KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Stockholm
April 17, 2018
08.00 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, och
 • anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 16 maj 2018 helst före klockan 13.00. Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Årsstämma, MTG", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 16 maj 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter:(a) Joakim Andersson (omval, valberedningens förslag).(b) David Chance (omval, valberedningens förslag).(c) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).(d) Donata Hopfen (omval, valberedningens förslag).(e) John Lagerling (omval, valberedningens förslag).(f) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag).(g) Gerhard Florin (nyval, valberedningens förslag).
 16. Val av styrelseordförande.
 17. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 18. Godkännande av ordning för valberedningen.
 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 21. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 22. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningens föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13, 15(a)-(g) och 16)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy, Donata Hopfen, John Lagerling och Natalie Tydeman till styrelseledamöter samt nyval av Gerhard Florin till styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att David Chance omväljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår ett arvode om totalt 5 337 500 kronor (2017: 4 785 000) till styrelsen. Ökningen beror på att styrelsen och ersättningsutskottet utökats med en ledamot, arvodesnivåerna är oförändrade från 2017.

Det föreslagna arvodet för arbetet i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 4 450 000 kronor (2017: 3 950 000) och ska allokeras enligt följande:

 • 1 450 000 kronor till styrelsens ordförande, och
 • 500 000 kronor till var och en av de övriga sex styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 887 500 kronor (2017: 835,000) och ska allokeras enligt följande:

 • 235 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 130 000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna, och
 • 105 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 52 500 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 17)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG AB har informerat MTG om att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs till revisor.

Mandattidens längd är villkorad av att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om revisorns mandattid i enlighet med styrelsens förslag under punkt 21 på dagordningen.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 18)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2019 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning. Ordningen för valberedningen ska därefter gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen kommer att bildas i samråd med de största aktieägarna i bolaget per den sista handelsdagen i den månad årsstämman hålls. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Den största aktieägaren ska sammankalla valberedningen och ledamöterna ska utse en ordförande vid deras första möte. Styrelsens ordförande ska bjudas in till valberedningens möten när valberedningen anser det lämpligt.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår en utdelning om 12,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 24 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna tisdagen den 29 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för att fastställa ersättning till MTGs VD och andra ledande befattningshavare (”Ledande Befattningshavare”) samt till styrelseledamöter om de erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet.

Riktlinjer för ersättning

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att MTG kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara internationella företag, främst nordiska och europeiska media-, telekom- samt globala onlineföretag. Målet är att skapa en marknadsmässig, välbalanserad ersättning som baseras på individuell prestation och ansvar, både på kort och lång sikt, MTGs prestation samt att sammanlänka de Ledande Befattningshavarnas incitament med aktieägarnas intressen. Intentionen är att var och en av de Ledande Befattningshavarna ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i MTG i förhållande till sin fasta lön, och att ersättning till de Ledande Befattningshavarna ska utgå enligt principen att ersättningen ska baseras på prestation.

Ersättning till de Ledande Befattningshavarna ska utgöras av en fast kontantlön, kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive), möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive), pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner.

Fast lön

De Ledande Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på individuellt ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

STI ska baseras på hur väl fastställda mål för MTG-koncernen samt de Ledande Befattningshavarnas ansvarsområde har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till förutbestämda mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna, individuella). Målen inom respektive ansvarsområde syftar till att främja MTGs utveckling på både kort och lång sikt.

Utfallet av STI kan generellt uppgå till högst 100 procent av den Ledande Befattningshavarens fasta lön. För att uppnå intentionen att de Ledande Befattningshavarna ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i förhållande till sin fasta lön är utbetalningen av en del av STI är villkorad av att den investeras i MTG-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid.

LTI ska vara kopplad till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade kriterier för att mäta prestation och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för MTG-koncernens utveckling samt sammanlänka de Ledande Befattningshavarnas incitament med aktieägarnas intressen.

Pensioner och övriga förmåner

För de Ledande Befattningshavarna finns pensionslösningar som är sedvanliga, konkurrenskraftiga och ingångna på marknadsmässiga villkor i det land den Ledande Befattningshavaren är anställd. Pensionslösningarna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

MTG erbjuder andra förmåner till Ledande Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Andra förmåner är, exempelvis, företagsbil och företagshälsovård. I vissa fall kan företagsbostad erbjudas under en begränsad period.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för Ledande Befattningshavare är tolv månader under vilken tid lön kommer att utbetalas. MTG tillåter generellt inte avtal om ytterligare avgångsvederlag.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer i enskilda fall. Som exempel ska MTG kunna betala ut ytterligare rörlig ersättning eller göra kontantutbetalningar vid exceptionella prestationer eller när det föreligger särskilda omständigheter som exempelvis rekrytering eller för att behålla en person inom MTG. Om det görs sådana avvikelser kommer styrelsen att redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Information om långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram för 2018 och utvärderingen av riktlinjerna och revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts

Som offentliggjordes av MTG den 23 mars 2018, har MTGs styrelse beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag genom att dela ut aktierna i Nordic Entertainment Group till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Till följd av processen att dela upp MTG, har styrelsen beslutat att inte föreslå ett nytt LTI-program vid årsstämman 2018.

I enlighet med 9.1 Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman beslutat om. Även bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning som har gällt under 2017 har följts. Både utskottets utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att, MTG under 2017 har följt riktlinjerna för ersättning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 20)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier, för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet, men också för att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i bolagets långsiktiga aktiebaserad incitamentsprogram, i enlighet med följande villkor:

 • Återköp av A- och/eller B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regler rörande återköp av egna aktier.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 • Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt en alternativ metod till att säkerställa att bolaget har aktier att leverera till deltagarna i de aktiebaserade incitamentsprogrammen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 21)

Styrelsen föreslår ändringar till bolagsordningen. De föreslagna ändringarna består av att det förtydligas a bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, revisorns mandatperiod ändras från fyra (4) år till ett (1), två (2), tre (3) eller fyra (4) år samt vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen på grund av ändrad lagstiftning.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 7       
Bolaget skall ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Bolaget skall ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan väljas som revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 första stycket  
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 11
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behöriga att utföra de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551). Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behöriga att utföra de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
SCROLL FOR MORE

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 67 647 124 aktier, varav 5 007 353 A-aktier, 61 979 771 B-aktier samt 660 000 C-aktier. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i MTG är 112 713 301 röster. Dagen denna kallelse offentliggörs innehar MTG 261 675 egna B-aktier och 660 000 egna C-aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav och villkor avseende beslutsförslagen i punkterna 20-22

Beslut enligt punkterna 20 och 21 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer från och med idag att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com.

Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen i dess föreslagna lydelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mtg.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller på adress Computershare AB "Årsstämma, MTG", Box 610, 182 16 Danderyd.

Information på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i april 2018

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

14.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

15.00 Årsstämman öppnas.

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska. Denna service kan efterfrågas vid anmälan till årsstämman.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 22 May 2018 at 03.00 p.m. CET at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.mtg.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).  

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

Ladda ned press filerna:
Kallelse till årsstämma 2018 (PDF)