KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Stockholm
April 4, 2017
08.00 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017, och
 • anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 3 maj 2017 helst före klockan 13.00. Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Årsstämma, MTG", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 3 maj 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter:(a) Joakim Andersson (omval, valberedningens förslag).(b) David Chance (omval, valberedningens förslag).(c) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).(d) Donata Hopfen (omval, valberedningens förslag).(e) John Lagerling (omval, valberedningens förslag).(f) Natalie Tydeman (nyval, valberedningens förslag).
 16. Val av styrelseordförande.
 17. Godkännande av ordning för valberedningen.
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 19. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2017, innefattande beslut om (a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram 2017, och (b) överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna.
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 21. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13, 15(a)-(f) och 16) 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy, Donata Hopfen och John Lagerling samt nyval av Natalie Tydeman till styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att David Chance omväljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår arvode på det totala beloppet om 4 785 000 kronor (2016: 4 550 000 kronor) till styrelsen.

Det föreslagna arvodet för vanligt styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 3 950 000 kronor (2016: 3 750 000 kronor) och ska allokeras enligt följande:

 • 1 450 000 kronor (2016:1 375 000 kronor) till styrelsens ordförande, och
 • 500 000 kronor (2016: 475 000 kronor) till var och en av de övriga fem styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 835 000 kronor (2016: 800 000 kronor) och ska allokeras enligt följande:

 • 235 000 kronor (2016: 225 000 kronor) till ordförande i revisionsutskottet och 130 000 kronor (2016: 125 000 kronor) till var och en av de övriga tre ledamöterna, och
 • 105 000 kronor (2016: 100 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet och 52 500 kronor (2016: 50 000 kronor) till var och en av de övriga två ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2018 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Valberedningen kommer att bildas under september 2017 efter samråd med de, per den 31 augusti 2017, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot av valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2018 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Information om revisorsval 

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes som revisor på årsstämman 2014 för en mandattid om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2018. KPMG AB har utsett den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 11 maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna tisdagen den 16 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till MTGs VD och övriga ledande befattningshavare (”Verkställande Ledningen”), samt styrelseledamöter om de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjer för ersättning

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att MTG kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara internationella företag, främst nordiska och europeiska media- och telekomföretag samt globala onlineföretag. Målet är att skapa en marknadsmässig, välbalanserad ersättning som både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar och även MTGs prestation samt att likrikta den Verkställande Ledningens incitament med aktieägarnas intressen. Intentionen är att den Verkställande Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i MTG och att ersättning till den Verkställande Ledningen ska utgå enligt principen belöning efter prestation.

Ersättning till den Verkställande Ledningen ska utgöras av en fast kontantersättning, kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive), möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive), pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen till medlemmarna i den Verkställande Ledningen ska vara konkurrenskraftig och baseras på den enskildes ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

STI ska baseras på hur väl fastställda mål för MTG-koncernen och varje medlem i den Verkställande Ledningens ansvarsområde har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna, individuella). Målen inom respektive ansvarsområde syftar till att främja MTGs utveckling både på kort och lång sikt.

Utfallet av STI kan generellt uppgå till högst 100 procent av varje medlem i den Verkställande Ledningens fasta lön. Utbetalning av en del av STI är villkorad av att den investeras i MTG-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid.

LTI ska vara kopplad till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade kriterier för att mäta prestation och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för MTG-koncernens utveckling samt likrikta den Verkställande Ledningens incitament med aktieägarnas intressen.

Pensioner och övriga förmåner

För den Verkställande Ledningen finns pensionslösningar som är sedvanliga, konkurrenskraftiga och ingångna på marknadsmässiga villkor i det land där medlemmen i den Verkställande Ledningen är anställd. Pensionslösningarna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

MTG erbjuder andra förmåner till den Verkställande Ledningen i enlighet med lokal praxis. Andra förmåner är, exempelvis, företagsbil och företagshälsovård. I vissa fall kan företagsbostad erbjudas under en begränsad period.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för medlemmarna i den Verkställande Ledningen är tolv månader, under vilken tid lön kommer att utbetalas. MTG tillåter generellt inte avtal om ytterligare avgångsvederlag.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer i enskilda fall. Som exempel ska bolaget kunna betala ut ytterligare rörlig ersättning eller göra kontantutbetalningar vid exceptionella prestationer eller när det föreligger särskilda omständigheter som exempelvis rekrytering eller för att behålla en person inom MTG. Om det görs sådana avvikelser kommer styrelsen att redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Utvärdering av riktlinjerna och revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts

I enlighet med 9.1 Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman beslutat om. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning som har gällt under 2016 har följts. Både utskottets utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att, MTG under 2016 har följt riktlinjerna för ersättning.

Långsiktigt incitamentsprogram 2017 (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("Planen") för ledande befattningshavare (avser inte styrelseledamöter) och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen enligt följande.

Antagande av Planen (punkt 19(a))

Motiv för Planen

De huvudsakliga motiven för att anta Planen är att skapa förutsättningar för att rekrytera, motivera och behålla ledande industriell talang och att de anställdas och aktieägarnas intressen och ersättning ska vara tätt sammanlänkade.

Planen i korthet

Planen har samma struktur som det långsiktiga incitamentsprogrammet i MTG förra året, med två betydande ändringar:

 • för att stärka MTGs konkurrensposition i förhållande till jämförbara internationella företag och för att skapa en bättre balans mellan kort- och långsiktig samt fast och rörlig ersättning höjs maximinivåerna för tilldelning av aktier för alla deltagare i Planen; och
 • för att reflektera MTGs strategiska prioriteringar introduceras ett nytt prestationsvillkor som baseras på värdeskapandet inom MTGx.

Planen föreslås omfatta cirka 85 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom MTG-koncernen. Deltagarna kommer att tilldelas rättigheter att efter en treårig intjänandeperiod erhålla MTG B-aktier vederlagsfritt. Tilldelning av aktier är villkorad av att deltagaren är anställd i MTG-koncernen under hela intjänandeperioden och, för VD och deltagarna i Kategori 1 (se definition nedan), att de byggt upp ett eget aktieägande i MTG som uppgår till ett fastställt värde.

Antalet MTG B-aktier som tilldelas deltagarna baseras på graden av uppfyllelse av fyra prestationsvillkor; absolut totalavkastning för aktieägarna i MTG (TSR), rörelseresultat i MTG (EBIT), värdeskapandet i MTGx och, för 4 deltagare i Kategori 1 värdeskapandet i ett visst MTGx-segment (värdeskapandet mäts på basis av organisk försäljningstillväxt och EBIT-marginal).

Maximalt antal MTG B-aktier som kan överlåtas till deltagarna enligt Planen ska vara begränsat till 500 000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av samtliga aktier och 0,5 procent av samtliga röster.

Tilldelning av aktierätter

Det antal rätter att, vederlagsfritt, erhålla MTG B-aktier ("Aktierätter") som deltagaren kommer att tilldelas ska beräknas genom att dela deltagarens fasta årslön, brutto före skatt, ("Bruttolön") med en aktiekurs om 292,70 kronor (den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för MTGs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de fem (5) sista handelsdagarna i mars 2017 minus föreslagen utdelning om 12,00 kronor per aktie, ”Aktiekursen”).

I enlighet ovan kommer tilldelning av Aktierätter under Planen vara följande:

 • MTGs VD tilldelas Aktierätter till ett värde som motsvarar 125 procent av hans Bruttolön (2016: 75 procent);
 • cirka 10 ledande befattningshavare och nyckelanställda (”Kategori 1”) tilldelas Aktierätter till ett värde som motsvarar 100 procent av deras Bruttolön (2016: 75 procent); och
 • cirka 75 ledande befattningshavare och nyckelanställda (”Kategori 2”) tilldelas Aktierätter till ett värde som motsvarar 75 procent av deras Bruttolön (2016: 50 procent).  

Huvudsakliga villkor för Aktierätter

För Aktierätter ska följande huvudsakliga villkor gälla:

 • Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2017. Tilldelning av MTG B-aktier med stöd av Aktierätterna kommer att ske efter en treårsperiod som slutar när MTG offentliggör delårsrapporten avseende första kvartalet 2020 ("Intjänandeperioden").
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • För att stärka deltagarnas och aktieägarnas gemensamma intressen kommer MTG att kompensera för lämnade utdelningar som MTGs B-aktier berättigar till genom att öka antalet aktier som respektive Aktierätt berättigar till.

Prestationsvillkor

Tilldelning av MTG B-aktier baseras på graden av måluppfyllelse av det aktuella prestationsvillkoret för Aktierätten.

Planen har följande prestationsvillkor:  
Absolut TSR i MTG  Den totalavkastning aktieägarna erhåller på MTGs B-aktie (TSR) ska under räkenskapsåren 2017-2019, överstiga 10 procent som miniminivå och 33 procent som målnivå.  
Rörelseresultat i MTG (EBIT)  MTGs rörelseresultat (EBIT), justerat för extraordinära eller icke-budgeterade poster eller händelser som inte är ett led i den normala affärsverksamheten (som exempel M&A-verksamhet och jämförelsestörande poster).  
Värdeskapandet i MTGx  Värdeskapande i MTGx mäts på organisk försäljningstillväxt (d.v.s. tillväxt justerat för tillägg och avdrag med belopp motsvarande förvärvade eller avyttrade verksamheter/segments försäljningsintäkter) och EBIT-marginal. EBIT kommer justeras för extraordinära eller icke-budgeterade poster eller händelser som inte är ett led i den normala affärsverksamheten (som exempel M&A-verksamhet och jämförelsestörande poster).  
Värdeskapandet i MTGx-segment  Värdeskapande inom ett visst MTGx-segment (eSport, Gaming, och digital video (MPN)) mäts på organisk försäljningstillväxt och EBIT-marginal. EBIT justeras på samma sätt som angetts ovan avseende värdeskapandet inom MTGx i det specifika segmentet inom MTGx.
SCROLL FOR MORE

Villkoren för MTGs EBIT, värdeskapandet i MTGx och värdeskapandet i MTGx-segment, ska mätas under tre (3) fristående ettåriga prestationsperioder, räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019. Målnivåerna (minimi-, mål- och maximinivå) kommer fastställas av styrelsen för varje räkenskapsår. När det gäller värdeskapandet i MTGx och värdeskapandet i MTGx-segment, ska den miniminivå som fastställs av styrelsen överstiga en årlig organisk försäljningstillväxt om 15 procent och ett årligen ökande rörelseresultat (EBIT). Den relativa viktningen mellan var och en av de ettåriga prestationsperioderna är en tredjedel. Efter varje ettårig prestationsperiod kommer MTG att lämna information till aktieägarna om målnivån för varje prestationsvillkor uppnåddes eller inte i årsredovisningen. Information om fastställda målnivåer för MTGs EBIT, värdeskapandet i MTGx och värdeskapandet i MTGx-segment kommer att lämnas i samband med att tilldelning av MTG B-aktier sker.

För VD och 2-3 deltagare i Kategori 1 mäts en tredjedel av Aktierätterna på MTGs TSR, en tredjedel på MTGs EBIT och en tredjedel på värdeskapandet inom MTGx. För 4 deltagare i Kategori 1 som har en direkt påverkan på värdeskapandet inom, och arbetar nästan uteslutande med, ett visst segment inom MTGx mäts en tredjedel av Aktierätterna på MTGs TSR och två tredjedelar på det MTGx-segmentets värdeskapande. För övriga deltagare mäts 40 procent av Aktierätterna på MTGs TSR, 40 procent på MTGs EBIT och 20 procent på värdeskapandet inom MTGx.

Tilldelning av MTG B-aktier och Aktieägandemålet

Var och ett av de fyra prestationsvillkoren mäts separat.

För samtliga aktierätter ger 20 procent av deltagarens Aktierätter som mäts på det prestationsvillkoret rätt till tilldelning av aktier om miniminivån uppnås. För Aktierätter som mäts på MTGs EBIT, värdeskapandet i MTGx och värdeskapandet i MTGx-segment ger 70 procent av deltagarens Aktierätter rätt till tilldelning om målnivån uppnås. För att varje Aktierätt ska berättiga deltagaren till en (1) MTG B-aktie krävs för Aktierätter som mäts på MTGs TSR att målnivån uppnås, och för Aktierätter som mäts på MTGs EBIT, värdeskapandet i MTGx och värdeskapandet i MTGx-segment att maximinivån uppnås. I fall där nivån av graden av måluppfyllelse ligger mellan minimi- och mål- respektive maximinivån kommer tilldelning att ske på en linjär basis i steg. Om miniminivån inte uppnås förfaller alla Aktierätter som mäts på det prestationsvillkoret.

Under förutsättning att deltagaren (med vissa undantag) är anställd i MTG-koncernen under hela Intjänandeperioden, ger Aktierätterna deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla MTG B-aktier. För VD och deltagarna i Kategori 1 krävs även att de byggt upp ett eget aktieägande i MTG motsvarande ett fastställt värde, som för Planen är 100 procent av den fasta årslönen, netto efter skatt, ("Nettolön") för VD och 50 procent av Nettolönen för deltagarna i Kategori 1 ("Aktieägandemålet").

Planens omfattning

Det maximala antalet MTG B-aktier som kan tilldelas enligt Planen är begränsat till 500 000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av samtliga aktier och 0,5 procent av samtliga röster. Antalet MTG B-aktier som enligt Planen kan överlåtas till deltagarna ska, på villkor som styrelsen beslutar om, kunna bli föremål för omräkning på grund av att MTG genomför fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Kostnader för Planen och effekter på viktiga nyckeltal

Planen kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad under Intjänandeperioden. Baserat på Aktiekursen; att VD och deltagarna i Kategori 1 har uppnått Aktieägandemålet; en årlig personalomsättning om 10 procent och att 50 procent av Aktierätterna ger rätt till tilldelning av MTG B-aktier, beräknas den totala kostnaden för Planen exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 50 miljoner kronor.

Kostnaderna för sociala avgifter kommer också kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 15 miljoner kronor med tidigare beskrivna antaganden, en genomsnittlig nivå på sociala avgifter om 22 procent och en årlig aktiekursutveckling om 10 procent på MTGs B-aktie under Intjänandeperioden.

Om Planen hade introducerats 2016 baserat på ovan angivna förutsättningar hade detta på årsbasis proforma resulterat i en minskning av resultat per aktie om 0,33 kronor. Den årliga kostnaden för Planen inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 22,5 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad motsvarar 0,8 procent av MTGs totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, som var 2 701 miljoner kronor för 2016.

För varje kategori finns ett i förväg fastställt högsta belopp ("Tak") vid tilldelning av aktier motsvarande 2-3 gånger av Bruttolönen, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Om beloppet vid tilldelning av aktier överstiger det i förväg fastställda beloppet, kommer antalet aktier varje Aktierätt ger rätt till att minska i motsvarande grad. Förutsatt ett 100-procentigt uppfyllande av villkoren för att mäta prestation samt att respektive Tak har nåtts, uppgår den maximala kostnaden för Planen till cirka 100 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 30 miljoner kronor.

MTG avser att lämna information om det slutliga utfallet i Planen i årsredovisningen för 2020.

Tilldelning av aktier i enlighet med Planen

Högst 500 000 egna B-aktier som innehas av bolaget kan överlåtas till deltagare inom ramen för Planen, enligt punkt 19(b).

Förberedelser och hantering av Planen

Planen har utarbetats av MTGs ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna av 2017.

Styrelsen, eller MTGs ersättningsutskott, ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för Planen, inom ramen för av årsstämman antagna villkor och riktlinjer. Det föreslås vidare att styrelsen ska ha rätt att göra andra ändringar om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i MTG-koncernen eller dess omvärld som innebär att Planen inte längre korrekt reflekterar MTG-koncernens resultat. Sådana justeringar ska enbart göras för att uppfylla Planens övergripande syfte.

Information om övriga incitamentsprogram inom MTG

För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG finns för närvarande tre långsiktiga incitamentsprogram. Information om dessa planer såsom villkor, deltagande, antal utgivna och utestående instrument m.m. finns i MTGs årsredovisning för koncernen 2016, not 25, samt på MTGs hemsida www.mtg.com.

Överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna (punkt 19(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 500 000 MTG B-aktier i eget innehav, vederlagsfritt, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.

Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 20)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier, för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet, men också för att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i bolagets långsiktiga aktiebaserad incitamentsprogram, i enlighet med följande villkor:

 • Återköp av A- och/eller B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regler rörande återköp av egna aktier.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 • Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt en alternativ metod till att säkerställa att bolaget har aktier att leverera till deltagarna i de aktiebaserade incitamentsprogrammen.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 67 647 124 aktier, varav 5 007 393 A-aktier, 61 774 731 B-aktier samt 865 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 112 713 661 röster. Bolaget innehar för närvarande 118 308 egna B-aktier och 865 000 egna C-aktier motsvarande 983 308 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 19 och 20

Beslut enligt punkt 19(b) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Punkt 19(a) och 19(b) är villkorade av varandra. 

Beslut enligt punkt 20 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer från och med idag att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com.

Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning kommer från och med idag finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.mtg.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller på adress Computershare AB "Årsstämma, MTG", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i april 2017

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

09.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

10.00 Årsstämman öppnas.

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska. Denna service kan efterfrågas vid anmälan till årsstämman.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 9 May 2017 at 10.00 a.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.mtg.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.____________

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2017 kl. 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release