommer MTG behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman. För ytterligare information om MTGs behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Aktien”).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av B-aktier
 9. Stämmans avslutande

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Fredrik Palm.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB till MTGs aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att samtliga aktier i MTGs helägda dotterbolag Nordic Entertainment Group AB (”NENT Group”) delas ut, varvid en (1) A-aktie i MTG berättigar till en (1) A-aktie i NENT Group och en (1) B-aktie i MTG berättigar till en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna i MTG erhåller ingen utdelning. Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdagen för rätt till denna utdelning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av B-aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om emission av B-aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet B-aktier i MTG vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.

Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler strategiska investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan för att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter allteftersom de uppkommer och i enlighet med bolagets strategi. Vidare kan det möjliggöra för MTG att anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare, vilket även kan medföra operationella fördelar och synergier, inklusive accelererad tillgång till nya marknader.

I den utsträckning nyemissioner av aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknadsmässiga villkor.

Några B-aktier kommer inte emitteras med stöd av bemyndigandet före utdelningen och börsnoteringen av aktierna i NENT Group och kommer därför inte medföra rätt att erhålla några aktier i NENT Group.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 67 647 124 aktier, varav 545 662 A-aktier, 66 441 462 B-aktier samt 660 000 C-aktier. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i MTG är 72 558 082 röster. Dagen denna kallelse offentliggörs innehar MTG 6 099 egna B-aktier och 660 000 egna C-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, yttranden enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, informationsbroschyr avseende utdelningen av Nordic Entertainment Group AB samt Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mtg.com, hos Bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Information på bolagsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

* * *

Stockholm i januari 2019 MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ) STYRELSEN

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 07.01 CET. Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF