KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Stockholm
April 14, 2004
08.00 CEST

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ) kallar härmed bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 12 maj 2004 klockan 09.30 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 30 april 2004, - dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 6 maj 2004 klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.mtg.se, på telefon 0433-747 56, eller skriftligen till bolaget under adress: Modern Times Group MTG AB Box 2094 103 13 Stockholm Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma". Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 april 2004. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall: (a) utse en nomineringskommitté; (b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt (c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 14. Stämmans avslutande. UTDELNING (punkt 8) Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2003 inte lämnas. STYRELSE (punkt 12) Till styrelseledamöter föreslås omval av Asger Aamund, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg samt nyval av Nick Humby och David Marcus. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland annat Emesco AB, Invik & Co. AB, Industriförvaltnings AB Kinnevik, SEB Fonder och SEB Trygg Liv. Stockholm i april 2004 STYRELSEN För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett internationellt medieföretag med verksamheter i mer än 30 länder. Den huvudsakliga verksamheten är fri- och betal-TV i Skandinavien, Baltikum, Ungern och ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/14/20040413BIT20910/wkr0006.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0006.pdf