KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Stockholm
April 16, 2019
14.30 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 klockan 12.00, på Meeting Room (The Square) på Alströmergatan 20 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2019, och
 • anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 15 maj 2019. Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”Årsstämman 2019” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Bolagsstämmor”), på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB ”Årsstämma, MTG”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 15 maj 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”Årsstämman 2019” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Bolagsstämmor”). Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans. För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.2. Val av ordförande vid årsstämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Godkännande av dagordning.5. Val av en eller två justeringsmän.6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.7. Anförande av styrelsens ordförande.8. Anförande av den verkställande direktören.9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.15. Val av styrelseledamöter:      (a)   David Chance (omval, valberedningens förslag).      (b)   Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).      (c)   Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag).      (d)   Donata Hopfen (omval, valberedningens förslag).      (e)   Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag).16. Val av styrelseordförande.17. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.18. Godkännande av ordning för valberedningen.19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.20. Beslut om LTI 2019, innefattande beslut om antagande av (a) ett prestationsaktieprogram för nyckelanställda och (b) ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda.21. Beslut om leverans av MTG B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogrammet (punkterna (a)-(b)).22. Beslut om ändring av bolagsordningen.23. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen, Cederquist, väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13, 15(a)-(e) och 16)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin, Donata Hopfen och Natalie Tydeman till styrelseledamöter. John Lagerling har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att David Chance omväljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att arvodet för arbetet i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma per ledamot ska vara oförändrat, sammanlagt uppgående till 3 450 000 kronor (2018: 4 450 000 kronor, men 2018 bestod styrelsen av sju medlemmar), och allokeras enligt följande:

 • 1 450 000 kronor till styrelsens ordförande, och
 • 500 000 kronor till var och en av de övriga fyra styrelseledamöterna.
 • Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår sammanlagt till 740 000 kronor (2018: 887 500 kronor) och ska allokeras enligt följande:
 • 235 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och 130 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet, och
 • 140 000 kronor (2018: 105 000 kronor) till ordföranden och 52 500 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga två ledamöterna i ersättningsutskottet.

Totalt uppgår föreslaget arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott till 4 190 000 kronor (2018: 5 337 500 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 17)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. KPMG AB har informerat MTG om att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs till revisor.

Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 18)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2020 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning. Vidare föreslår valberedningen att denna ordning för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen kommer att bildas under september i samråd med de största aktieägarna i bolaget per den sista handelsdagen i augusti. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen och ska ansvara för sammankallandet av valberedningen. Ledamöterna ska utse en ordförande vid deras första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (ordföranden ska dock fortsätta att kontakta de aktieägare som är näst på tur om det behövs för att bilda en valberedning bestående av tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande). Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 11)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel, överkursfonden samt årets resultat, totalt 3 002 493 424 kronor, förs över i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för att fastställa ersättning till MTGs VD och andra ledande befattningshavare i MTG-koncernen (”Ledande Befattningshavare”) samt till styrelseledamöter om de erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet.

Riktlinjer för ersättning

MTGs riktlinjer för ersättning är utformade för att driva och belöna bolagets och enskilda individers prestation, vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla nyckeltalanger och att stimulera skapande av långsiktigt aktieägarvärde.

Total ersättning kan bestå av fast lön, rörlig ersättning i form av STI och LTI, pension och övriga förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen för de Ledande Befattningshavarna ska vara konkurrenskraftig och baseras på deras individuella ansvar och prestation.

Rörlig ersättning (STI)

STI ska baseras på uppfyllandet av fastställda mål för MTG-koncernen och för ansvarsområdet för respektive Ledande Befattningshavare. Utfallet ska kopplas till förutbestämda, mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna, individuella). Målen inom respektive ansvarsområde syftar till att främja MTGs utveckling både på kort och lång sikt.

Det högsta möjliga utfallet ska i regel inte överskrida 100 procent av Ledande Befattningshavares fasta lön.

Rörlig ersättning (LTI)

LTI ska vara kopplad till förutbestämda kriterier för att mäta prestation, och kan både vara aktie-eller aktiekursrelaterade och kontantbaserade.

Pensioner och övriga förmåner

Alla förmåner, inklusive pensionslösningar, motsvarar konkurrenskraftiga marknadsmässiga villkor i det aktuella land där den Ledande Befattningshavaren är anställd eller bosatt.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstid kan uppgå till maximalt 12 månader beroende på det aktuella landets marknadspraxis, men under inga omständigheter ska ersättning under uppsägningsperioden totalt med eventuella ytterligare avgångsvederlag tillsammans överskrida en summa motsvarande 24 månaders fast månadslön.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer i enskilda fall. Som exempel ska ytterligare rörlig ersättning eller kontantutbetalningar kunna utbetalas vid exceptionella prestationer eller under särskilda omständigheter såsom rekrytering eller för att behålla medarbetare. I sådana fall kommer styrelsen att redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Information om ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom MTG, samt utvärderingen av riktlinjerna och revisorsyttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna

För information om tillämpningen av, och avvikelser från, riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare under 2018, se utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 8 kap. 51 § aktiebolagslagen) och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om de riktlinjer för ersättning som har gällt under 2018 har tillämpats som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”Årsstämman 2019” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Bolagsstämmor”). 

Långsiktiga incitamentsprogram 2019 (LTI 2019) (punkt 20)

Motiv för styrelsens förslag

Under förberedelserna för uppdelningen av MTG i två bolag genom utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group till MTGs aktieägare, genomförde MTGs ersättningsutskott en omfattande översyn av koncernens ersättningspolicy och ersättningar. Slutsatserna var att ersättningspolicyn inom MTG skulle utformas för att (i) förenkla incitamentsstrukturen och öka de anställdas intresse med att skapa långsiktigt aktieägarvärde, (ii) skifta kortsiktig aktierelaterad ersättning i form av återinvesteringskrav för ledande befattningshavare mot ett ökat deltagande i långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, och (iii) öka flexibiliteten för att bättre passa MTGs (exklusive Nordic Entertainment Group) investeringsverksamhet, d.v.s. förvalta en portfölj med digitala underhållningsverksamheter med hög tillväxt och fokus på två vertikaler – esport och onlinespel – och aktieinnehav i flera andra underhållningsbolag. LTI 2019 är en nyckelkomponent i MTGs ersättningspolicy och kommer vara ett viktigt verktyg för MTG för att rekrytera, motivera och behålla de bästa talangerna för MTG, driva resultatet i koncernen och skapa en entreprenöriell anda med en potentiell positiv utväxling för koncernens bästa talanger; vilket är avgörande för att MTG ska kunna skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat om att föreslå att årsstämman beslutar om en LTI för 2019, innefattande:

(a)    ett långsiktigt prestationsaktieprogram (”Prestationsaktieprogrammet”) för nyckelanställda i MTG, för att driva resultatet i koncernen och skapa förutsättningar för att behålla nyckeltalang, och

(b)    ett långsiktigt teckningsoptionsprogram (”Teckningsoptionsprogrammet”) för ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda i MTG för att skapa en entreprenöriell anda med en potentiell positiv utväxling för de bästa talangerna i koncernen.

Det högsta antalet MTG B-aktier som kan förvärvas av deltagarna i LTI 2019 (d.v.s. som kan komma att överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet och tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner som givits ut till deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet) är begränsat till 664 099 MTG B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,99 procent av samtliga aktier och 0,92 procent av samtliga röster i MTG. Vidare, i LTI 2019 är den maximala vinsten per aktierätt (som kan leda till tilldelning av aktier enligt Prestationsaktieprogrammet) och per teckningsoption (som kan utnyttjas enligt Teckningsoptionsprogrammet) begränsad till ett belopp som motsvarar 4,0 gånger aktiekursen på MTGs B-aktie.

Förberedelser och hantering av LTI 2019

MTGs ersättningsutskott har i samråd med externa rådgivare och större aktieägare utarbetat LTI 2019. LTI 2019 har behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna av 2019.

Styrelsen, eller MTGs ersättningsutskott, ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för Prestationsaktieprogrammet, samt de detaljerade villkoren för avtalet som ska ingås med deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet, inom ramen för av årsstämman antagna villkor och riktlinjer.

Information om övriga långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i MTG

Det finns för närvarande inga långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i MTG. För ytterligare information om inlösen av de incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna 2016 och 2017, hänvisas till årsredovisningen 2018, not 26 för koncernen och MTGs hemsida på www.mtg.com.

Prestationsaktieprogram för nyckelanställda i MTG (punkt 20(a))

Motiv för Prestationsaktieprogrammet

De huvudsakliga motiven för antagandet av Prestationsaktieprogrammet är att driva resultatet i koncernen och skapa förutsättningar för att behålla nyckeltalanger. Sammanfattningsvis anser styrelsen att implementeringen av Prestationsaktieprogrammet kommer att ha en positiv effekt på koncernens värdetillväxt och deltagarnas långsiktiga engagemang i bolaget.

Prestationsaktieprogrammet i korthet

Prestationsaktieprogrammet har en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen i MTG under 2013-2017, med följande huvudsakliga ändringar: prestationsvillkoren är den organiska försäljningstillväxten och organisk EBITDA-marginal i MTG, och prestationen mäts under en ettårig prestationsperiod. De föreslagna förändringarna görs för att ytterligare sammanlänka deltagarnas ersättning till verksamhetens resultat och värdetillväxt samt för att förenkla Prestationsaktieprogrammet.

Prestationsaktieprogrammet föreslås omfatta cirka 27 nyckelanställda inom MTG. Deltagarna kommer att tilldelas rättigheter att erhålla MTG B-aktier vederlagsfritt efter den treåriga Intjänandeperioden (såsom definierats nedan). Tilldelning av aktier är villkorad av att deltagaren är anställd i MTG under hela Intjänandeperioden och för VD, CFO och de övriga ledande befattningshavarna i Kategori 2 (såsom definierats nedan), att de äger MTG-aktier som motsvarar ett aktieägandemål. Vidare baseras antalet MTG B-aktier som tilldelas beroende av graden av uppfyllelse av de två prestationsvillkoren.

Tilldelning av aktierätter

Det antal rätter, att vederlagsfritt, erhålla MTG B-aktier (”Aktierätterna”) som deltagaren kommer att tilldelas ska beräknas genom att dela deltagarens fasta årslön, brutto före skatt, (”Grundlön”) med en aktiekurs om 117,24 kronor (den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för MTGs B-aktie på Nasdaq Stockholm under de sista fem (5) handelsdagarna i mars 2019, ”Aktiekursen”).

I enlighet med ovan kommer tilldelning av Aktierätter under Prestationsaktieprogrammet vara följande:

 • MTGs VD tilldelas Aktierätter till ett värde motsvarande cirka 56 procent av hans Grundlön,
 • MTGs CFO, cirka 4 övriga ledande befattningshavare och 3 nyckelanställda (”Kategori 2”) tilldelas Aktierätter till ett värde motsvarande cirka 50-65 procent av deras individuella Grundlön,
 • cirka 4 nyckelanställda (”Kategori 3”) tilldelas Aktierätter till ett värde motsvarande cirka 57 procent av deras individuella Grundlön, och
 • cirka 14 nyckelanställda (”Kategori 4”) tilldelas Aktierätter till ett värde motsvarande 75 procent av deras individuella Grundlön.

I tillägg till ovan kommer alla deltagare, förutom Kategori 4, att ha rätt att delta i det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet under punkt 20(b).

Huvudsakliga villkor för Aktierätterna

För Aktierätterna ska följande huvudsakliga villkor gälla:

 • Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2019, och tilldelning av MTG B-aktier till deltagarna kommer att ske efter en treårsperiod som slutar när MTG offentliggör delårsrapporten januari – mars 2022 (”Intjänandeperioden”).
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Utdelningar som betalats ut för MTGs B-aktier kommer att öka antalet aktier som respektive Aktierätt berättigar till, för att stärka deltagarnas och aktieägarnas gemensamma intressen.
 • En (1) Aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en (1) B-aktie i MTG om deltagaren, under hela Intjänandeperioden, är anställd av MTG och att relevant prestationsvillkor för Aktierätten har uppfyllts. Undantag från villkoret att deltagaren ska vara anställd under hela Intjänandeperioden kan meddelas av styrelsen i särskilda fall. För VD, CFO och de övriga ledande befattningshavarna i Kategori 2 krävs även att de byggt upp ett eget aktieägande i MTG motsvarande ett fastställt värde. För VD ska detta motsvara 100 procent av den fasta årslönen, netto efter skatt, ("Nettolön") och för CFO och de övriga ledande befattningshavarna 50 procent av Nettolönen ("Aktieägandemålet").

Prestationsvillkor för Aktierätterna

Tilldelning av MTG B-aktier baseras på graden av måluppfyllelse av det aktuella prestationsvillkoret för Aktierätten under räkenskapsåret 2019 (”Prestationsperioden”);

 • MTGs organiska försäljningstillväxt (d.v.s. tillväxt justerat för tillägg och avdrag med belopp motsvarande förvärvade eller avyttrade verksamheters/segments försäljningsintäkter).
 • MTGs organiska EBITDA-marginal. EBITDA kommer justeras för att återspegla underliggande resultat (justeringar avser extraordinära eller icke-budgeterade poster inklusive jämförelsestörande poster och kostnader i investeringsverksamheten).

70 procent av de tilldelade Aktierätterna kommer att mätas på den organiska försäljningstillväxten i MTG och 30 procent på den organiska EBITDA-marginalen i MTG. De två prestationsvillkoren mäts separat.

Målnivåerna (ingångs- och maximinivå) för prestationsvillkoren har fastställts av styrelsen och efter Prestationsperioden kommer MTG i årsredovisningen för 2019 att lämna information till aktieägarna om målnivåer och om uppfyllandegraden av prestationsvillkoren samt antalet MTG B-aktier som ska överlåtas till deltagarna (förutsatt att deltagarna fortsatt är anställda i MTG under hela Intjänandeperioden, och för VD, CFO och de övriga ledande befattningshavarna i Kategori 2 att de uppfyllt Aktieägandemålet).

För att varje Aktierätt ska berättiga deltagaren till en (1) MTG B-aktie krävs att maximinivån uppnås. Om ingångsnivån för Aktierätterna uppnås, kommer 25 procent av deltagarens Aktierätter som mäts på det prestationsvillkoret ge rätt till tilldelning av aktier. I fall där nivån av graden av måluppfyllelse ligger mellan ingångs- och maximinivån kommer tilldelning att ske på en linjär basis. Om ingångsnivån inte uppnås förfaller alla Aktierätter som mäts på det prestationsvillkoret.

Hantering av Prestationsaktieprogrammet

Det föreslås vidare att styrelsen ska ha rätt att göra andra ändringar om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i MTG-koncernen eller dess omvärld som innebär att Prestationsaktieprogrammet inte längre korrekt reflekterar MTG-koncernens resultat. Sådana justeringar ska enbart göras för att uppfylla Prestationsaktieprogrammets övergripande syfte.

Omfattning

Det maximala antalet MTG B-aktier som kan tilldelas till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet är begränsat till 213 995 stycken, vilket motsvarar cirka 0,32 procent av utestående aktier och 0,30 procent av samtliga röster. Antalet MTG B-aktier som enligt Prestationsaktieprogrammet kan överlåtas till deltagarna ska, på villkor som styrelsen beslutar om, kunna bli föremål för omräkning på grund av att MTG genomför fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Kostnader för Prestationsaktieprogrammet och effekter på viktiga nyckeltal

Prestationsaktieprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad under Intjänandeperioden. Baserat på Aktiekursen; en årlig personalomsättning om 10 procent och att VD, CFO och de övriga ledande befattningshavarna i Kategori 2 har uppnått Aktieägandemålet; samt att 50 procent av Aktierätterna ger rätt till tilldelning av MTG B-aktier, beräknas den totala kostnaden för Prestationsaktieprogrammet, exklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 10,1 miljoner kronor.

Kostnaderna för sociala avgifter kommer också kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 4,2 miljoner kronor med tidigare beskrivna antaganden, en genomsnittlig nivå på sociala avgifter om 31,42 procent och en årlig aktiekursutveckling om 10 procent på MTGs B-aktie under Intjänandeperioden.

Om Prestationsaktieprogrammet hade introducerats 2018 baserat på ovan angivna förutsättningar hade detta på årsbasis proforma resulterat i en minskning av resultat per aktie om 0,10 kronor. Den årliga kostnaden för Prestationsaktieprogrammet, inklusive sociala avgifter, beräknas uppgå till cirka 4,9 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad motsvarar 0,4 procent av MTGs totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, som var 1 248 miljoner kronor för 2018.

Deltagarens maximala vinst per Aktierätt ("Taket") är begränsad till 468,96 kronor (inklusive eventuell ersättning som deltagarna erhåller för utdelning till aktieägarna). Denna maximala vinst motsvarar 4,0 gånger Aktiekursen om 117,24 kronor. Om värdet på MTGs B-aktie vid tilldelning överstiger 468,96 kronor, kommer antalet aktier varje Aktierätt berättigar till att reduceras i motsvarande mån.

Förutsatt att Taket uppnås och ett 100-procentigt uppfyllande av villkoren för att mäta prestation har nåtts, uppgår den maximala kostnaden för Prestationsaktieprogrammet till cirka 25,1 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 31,5 miljoner kronor.

MTG avser att lämna information om det slutliga utfallet i Prestationsaktieprogrammet i årsredovisningen för 2022.

Samtliga jämförelsetal för 2018 beräknas exklusive Nordic Entertainment Group AB som MTG delade ut till aktieägarna efter beslut på den extra bolagsstämman den 7 februari 2019.

Leverans av aktier under Prestationsaktieprogrammet

Styrelsen har övervägt två olika alternativ för att leverera MTGs B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogrammet; antingen att MTG (i) vederlagsfritt överlåter egna aktier som innehas av bolaget i enlighet med punkt 21(a) eller (ii) ingår avtal med en tredje part som i eget namn ska kunna förvärva och överlåta MTGs B-aktier i enlighet med punkt 21(b).

Styrelsen förordar det första alternativet, men om årsstämman inte godkänner den föreslagna överlåtelsen av egna aktier enligt punkt 21(a), föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att styrelsen kan ingå ett säkringsarrangemang med en tredje part enligt ovan för att säkerställa MTGs skyldighet att leverera aktier under Prestationsaktieprogrammet i enlighet med förslaget under punkt 21(b).

Teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda i MTG (punkt 20(b))

Motiv för Teckningsoptionsprogrammet

Det huvudsakliga syftet med Teckningsoptionsprogrammet är att koppla ledande befattningshavares och vissa nyckelanställdas incitament till MTG-aktiens långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas. Styrelsen anser att Teckningsoptionsprogrammet kommer att vara till nytta för MTG och MTGs aktieägare, eftersom Teckningsoptionsprogrammet kommer att vara ett viktigt verktyg för skapa en entreprenöriell anda med en potentiell positiv utväxling för de bästa talangerna i koncernen; vilket är avgörande för att MTG ska kunna skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare.

Deltagande

Teckningsoptionsprogrammet föreslås omfatta MTGs VD och deltagare i Kategori 2 och 3.

Emission av teckningsoptioner och huvudsakliga villkor för teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 450 104 teckningsoptioner, i en serie (”Teckningsoptionerna”) enligt följande.

 • MTGs helägda dotterbolag MTG Broadcastning AB, eller ett annat till Modern Times Group MTG AB helägt dotterbolag, (”Dotterbolaget”) ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt till att teckna Teckningsoptionerna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt framgår under rubriken ”Motiv för Teckningsoptionsprogrammet” ovan.
 • Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 • Teckning ska ske på en teckningslista senast den 21 juni 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
 • Överteckning kan inte ske.

De utgivna Teckningsoptionerna ger rätt till maximalt 450 104 MTG B-aktier, representerande cirka 0,67 procent av utestående aktier och 0,62 procent av utestående röster. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 250 520 kronor.

Även följande huvudsakliga villkor gäller för Teckningsoptionerna:

 • Med förbehåll för Teckningsoptionstaket (såsom definierats nedan) berättigar varje Teckningsoption till teckning av en (1) B-aktie i MTG.
 • Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juni 2023 teckna en (1) ny B-aktie i MTG till en teckningskurs motsvarande 115 procent av ”Ingångsvärdet”, d.v.s. genomsnittet av den volymviktade betalkursen för MTG-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 9 maj – 22 maj 2019, avrundat till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt.
 • Teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Teckningskursen kommer inte att vara lägre än kvotvärdet för aktierna.
 • De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med när de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
 • De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på www.mtg.com under rubriken ”Årsstämman 2019” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Bolagsstämmor”).

Överlåtelse av Teckningsoptioner till deltagarna

Följande villkor ska tillämpas vid överlåtelse av Teckningsoptionerna till deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet.

Dotterbolaget ska erbjuda Teckningsoptionerna till deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet. Överlåtelse av Teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten (premien), beräknat av Willis Tower Watson med binomialmetoden. Överlåtelsen beräknas ske under juni 2019.

Ersättningsutskottet har även beslutat om de detaljerade villkoren i det förköpsavtal som kommer att ingås med deltagarna före överlåtelsen av Teckningsoptionerna till deltagarna. De huvudsakliga villkoren för avtalet med deltagarna är följande:

 • MTG subventionerar deltagarnas förvärv av Teckningsoptionerna genom att deltagarna får en kontant ersättning motsvarande 25-75 procent (beroende på deltagarens kategori) av de förvärvade Teckningsoptionerna, netto efter skatt. Subventionen kommer att betalas ut i samband med att Teckningsoptionerna förvärvas. Om deltagarens anställning i MTG upphör under den treåriga intjänandeperioden för subventionen, kan MTG under vissa omständigheter återkräva hela eller delar av subventionen i proportion till intjänandeperiodens löptid.
 • Antalet MTG B-aktier som deltagarens Teckningsoptioner berättigar till att teckna, kommer att begränsas till 4,0 gånger Ingångsvärdet ("Teckningsoptionstaket"). Om värdet av MTGs B-aktie vid utnyttjandet överstiger Teckningsoptionstaket, kommer deltagarens Teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av nya MTG B-aktier att reduceras i motsvarande mån.
 • MTG förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att återköpa Teckningsoptioner om deltagarens anställning i MTG upphör, eller om deltagaren skulle vilja överlåta sina Teckningsoptioner, till marknadsvärde för osubventionerade eller intjänade Teckningsoptioner och det lägsta av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet efter avdrag för subventionen, netto efter skatt, för subventionerade Teckningsoptioner som inte är intjänade (förköpsrätt).

MTGs ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda ska ha rätt att förvärva Teckningsoptioner enligt följande:

 • MTGs VD kan förvärva högst 250 253 Teckningsoptioner till marknadsvärde, och MTG kommer att betala en subvention motsvarande premien för 25 procent av Teckningsoptionerna, netto efter skatt,
 • Deltagare i Kategori 2 kan förvärva upp till 58 284 Teckningsoptioner till marknadsvärde var, och MTG kommer att betala en subvention motsvarande premien för 40-75 procent av Teckningsoptionerna, netto efter skatt, och
 • Deltagare i Kategori 3 kan förvärva upp till 4 643 Teckningsoptioner till marknadsvärde var, och MTG kommer att betala en subvention motsvarande premien för 75 procent av Teckningsoptionerna, netto efter skatt.

Antalet Teckningsoptioner som deltagaren kan teckna baseras på deltagarens kompetens och ansvarsområde. I praktiken innebär detta att de flesta deltagarna i Kategori 2 och 3 inte kommer att erbjudas att teckna maximalt antal Teckningsoptioner för respektive kategori enligt ovan.

Påverkan på viktiga nyckeltal

MTGs vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av Teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningskursen överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen.

Kostnader

Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte uppkommer sociala avgifter för MTG vid emissionen och överlåtelsen av Teckningsoptionerna.

Enligt en preliminär värdering, baserat på aktiekursen för MTGs B-aktie under de sista fem (5) handelsdagarna i mars, är marknadsvärdet 18,53 kronor per Teckningsoption. Binomialmodellen har använts för värderingen med antagande om en lösenkurs om 134,80 kronor per aktie, en riskfri ränta om 0 procent och en volatilitet om 28,5 procent. Premier som betalas i samband med överlåtelsen av Teckningsoptionerna beräknas uppgå till högst 8,3 miljoner kronor och kommer att öka MTGs egna kapital. MTGs kostnad för subventionen som betalas i samband med överlåtelse av Teckningsoptionerna och sociala avgifter avseende subventionen beräknas uppgå till högst 11,1 miljoner kronor totalt under löptiden för Teckningsoptionerna.

Leverans av MTG B-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet (punkt 21)

Styrelsen föreslår följande metoder för att säkerställa leverans av MTG B-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet.

Överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet (punkt 21(a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 213 995 MTG B-aktier i eget innehav, vederlagsfritt, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren i Prestationsaktieprogrammet.

Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Avtal med tredje part i samband med överlåtelse av MTG B-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet (punkt 21(b))

Som framgår av punkt 20(a) ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Prestationsaktieprogrammet, som ett alternativ kan säkras genom att MTG ingår avtal med en tredje part som i eget namn ska kunna förvärva och överlåta MTG B-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet, om erforderlig majoritet för godkännande inte uppnås under punkt 21(a).

Ändring av bolagsordningen (punkt 22)

Styrelsen föreslår ändring av MTGs bolagsordning för att bättre avspegla MTGs verksamhet efter uppdelningen, i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 3, andra och tredje stycket
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och försälja varor och tjänster inom media-, informations- och kommunikationsområdena och annan därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom även som aktier och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom följande sektorer: digital underhållningsverksamhet, esport och onlinespel. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.
SCROLL FOR MORE

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 67 647 124 aktier, varav 545 662 A-aktier och 67 101 462 B-aktier. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i MTG är 72 558 082 röster. Dagen denna kallelse offentliggörs innehar MTG 304 880 egna B-aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav och villkor avseende beslutsförslagen i punkterna 20-22

Beslut enligt punkterna 20(b) och 21(a) om överlåtelse av B-aktier och Teckningsoptioner till deltagarna i Prestationsaktieprogrammet respektive Teckningsoptionsprogrammet är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslutet om ändring av bolagsordningen under punkt 22 är giltigt endast om de biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer från och med idag att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com.

Årsredovisningen för 2018, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, fullständiga villkor för teckningsoptionerna att emitteras under Teckningsoptionsprogrammet, styrelsens redovisning av resultatet av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 8 kap. 51 § aktiebolagslagen) och bolagsordningen i dess föreslagna lydelse finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken ”Årsstämman 2019” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Bolagsstämmor”), hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller på adress Computershare AB ”Årsstämma, MTG”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Information på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i april 2019

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

11.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

12.00 Årsstämman börjar.

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska. Denna service kan efterfrågas vid anmälan till årsstämman.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 21 May 2019 at 12.00 p.m. CET at Meeting Room (The Square) at Alströmergatan 20, Stockholm, Sweden, is available on www.mtg.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt och investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).  

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Jørgen Madsen Lindemann, MTG President & CEO, +46 8 562 000 50) investors@mtg.com (eller David Boyd, Interim Head of Investor Relations; +46 73 699 29 99) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här 

Ladda ned press filerna:
Release