Kallelse till bolagsstämma

april 18 2002

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB,
tillkännagav idag att aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ)
härmed kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 maj 2002 kl.
9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den
6 maj 2002,
– dels anmäla sin avsikt att deltaga senast måndagen den 13 maj
2002, klockan 13.00.

Anmälan om deltagande på bolagsstämma skall ske via bolagets hemsida,
www.mtg.se eller skriftligen under adress Modern Times Group MTG AB, Box
2094, 103 13 Stockholm eller på telefon 033-724 12 67. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer,
samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, senast måndagen den 6 maj 2002
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 6 maj 2002.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner.
15. Stämmans avslutande.

UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2001 inte lämnas.

STYRELSE OCH REVISORER
Till styrelseledamöter föreslås omval av Asger Aamund, David Chance,
Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin, Jan H Stenbeck och Pelle Törnberg.

Vid ordinarie bolagsstämma 1999 utsågs Lars Träff till revisor och Erik
Åström till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Vid ordinarie
bolagsstämma 2001 utsågs Hans Karlsson till revisor och Carl Lindgren
till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år. Hans Karlsson har
nu bett att få bli entledigad, varför nyval av Carl Lindgren som revisor
och Björn Flink som revisorssuppleant föreslås.

Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50
procent av samtliga röster i bolaget.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV SKULDFÖRBINDELSER
FÖRENADE MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER
För att möjliggöra utställandet av ännu ej utgivna personaloptioner i
enlighet med det optionsprogram som antogs på extra bolagsstämma den 16
februari 2001, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
ordinarie bolagsstämma, besluta om emission av skuldförbindelser
förenade med högst 127.476 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av
aktier i bolaget.

Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Beslutet innebär,
om bemyndigandet utnyttjas fullt ut, inte någon ytterligare utspädning i
förhållande till det beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den
16 februari 2001 och den ordinarie bolagsstämman den 17 maj 2001. Skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa
fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan nämnda optionsprogram samt
att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller
motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet.

ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 ovan kommer
att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm
från och med den 2 maj 2002. De aktieägare som önskar ta del av dessa
handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes
med posten.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50

Patrik Linzenbold, Investor Relations tel +46 (0) 8 562 000 53

Modern Times Group MTG AB består av sex affärsområden: Viasat
Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länderoch new media – text-
TV, Everyday interaktiv TV, internet- och mobilportal), Radio ( lokala
och nationella nätverk i fem länder), Publishing (affärsnyheter och
informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och
logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios
(innehållsproduktion och rättighetsbibliotek).

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista
(symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York
(symbolen MTGNY).


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT01200/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT01200/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×