Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Stockholm
April 14, 2023
14.50 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB kallas härmed till årsstämman onsdagen den 17 maj 2023 klockan 13.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12.15 då kaffe kommer att serveras. Aktieägare har också möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i MTGs bolagsordning.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens förslag till årsstämman, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 9 maj 2023, och anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 11 maj 2023.

Genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB (som administrerar formulären å MTGs vägnar) tillhanda senast torsdagen den 11 maj 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Poströstningsformuläret kan antingen skickas in via e-post till proxy@computershare.se eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar finns i poströstningsformuläret. Vänligen notera att aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande i stämmolokalen" nedan. Detta innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte är tillräckligt för aktieägare som önskar delta i stämmolokalen.

En förinspelad version av anförandet av verkställande direktören, Maria Redin, kommer att publiceras på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare") senast två veckor innan årsstämman.

I stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 11 maj 2023. Anmälan kan göras via MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"), via e-post till proxy@computershare.se, per telefon till 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska vid anmälan uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 9 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 11 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande av styrelsens ordförande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 12. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
 15. Fastställande av arvode åt revisorn.
 16. Val av styrelseledamöter:
 1. Chris Carvalho (omval, valberedningens förslag).
 2. Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).
 3. Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag).
 4. Simon Leung (omval, valberedningens förslag).
 5. Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag).
 6. Florian Schuhbauer (omval, valberedningens förslag).
 7. Liia Nõu (nyval, valberedningens förslag).
 8. Susanne Maas (nyval, valberedningens förslag).
 1. Val av styrelseordförande.
 2. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 3. Beslut om ett kombinerat kort- och långsiktigt incitamentsprogram för 2023, innefattande beslut om:
 1. antagande av programmet,
 2. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C,
 3. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C,
 4. överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i programmet, och
 5. aktieswapavtal med tredje part med anledning av programmet.
 1. Beslut för att säkerställa leverans av aktier av serie B enligt 2022 års kombinerade kort- och långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om:
 1. bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av aktier av serie C, och
 2. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C.
 1. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier av serie B. 
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
 4. Beslut om en riktad emission av aktier av serie B till säljarna av Ninja Kiwi, inklusive vissa nyckelanställda i Ninja Kiwis verksamhet, för att betala tilläggsköpeskillingar.
 5. Årsstämmans avslutande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB) (www.mtg.com) är en internationell gamingkoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Du hittar vårt huvudkontor i Sverige, men vi har en internationell kultur och ett globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG - Kallelse till årsstämma 2023