Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma

Stockholm
April 17, 2003
10.00 CEST

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ) kallar härmed bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003 klockan 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 5 maj 2003. - dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 9 maj 2003 klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.mtg.se, eller skriftligen till bolaget under adress: Modern Times Group MTG AB Box 2094 103 13 Stockholm eller på telefon 033-724 12 67. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma". Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 5 maj 2003. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 14. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall: (a) utse en nomineringskommitté; (b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt (c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 15. Stämmans avslutande. UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2002 inte lämnas. STYRELSE OCH REVISORER Till styrelseledamöter föreslås omval av Asger Aamund, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin och Pelle Törnberg samt nyval av Cristina Stenbeck. Till revisor föreslås omval av Lars Träff och till revisorssuppleant föreslås omval av Erik Åström. Vid ordinarie bolagsstämma 2002 utsågs Carl Lindgren till revisor och Björn Flink till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor & Press Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, innehåll samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri- och betal TV operatören i Norden och Baltikum och har fri-TV verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01750/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer