KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Stockholm
April 19, 2016
08.30 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 18 maj 2016, och
 • anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 18 maj 2016 helst före klockan 13.00. Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Årsstämma, Modern Times Group MTG", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 18 maj 2016 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter:

  (a) Joakim Andersson (omval, valberedningens förslag).(b) David Chance (omval, valberedningens förslag).(c) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).(d) Bart Swanson (omval, valberedningens förslag).(e) Donata Hopfen (nyval, valberedningens förslag).(f) John Lagerling (nyval, valberedningens förslag).

 16. Val av styrelseordförande.
 17. Godkännande av ordning för valberedningen.
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 19. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2016, innefattande beslut om (a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram 2016, och (b) överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna.
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 21. Årsstämmans avslutande. 

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13, 15(a)-(f) och 16)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy och Bart Swanson samt nyval av Donata Hopfen och John Lagerling till styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att David Chance omväljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsens ordförande om 1 375 000 kronor (2015: 1 260 000), till var och en av övriga styrelseledamöter om 475 000 kronor (oförändrat) och ett totalt arvode för arbete inom styrelsens utskott om sammanlagt 800 000 kronor (oförändrat). Vidare föreslår valberedningen att för arbete i revisionsutskottet ska ett arvode om 225 000 kronor utgå till ordföranden och ett arvode om 125 000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna. För arbete inom ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 100 000 till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Totalt uppgår styrelsearvodet för tiden intill nästa årsstämma till 4 550 000 kronor (2015: 4 910 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2017 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Valberedningen kommer att bildas under september 2016 efter samråd med de, per den 31 augusti 2016, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot av valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2017 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Information om revisorsval

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes som revisor på årsstämman 2014 för en mandattid om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2018. KPMG AB har utsett den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt till huvudansvarig revisor. 

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår en utdelning om 11,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 26 maj 2016. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna tisdagen den 31 maj 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i MTG samt styrelseledamöter om de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjer för ersättning

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att MTG kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara internationella företag, främst nordiska och europeiska media-, telekom- och onlineföretag. Ändamålet är att skapa en marknadsmässig, välbalanserad ersättning som både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar och även MTGs prestation samt att likrikta de ledande befattningshavarnas incitament med aktieägarnas intressen. Intentionen är att alla ledande befattningshavare ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i MTG och att ersättning till ledande befattningshavare ska utgå enligt principen belöning efter prestation.

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast kontantersättning, kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive), möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive), pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner.

Fast lön

De ledande befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den enskildes ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

STI ska baseras på hur väl fastställda mål för MTG-koncernen och de ledande befattningshavarnas ansvarsområden har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna, individuella). Målen inom respektive ansvarsområde syftar till att främja MTGs utveckling både på kort och lång sikt.

Utfallet av STI kan generellt uppgå till högst 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön. Utbetalning av en del av STI är villkorad av att den investeras i MTG-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid.

LTI ska vara kopplad till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade kriterier för att mäta prestation och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för MTG-koncernens utveckling samt likrikta de ledande befattningshavarnas incitament med aktieägarnas intressen.

Pensioner och övriga förmåner

För de ledande befattningshavarna finns pensionslösningar som är sedvanliga, konkurrenskraftiga och ingångna på marknadsmässiga villkor i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Pensionslösningarna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

MTG erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Andra förmåner är, exempelvis, företagsbil och företagshälsovård. I vissa fall kan företagsbostad erbjudas under en begränsad period.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för ledande befattningshavare är tolv månader under vilken tid lön kommer att utbetalas. MTG tillåter generellt inte avtal om ytterligare avgångsvederlag.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer i enskilda fall. Som exempel ska Bolaget kunna betala ut ytterligare rörlig ersättning eller göra kontantutbetalningar vid exceptionella prestationer eller när det föreligger särskilda omständigheter som exempelvis rekrytering eller för att behålla en person inom MTG. Om det görs sådana avvikelser kommer styrelsen att redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Utvärdering av riktlinjerna och revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts

I enlighet med 10.3 och 9.1 Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2015 har följts. Utvärderingen, och revisorns granskning, har resulterat i slutsatsen att MTG under 2015 i huvudsak har följt de riktlinjer som årsstämman har beslutat om, men att styrelsen under 2015, till följd av exceptionella prestationer, beslutade om att betala en rörlig ersättning till VD som översteg 100 procent av hans fasta lön.

Långsiktigt incitamentsprogram 2016 (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("Planen") för ledande befattningshavare (avser inte styrelseledamöter) och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen enligt följande.

Antagande av Planen (punkt 19(a))

Motiv för Planen

De huvudsakliga motiven för att anta Planen är att skapa förutsättningar för att rekrytera, motivera och behålla högpresterande nyckelpersoner; sammanlänka deltagarnas intressen och ersättning med aktieägarnas genom att knyta en del av deltagarnas ersättning till MTGs vinst och den totalavkastning aktieägarna erhåller och på så sätt främja maximalt långsiktigt värdeskapande i MTG

Planen har samma struktur som det långsiktiga incitamentsprogrammet i MTG förra året.

Planen i korthet

Planen föreslås omfatta cirka 85 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen. Baserat på deltagarens fasta årslön och en beräknad kurs på MTGs B-aktie, kommer deltagarna att tilldelas rätter att, vederlagsfritt, erhålla MTG B-aktier, förutsatt att Planens villkor uppfylls.

Antalet MTG B-aktier som tilldelas under Planen är beroende av graden av uppfyllelse av ett intjänandevillkor som baseras på relativ totalavkastning för aktieägarna (TSR) samt två prestationsvillkor som baseras på absolut totalavkastning för aktieägarna (TSR) och rörelseresultatet (EBIT). Tilldelning av aktier är även villkorad av att deltagaren fortfarande är anställd i MTG-koncernen efter intjänandeperioden och, för VD och de ledande befattningshavarna, att de byggt upp ett eget aktieägande i MTG som uppgår till ett fastställt värde.

Maximalt antal MTG B-aktier som kan överlåtas till deltagarna enligt Planen ska vara begränsat till 450.000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av samtliga aktier och 0,4 procent av samtliga röster.

Tilldelning av aktierätter

Det antal rätter att, vederlagsfritt, erhålla MTG B-aktier ("Aktierätter") som deltagaren kommer att tilldelas ska beräknas på en andel av deltagarens fasta årslön, brutto före skatt, ("Bruttolön") och en aktiekurs om 241,59 kr (beräknat som den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för MTGs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de fem (5) sista handelsdagarna i mars 2016) minskat med 11,50 kr (den föreslagna utdelningen) till 230,09 kr.

I enlighet med dessa fördelningsprinciper kommer tilldelning av Aktierätter under Planen vara följande:

 • MTG s VD tilldelas Aktierätter till ett värde som motsvarar 75 procent av hans Bruttolön;
 • övriga ledande befattningshavare i MTG (för närvarande 7 personer) tilldelas Aktierätter till ett värde som motsvarar 75 procent av deras Bruttolön; och
 • övriga nyckelpersoner (cirka 80 personer) tilldelas Aktierätter till ett värde som motsvarar 50 procent av deras Bruttolön.

Tilldelning av MTG B-aktier med stöd av Aktierätterna; villkor för intjänande och att mäta prestation

För Aktierätter ska följande villkor gälla:

 • Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2016. Tilldelning av MTG B-aktier med stöd av Aktierätterna kommer att ske efter en treårsperiod som slutar när MTG offentliggör delårsrapporten avseende första kvartalet 2019 ("Intjänandeperioden").
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • För att stärka deltagarnas och aktieägarnas gemensamma intressen kommer MTG att kompensera för lämnade utdelningar genom att öka antalet aktier som respektive Aktierätt berättigar till.

Tilldelning av MTG B-aktier baseras på graden av måluppfyllelse av det aktuella intjänande- eller prestationsvillkoret för Aktierätten. En tredjedel av Aktierätterna är Serie A (intjänandebaserade), en tredjedel Serie B (prestationsbaserade) och en tredjedel Serie C (prestationsbaserade).

Serie A: Relativ TSR                                                                                                                                                                                                              Den totalavkastning aktieägarna erhåller på MTGs B-aktie (TSR) ska under räkenskapsåren 2016-2018 överstiga genomsnittlig TSR för en referensgrupp av jämförbara nordiska och europeiska underhållningsföretag för att uppnå miniminivån. Referensgruppen består av CME, ITV, M6, Mediaset, Pro Sieben, RTL, Sky, TF 1, Schibsted, Comhem och Sanoma ("Referensgruppen"). När TSR beräknas för Referensgruppen ska de bolag som har högst och lägst TSR ska inte tas med.
Serie B: Rörelseresultat (EBIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MTGs rörelseresultat (EBIT), justerat för extraordinära eller icke-budgeterade poster eller händelser som inte är ett led i den normala affärsverksamheten (som exempel köp och försäljningar av företag och verksamheter samt icke-återkommande poster) för att fastställa normaliserad EBIT. EBIT-villkoret sätts för tre (3) fristående ettåriga prestationsperioder, räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018, och ska motsvara den målnivå som styrelsen fastställer för varje räkenskapsår, med en relativ viktning mellan var och en av de ettåriga prestationsperioderna som ska vara en tredjedel. Efter varje ettårig prestationsperiod kommer MTG att lämna information till aktieägarna om målnivån uppnåddes eller inte i årsredovisningen för det aktuella året. Information om målnivåer för Serie B kommer att lämnas i samband med att tilldelning av MTG B-aktier sker.
Serie C: Absolut TSR    Den totalavkastning aktieägarna erhåller på MTGs B-aktie (TSR) under räkenskapsåren 2016-2018 ska överstiga 10 procent för att uppnå miniminivån och 33 procent för målnivån.
SCROLL FOR MORE

För att varje Aktierätt ska berättiga deltagaren till en (1) MTG B-aktie krävs att miniminivån för Aktierätter i Serie A och målnivåerna för Aktierätter i Serie B och C uppnås. Om miniminivån uppnås för Aktierätter i Serie C ger 20 procent av deltagarens Aktierätter tilldelning av aktier. I fall där nivån av graden av måluppfyllelse för Aktierätter i Serie C ligger mellan minimi- och målnivån kommer tilldelning att ske på en linjär basis i steg. Om miniminivån inte uppnås för Aktierätter i Serie A och C, eller målnivån för Aktierätter i Serie B, förfaller alla Aktierätterna i respektive serie.

Baserat på om det tillämpliga intjänande- eller prestationsvillkoret för Aktierätter i Serie A och B uppnås och graden av måluppfyllelse av prestationsvillkoret för Aktierätter i Serie C samt under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, alltjämt är anställd i MTG-koncernen efter Intjänandeperioden, ger varje Aktierätt deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en (1) MTG B-aktie. För VD och de ledande befattningshavarna krävs även att de byggt upp ett eget aktieägande i MTG motsvarande ett fastställt värde, som för Planen är 100 procent av den fasta årslönen, netto efter skatt, ("Nettolön") för VD och 50 procent av Nettolönen för övriga ledande befattningshavare ("Aktieägandemålet").

MTG avser att presentera det slutliga utfallet av Planen i årsredovisningen för år 2019.

Planens omfattning

Det maximala antalet MTG B-aktier som kan tilldelas enligt Planen är begränsat till 450 000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av samtliga aktier och 0,4 procent av samtliga röster. Antalet MTG B-aktier som enligt Planen kan överlåtas till deltagarna ska, på villkor som styrelsen beslutar om, kunna bli föremål för omräkning på grund av att MTG genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Kostnader för Planen och effekter på viktiga nyckeltal

Planen kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad. Baserat på en beräknad aktiekurs om 230,09 kr, att VD och ledande befattningshavare har uppnått Aktieägandemålet, en årlig personalomsättning om 10 procent och att 50 procent av Aktierätterna ger rätt till tilldelning av MTG B-aktier, beräknas den totala kostnaden för Planen exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 31 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2016-2019.

Kostnaderna för sociala avgifter kommer också kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 9 miljoner kronor med tidigare beskrivna antaganden, en genomsnittlig nivå på sociala avgifter om 20 procent och en årlig aktiekursutveckling om 10 procent på MTGs B-aktie under Intjänandeperioden.

Om Planen hade introducerats 2015 baserat på ovan angivna förutsättningar hade detta på årsbasis proforma resulterat i en minskning av resultat per aktie om 0,18 kronor. Den årliga kostnaden för Planen inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 14 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad motsvarar 0,5 procent av MTGs totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, som var 3 053 miljoner kronor för 2015.

För varje kategori finns ett i förväg fastställt högsta belopp ("Tak") vid tilldelning av aktier motsvarande en ökning om 2-3 gånger Bruttolönen, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Om beloppet vid tilldelning av aktier överstiger det i förväg fastställda beloppet, kommer antalet aktier varje Aktierätt ger rätt till att minska i motsvarande grad. Förutsatt ett 100-procentigt uppfyllande av villkoren för att mäta prestation samt att respektive Tak har nåtts, uppgår den maximala kostnaden för Planen till cirka 85 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 68 miljoner kronor.

Tilldelning av aktier i enlighet med Planen

Högst 450.000 egna B-aktier som innehas av bolaget kan överlåtas till deltagare inom ramen för Planen, enligt punkt 19(b).

Förberedelser och hantering av Planen

Planen har utarbetats av MTGs ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna av 2016.

Styrelsen, eller MTGs ersättningsutskott, ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för Planen, inom ramen för av årsstämman antagna villkor och riktlinjer. Styrelsen och MTGs ersättningsutskott, ska ha rätt att göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla lagstiftning, marknadsförutsättningar eller restriktioner i vissa jurisdiktioner eller om Aktieägandemålet och leverans av aktier till deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser. Detta innefattar bland annat en rätt att, om sådana omständigheter föreligger, besluta att de ledande befattningshavarna ska kunna tilldelas B-aktier i MTG även om Aktieägandemålet inte uppnåtts, och att deltagarna ska kunna erbjudas kontant ersättning. Det föreslås vidare att styrelsen ska ha rätt att göra andra ändringar om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i MTG-koncernen eller dess omvärld som innebär att Planen inte längre korrekt reflekterar MTG-koncernens resultat. Sådana justeringar ska enbart göras för att uppfylla Planens övergripande syfte.

Information om övriga incitamentsprogram inom MTG

För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG finns för närvarande tre långsiktiga incitamentsprogram. Information om dessa planer såsom villkor, deltagande, antal utgivna och utestående instrument m.m. finns i MTGs årsredovisning för koncernen 2015, not 28, samt på MTGs hemsida www.mtg.com.

Överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna (punkt 19(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 450 000 MTG B-aktier i eget innehav, vederlagsfritt, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.

Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 20)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier, i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet, i enlighet med följande villkor:

 • Återköp av A- och/eller B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regler rörande köp av egna aktier.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 • Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen ska kunna besluta att återköp av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets aktiekapital.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 67 647 124 aktier, varav 5 007 793 A-aktier, 61 774 331 B-aktier samt 865 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 112 717 261 röster. Bolaget innehar för närvarande 146.155 egna B-aktier och 865 000 egna C-aktier motsvarande 1 011 155 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 19 och 20

Beslut enligt punkt 19(b) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Punkt 19(a) och 19(b) är villkorade av varandra.

Beslut enligt punkt 20 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning och information om avvikelsen från riktlinjerna enligt 8 kap. 51 § aktiebolagslagen, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter kommer från och med idag att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.mtg.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller på adress Computershare AB "Årsstämma, Modern Times Group MTG", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i april 2016

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

14.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

15.00 Årsstämman öppnas. 

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 24 May 2016 at 3.00 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.mtg.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

____________

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 8.30.

Ladda ned press filerna:
Release